เลขที่ฎีกา    893/2515  การฟ้องขอให้ลงโทษฐานความผิดต่อเสรีภาพตาม ป. อาญา

มาตรา 310 จะต้องปรากฏว่าจำเลยได้มีเจตนาหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือทำให้

ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย     และการฟ้องตาม มาตรา 311 ก็จะต้อง

ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำโดยประมาท

    โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 310     และ 311 โดยไม่

บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่า      จำเลยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือทำให้

ปราศจากเสรีภาพต่อร่างกายอย่างไร    หรือจำเลยได้กระทำโดยประมาท

อย่างไร พอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดี  ฟ้องโจทก์ย่อมเป็นฟ้องเคลือบคลุม