เลขที่ฎีกา    2578-2579/2515 สัญญาเช่าซื้อมิใช่เป็นสัญญาเช่าธรรมดา แต่มีคำมั่นว่า

จะขายทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินกันเป็นครั้งคราวรวมอยู่ด้วย  ถ้าผู้

เช่าซื้อชำระเงินแก่ผู้ให้เช่าซื้อครบถ้วนตามเงื่อนไข  ก็ได้กรรมสิทธิในทรัพย์

สินนั้น ซึ่งสิทธิที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนี้มิใช่สิทธิเฉพาะตัว  สัญญาเช่า

ซื้อจึงมีผลที่อาจสืบสิทธิกันได้     เมื่อผู้เช่าซื้อตาย   ทายาทจึงสืบสิทธิของ

ผู้เช่าซื้อได้