เลขที่ฎีกา    1119/2517  ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่

กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 391 นั้น ผู้กระทำต้องมี

เจตนา จึงจะมีความผิด