เลขที่ฎีกา 3560/2526    ความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกับฐาน

จำหน่ายกัญชาเป็นความผิดต่างฐานกัน   การที่โจทก์แยกฟ้องเป็นข้อ ก. ว่า

จำเลยมีกัญชาไว้ในความครอบครอง 6 แท่งเพื่อจำหน่าย   และข้อ ข. ว่า

ภายหลังจากจำเลยกระทำผิดในฟ้อง ข้อ ก.  จำเลยไดจำหน่ายกัญชาให้แก่

ผู้มีชื่อที่เข้าล่อซื้อ 1 แท่ง     อันเป็นยาเสพติดให้โทษส่วนหนึ่งที่จำเลยมีไว้

เพื่อจำหน่ายดังกล่าวในข้อ ก.    ก็เห็นเจตนาของโจทก์ได้ว่าขอให้ลงโทษ

จำเลยทุกรรมเป็นกระทงความผิดไป  จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องย่อม

หมายความว่ารับว่าได้กระทำผิดทั้ง 2 กรรม  จึงต้องลงโทษจำเลยทุกกรรม

เป็นกระทงความผิดไปรวม 2 กระทง