เลขที่ฎีกา 3464/2528 หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือมิใช่แบบของนิติกรรม   ทั้ง

กฎหมาย ก็มิได้บัญญัติว่าหลักฐานนั้นจะต้องมีในขณะที่ให้กู้ยืมหลักฐานแห่งการกู้

ยืมเป็นหนังสือจึงอาจมีก่อนหรือหลังการกู้ยืมเงินก็ได้

    จำเลยจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์   เพื่อเป็นประกันการ

ชำระหนี้เงินกู้ซึ่งจำเลยกู้จากโจทก์   เมื่อหนังสือสัญญาจำนองระบุให้ถือเอา

สัญญาจำนองเป็นหลักฐานการกู้เงินด้วย   และจำเลยมิได้ปฏิเสธว่าไม่ได้รับ

เงินที่กู้จากโจทก์ดังนี้   หนังสือสัญญาจำนองนั้นย่อมเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม

เป็นหนังสือ