เลขที่ฎีกา    2791/2515  ถ้าสามีไม่ได้ฟ้องขอหย่าภรรยา   สามีไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่า

ทดแทนจากชายชู้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1505 วรรคแรก  แต่สามีย่อมมีสิทธิ

ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา 1505 วรรคสอง

    การล่วงเกินในทำนองชู้สาวมีความหมายรวมถึงการทำชู้ด้วย