เลขที่ฎีกา   599/2505 ความผิดตามมาตรา 147  ผู้กระทำผิดต้องมีหน้าที่จัดการหรือ

รักษาเงินนั้นโดยชอบ แล้วเบียดบังเอาเสีย  แต่เมื่อจำเลยไม่มีหน้าที่จัดการ

รักษาเงินโดยชอบ ย่อมไม่เป็นผิดตามมาตรา 147

    ประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 149 ลงโทษเจ้าพนักงานผู้เรียก รับ

หรือยอมรับทรัพย์สินโดยมิชอบ  เพื่อกระทำการในตำแหน่งของตน แต่จำเลย

แกล้งจับผู้เสียหายมาแล้วขู่เอาเงิน จึงเป็นผิดมาตรา 148 ไม่ใช่ 149

    มาตรา 157เป็นบทบัญญัติไว้กว้าง ๆเมื่อการกระทำของจำเลยต้องด้วย

มาตรา 148  ซึ่งเป็นบทบัญญัติความผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็ย่อมไม่ผิดมาตรา

157 อีก