เลขที่ฎีกา   926/2503 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 มิได้บัญญัติการกระทำอัน

เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้     เป็นแต่บัญญัติว่าการกระทำความผิดตาม

มาตรา 276และ  278  นั้น ถ้ามิได้ทำต่อหน้าธารกำนัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูก

กระทำรับอันตรายสาหัส และเป็นการโทรมหญิง เป็นความผิดอันยอมความกัน

ได้ จึงมิใช่บทกำหนดการกระทำอันเป็นผิดและกำหนดโทษไว้ อันจะนำมาเป็น

บทลงโทษจำเลยได้

    ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276,

281,310   รวมกระทงลงโทษตามมาตรา  276,281 จำคุก 10 ปี ลดรับ

สารภาพกึ่งหนึ่งจำคุก5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยผิดตามมาตรา

276,310ให้ลงโทษจำคุกตามมาตรา 276 บทหนักจำคุก 5 ปี ลดกึ่งคงจำคุก

2 ปี 6 เดือนเช่นนี้ เป็นการแก้น้อย ฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้