เลขที่ฎีกา  1475/2508  การพยายามกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา

80   นั้นเป็นความผิดแล้ว   เพียงแต่ต้องระวางโทษต่ำกว่าความผิดสำเร็จ

เท่านั้น  ฉะนั้นความผิดที่จำเลยกระทำในคดีนี้ย่อมเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้

ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41(8) แล้ว ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำ

ความผิดติดนิสัยและพิพากษาให้กักกันจำเลยได้