เลขที่ฎีกา    338/2520  ศาลชั้นต้นลงโทษตาม พ.ร.บ. ศุลกากรฯ ม.99 ฐานยื่นใบ

ขนสินค้าเท็จ   ยกข้อหาฐานหลีกเลี่ยงอากรขาเข้า  โจทก์อุทธรณ์ฝ่ายเดียว

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้ลงโทษปรับฐานผิด พ.ร.บ. ศุลกากรฯ ม.27 อีก

ฐานหนึ่ง จำเลยฎีกาความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากรฯ ม.99  ซึ่งจำเลยไม่

อุทธรณ์ด้วยไม่ได้

    จำเลยนำกระดาษเข้ามา ซึ่งจะต้องเสียอากรขาเข้า แต่จำเลยไม่เสีย

มติกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ   ที่อนุญาตย้อนหลังให้กระดาษนั้นเป็นวัสดุที่

อนุญาต ให้นำมาใช้เป็นวัสดุดิบได้เพิ่มเติมขึ้นอีก เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไม่ทำให้ความผิดที่เกิดขึ้นแล้วกลับไม่เป็นความผิด

    รางวัลการจับตาม  พ.ร.บ. ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด

2489 จ่ายจากเงินค่าปรับในกรณีที่ไม่มีของกลางได้