เลขที่ฎีกา    94-95/2512 การวินิจฉัยว่าจำเลยขับรถโดยประมาทหรือไม่นั้น ศาลย่อม

พิจารณาเอาจากการกระทำของจำเลยฝ่ายเดียวเป็นเครื่องวินิจฉัย  อีกฝ่าย

หนึ่งจะประมาทหรือไม่ไม่สำคัญ

    ความผิดฐานกระทำ  โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจตามประมวลกกหมายอาญา มาตรา 390 ผู้เสียหายที่จะฟ้องได้ก็คือ

ผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

    ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนั้นเอกชนไม่เป็นผู้เสียหายที่จะ

ฟ้องคดีได้