เลขที่ฎีกา 1279/2502 ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้น  เมื่อมีพฤติการเปลี่ยนแปลง

ไป      ศาลมีอำนาจที่จะถอดถอนหรือคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล

เพิ่มเติมได้