เลขที่ฎีกา    1322/2511 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้นเมื่อคู่ความตกลงประนีประนอม

ยอมความกันในส่วนแพ่งโดยศาลจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาแล้ว   แม้

ต่อมาโจทก์จะขอถอนฟ้องคดีอาญาไป ก็หาทำให้คดีส่วนแพ่งระงับไปไม่เพราะ

คดีเช่นนี้  ศาลย่อมมีอำนาจที่จะแยกการพิจารณาคดีอาญาออกจากคดีแพ่งและ

พิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว   ส่วนคดีแพ่งจะพิพากษาในภายหลังก็ได้   ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 วรรค 2