เลขเสร็จ

 92/2529

เรื่อง

 

                                                   บันทึก

เรื่อง  ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จ

         วิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 (คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์

         จะอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะ

         ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาฯ จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาชั้น

         ประกาศนียบัตรให้มีคุณวุฒิที่สูงกว่าชั้นปริญญาตรี ได้หรือไม่)

                                                 -----------

เนื้อหา

 

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ กรมการศาสนา ได้มี

หนังสือที่ ศธ 0411/18180 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2528 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ความว่า กรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของ

คณะสงฆ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ครั้งที่ 1/2528

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2528 ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของ

คณะสงฆ์หารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา 5

แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 ที่บัญญัติ

ว่า "นอกจากปริญญาตามมาตรา 4 พระภิกษุสามเณรซึ่งได้ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา

อาจได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์

ให้ความเห็นชอบ" นั้น โดยอาศัยมาตรานี้ จะสามารถจัดการศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

ให้มีคุณวุฒิที่สูงกว่าชั้นปริญญาตรีได้หรือไม่

          คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 4) ได้พิจารณา

ปัญหาดังกล่าวโดยได้ฟังคำชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานปลัดกระทรวง

และกรมการศาสนา) และผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานปลัดทบวง) แล้ว มีความ

เห็นว่า  พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527

เป็นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายในการกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

เฉพาะตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในสามหลักสูตรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4*(1)

ให้มีวิทยาฐานะชั้น"ปริญญาตรี"เท่านั้น มิได้มีความมุ่งหมายที่จะกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จ

วิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรอื่นให้มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีด้วย

          ส่วนมาตรา 5*(2) ที่บัญญัติให้พระภิกษุสามเณรซึ่งได้ศึกษาวิชาการ

พระพุทธศาสนาอาจได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการศึกษา

ของคณะสงฆ์ให้ความเห็นชอบ นอกจากปริญญาตามมาตรา 4*(3) นั้น มีความมุ่งหมาย

ที่จะกำหนดให้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการศึกษาของ

คณะสงฆ์ให้ความเห็นชอบมีวิทยฐานะที่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีเท่านั้น หาได้มุ่งหมายที่จะ

 

-----------------------------------------------------------

     *(1) มาตรา 4  ให้ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา

          (1) ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง

เปรียญธรรมเก้าประโยค มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกว่า "เปรียญธรรมเก้า

ประโยค" ใช้อักษรย่อว่า "ป.ธ. 9"

          (2) ตามหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตจากสภาการศึกษา

มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกว่า

"ศาสนศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อว่า "ศน.บ."

          (3) ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกว่า "พุทธศาสตรบัณฑิต"

ใช้อักษรย่อว่า "พธ.บ."

     *(2) มาตรา 5 นอกจากปริญญาตามมาตรา 4 พระภิกษุสามเณรซึ่งได้

ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาอาจได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ความเห็นชอบ

     *(3) โปรดดูเชิงอรรถที่ (1)

 

 

 

 

 

กำหนดให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวมีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีหรือสูงกว่าชั้นปริญญาตรี

แต่ประการใดไม่  ดังนั้น คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์จะอาศัยอำนาจตาม

มาตรา 5*(4) นี้จัดการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการพระพุทธศาสนาให้มีคุณวุฒิที่สูง

กว่าขั้นปริญญาตรีเพื่อกำหนดให้มีวิทยฐานะที่สูงกว่าชั้นปริญญาตรีมิได้

 

                                                                (ลงชื่อ)  อมร จันทรสมบูรณ์

                                                                         (นายอมร จันทรสมบูรณ์)

                                                                   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

             มีนาคม 2529

 

------------------------------------------------------------

     *(4) โปรดดูเชิงอรรถ (2).

 

                                                                                                                   __ไพบูลย์ฯ - คัด/ทาน_