เลขที่ฎีกา  198-199/2508 ประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 21 วรรค 2 เป็นบท

บัญญัติในการคำนวณระยะเวลาจำคุกเท่านั้น

    เมื่อกฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติ  ถึงวิธีการกำหนดนับระยะเวลาร้องทุกข์

และฟ้องร้องไว้   จำต้องกำหนดนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์

    ระยะเวลา 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 นั้น เมื่อ

โจทก์ทราบว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2506 โจทก์

ฟ้องคดีวันที่ 7 พฤศจิกายน 2506 คดีไม่ขาดอายุความ