เลขเสร็จ

24/2531

เรื่อง

 

                                                   บันทึก

   เรื่อง  การจัดเก็บภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (กรณีป้ายของ

            การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ที่ติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมัน

           ของเอกชน  ป้าย"ทนายความ ชั้น 1" ที่ติดตั้งไว้หน้าสำนักงานทนายความ 

           และป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่หน้าร้านค้าย่อยภายในห้างสรรพสินค้า)

                                                 ----------

เนื้อหา

 

          กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0407/13003 ลงวันที่ 22

กันยายน 2530 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยมี

ข้อเท็จจริง ดังนี้

          เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับหนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรม*(1)

แจ้งว่า  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สถานีบริการของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ปตท.

ยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น ให้ยืม

ป้าย LOGO ปตท. ป้าย HIGH - WAY SIGN ป้ายบอกทางเข้า - ออก (A - SIGN)

ป้ายตราก๊าซ ปตท. เป็นต้น โดยได้จัดทำสัญญายืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สำหรับผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไว้ระหว่างกัน  และ ปตท.มีความเห็นว่า ป้าย

ต่าง ๆ เหล่านี้ควรอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามมาตรา 8 (7)*(2) แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีป้าย พ.ศ.2510

-----------------------------------------------------------------

     *(1) หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกระทรวงมหาดไทย ที่ อก 1004/2559

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2530

     *(2) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

          มาตรา 8  เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้

          (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณา

มหรสพ

          (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

                                                                                          [มีต่อหน้าถัดไป]

 

 

          กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าป้ายต่าง ๆ ดังกล่าว ถ้าจะเข้าข่าย

ยกเว้นตามมาตรา 8 (7)*(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ควรที่จะติดตั้ง

ณ อาคารที่ทำการสำนักงานของ ปตท. หรือสถานีบริการน้ำมันที่ ปตท.ดำเนินกิจการ

เองเท่านั้น  ดังนั้น ป้ายที่ติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมันของเอกชนที่เป็นผู้แทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ปตท.น่าจะไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามมาตรา 8 (7) แห่ง

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  และควรที่จะต้องเสียภาษีป้าย

----------------------------------------------------------------

[ต่อจากเชิงอรรถที่ (2)]

          (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

          (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะ คนหรือสัตว์ หรือเคลื่อนที่ด้วยกำลัง

ยานพาหนะ คนหรือสัตว์

          (5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบ

กิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือภายในอาคารซึ่งเป็นรโหฐาน แต่ไม่รวมถึงป้ายตาม

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

          (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

          (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ

ของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

          (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          (9) ป้ายของโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ที่แสดง

ไว้ ณ โรงเรียนราษฎร์และบริเวณของโรงเรียนราษฎร์นั้น

         (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

         (11) ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการ

กุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

         (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

         (13) ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

     *(3) โปรดดูเชิงอรรถที่ (2) 

 

          นอกจากปัญหาป้ายของ ปตท.แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ขอหารือเพิ่มเติม

อีกสองกรณี ดังนี้

          1. ป้ายที่เขียนไว้หน้าสำนักงานทนายความ เป็นชื่อสำนักงานทนายความ

และมีข้อความต่อไปว่า ทนายความชั้น 1 จะเสียภาษีป้ายหรือไม่  กระทรวงมหาดไทย

มีความเห็นว่าต้องเสียภาษีป้ายเพราะเข้าข่ายมาตรา 6*(4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย

พ.ศ.2510 ซึ่งถือเป็นป้ายที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้

          2. ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่หน้าร้านค้าย่อย ซึ่งเช่าพื้นที่ทำการค้าอยู่ใน

ห้างสรรพสินค้า จะเสียภาษีป้ายหรือไม่  กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า ป้ายเหล่านี้

จะต้องเสียภาษีและไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 8 (5)*(5) แห่งพระราชบัญญัติภาษี

ป้าย พ.ศ.2510 เพราะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่ใช่ที่รโหฐาน

          คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) ได้พิจารณาปัญหา

ดังกล่าว โดยได้ฟังคำชี้แจงของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย(กรมการปกครอง) ผู้แทน

กรุงเทพมหานครและผู้แทนกระทรวงพาณิชย์(กรมทะเบียนการค้า)แล้ว มีความเห็น ดังนี้

          1. กรณีป้ายของ ปตท.ที่ติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมันของเอกชน

             มาตรา 6*(6) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ได้นิยามคำว่า

"ป้าย" หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ

 

-------------------------------------------------------------------

     *(4) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

          มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้

          "ป้าย" หมายความว่า ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้

ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือ

กิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ

หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

                         ฯลฯ       ฯลฯ

     *(5) โปรดดูเชิงอรรถที่ (2)

     *(6) โปรดดูเชิงอรรถที่ (4)

 

 

ประกอบกิจการอื่นเพื่อรายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ฯลฯ

และเจ้าของป้ายดังกล่าวมีหน้าที่ตามมาตรา 7*(7) ในการเสียภาษีป้าย  แต่อย่างไร

ก็ตาม พระราชบัญญัติภาษีป้ายฯก็มีบทยกเว้นให้เจ้าของป้ายบางอย่างตามมาตรา 8*(8)

ไม่ต้องเสียภาษีป้าย  และในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่แสดงป้ายนั้น เมื่อพิจารณามาตรา 8

แล้วจะเห็นว่า  กฎหมายได้แยกป้ายที่ได้รับการยกเว้นออกเป็นสองประเภท คือ ป้าย

ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายโดยเงื่อนไขว่า ต้องเป็นป้ายที่แสดงไว้ ณ ที่

ที่กำหนด คือ ป้ายตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) และ (9) ประเภทหนึ่ง 

และป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องแสดงป้ายไว้ ณ

ที่ใด คือป้ายตามมาตรา 8 (6) (7) (8) (10) (11) และ (12) อีกประเภทหนึ่ง

          ในกรณีป้ายของ ปตท.นี้ เนื่องจาก ปตท.เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือหารือ

กระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้ว่า ป้ายที่เป็นปัญหานี้เป็นป้ายของ ปตท.ที่ให้ผู้แทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยืมไปติดตั้งโดยได้จัดทำสัญญายืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำหรับ

ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไว้ระหว่างกัน  ดังนั้น ป้ายของ ปตท. ที่ให้ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ยืมไปนี้จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 8 (7)*(9) แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีป้ายฯแม้ว่าจะมิได้ติดตั้งไว้ที่สำนักงานของ ปตท. หรือสถานีบริการน้ำมันที่ ปตท.

ดำเนินการเองก็ตาม

          2. กรณีป้าย"ทนายความชั้น 1" ที่ติดตั้งไว้หน้าสำนักงานทนายความ

             ป้ายที่เขียนไว้หน้าสำนักงานทนายความ เป็นชื่อสำนักงานทนายความ

และมีข้อความต่อไปว่า ทนายความชั้น 1 นั้น เห็นว่า  ไม่ว่าข้อความดังกล่าวจะอยู่รวม

 

---------------------------------------------------------------

     *(7) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

          มาตรา 7  เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายเป็นรายปี ตามบัญชี

อัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้

     *(8) โปรดดูเชิงอรรถที่ (2)

     *(9) โปรดดูเชิงอรรถที่ (2)

 

 

ในป้ายแผ่นเดียวกัน หรือแยกออกจากกันเป็นคนละป้าย หรือแม้ว่าจะมีแต่ข้อความว่า

"ทนายความชั้น 1" ก็ตาม ป้ายดังกล่าวก็เป็นป้ายแสดงชื่อหรือป้ายโฆษณาที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการหรือโฆษณากิจการเพื่อหารายได้ตามความหมายของคำนิยาม "ป้าย"

ในมาตรา 6*(10) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายฯ  และป้ายดังกล่าวแสดงไว้หน้า

สำนักงานทนายความซึ่งหมายถึงภายนอกสำนักงาน กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตาม

มาตรา 8 (5)*(11) เจ้าของป้ายเช่นนั้นจึงมีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7*(12)

          3. กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่หน้าร้านค้าย่อยภายในห้างสรรพสินค้า

             จากคำชี้แจงเพิ่มเติมของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

ปรากฏว่า ป้ายที่เป็นปัญหานี้เป็นป้ายโฆษณาของร้านค้าย่อยซึ่งเช่าพื้นที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณทางเดินภายในห้างสรรพสินค้าหน้าร้านค้าย่อยของตน  ตามข้อเท็จจริงนี้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7)  เห็นว่า  ป้ายโฆษณาดังกล่าว

แม้ว่าจะติดตั้งภายนอกร้านค้าย่อยก็ตาม แต่เนื่องจากติดตั้งไว้ในบริเวณทางเดินภายใน

ห้างสรรพสินค้าจึงเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นสถานที่ประกอบการค้า

และสถานที่ประกอบการค้านั้นแม้ว่าจะมิใช่ที่รโหฐานแต่ก็ได้รับยกเว้นตามมาตรา 8 (5)

แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายฯเช่นเดียวกับที่รโหฐาน  นอกจากนั้น สถานที่ประกอบการค้า

ที่จะได้รับยกเว้นนั้นก็มิได้มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นสถานที่ประกอบการค้าของตนเอง เมื่อป้าย

ดังกล่าวเป็นป้ายโฆษณามิใช่ป้ายที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ*(13) ตามกฎหมายว่าด้วย

------------------------------------------------------------------

     *(10) โปรดดูเชิงอรรถที่ (4)

     *(11) โปรดดูเชิงอรรถที่ (2)

     *(12) โปรดดูเชิงอรรถที่ (7)

     *(13) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

           มาตรา 15  เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ

จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าที่สำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงาน

สาขาโดยเปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน

                         ฯลฯ       ฯลฯ

 

 

 

ทะเบียนพาณิชย์และแสดงไว้ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นสถานที่ประกอบการค้า

จึงได้รับการยกเว้นตามมาตรา 8 (5) ดังกล่าวข้างต้น

 

                                                    (ลงชื่อ)  อมร จันทรสมบูรณ์

                                                             (นายอมร จันทรสมบูรณ์)

                                                          เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

        มกราคม 2531.

 

                                                                                                ไพบูลย์  - คัด/ทาน