เลขที่ฎีกา 2219/2527 คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง  ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา

ของจำเลย   ในการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าฟ้องโจทก์เฉพาะกระทง

ความผิดฐานผลิตกัญชาหรือปลูกต้นกัญชา และกระทงความผิดฐานมีไว้ในครอบ

ครองซึ่งกัญชาที่ปลูกไว้ดังกล่าวนั้น แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องอ้างว่าการกระทำ

ผิดสองฐานนี้  เป็นความผิดต่างกระทงต่างกรรมกันจำเลยให้การรับสารภาพ

และศาลล่างลงโทษมาเป็นสองกรรมก็ตาม   แต่ความผิดทั้งสองฐานความผิด

ดังกล่าวเป็นความผิดกรรมเดียวกัน  ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อย  แม้จำเลยจะมิได้ฎีกาขึ้นมาศาลฎีกาก็ยกขึ้นแก้ไขเสียให้

ถูกต้องได้ และเมื่อได้ยกปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วแม้จำเลยจะ

ฎีกาขึ้นมาเพียงขอให้รอการลงโทษ  ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและต้อง

ห้ามศาลฎีกาย่อมมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงรวมข้อดุลพินิจในการกำหนด

โทษต่อไปได้ด้วย