เลขที่ฎีกา 2019/2528 พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวง     พ.ศ.2517

บัญญัติให้ศาลแขวงชลบุรีมีเขตอำนาจครอบคลุมท้องที่อำเภอบ้านบึง  จึงมีเขต

อำนาจรวมถึงกิ่งอำเภอหนองใหญ่ ซึ่งเป็นท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านบึงใน

ขณะนั้น   แม้ต่อมาจะมี พ.ร.ฎ.ตั้งอำเภอหนองใหญ่ฯ พ.ศ.2524 ให้ตั้งกิ่ง

อำเภอหนองใหญ่เป็นอำเภอหนองใหญ่ก็ตาม แต่ พ.ร.ฎ. ดังกล่าวมิได้บัญญัติ

ไว้ว่าบรรดาคดี  ของท้องที่กิ่งอำเภอหนองใหญ่ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลแขวง

ชลบุรีก่อนตั้งอำเภอหนองใหญ่จะให้อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลใด  อำเภอ

หนองใหญ่จึงคงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงชลบุรีตามเดิม

    ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า เขตอำนาจของศาลแขวงชลบุรีไม่คลุมถึงอำเภอ

หนองใหญ่ให้ศาลจังหวัดชลบุรีประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา   และศาลจังหวัด

ชลบุรี ได้สั่งประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาและพิพากษาคดีไปแล้วดังนี้ ถือได้ว่า

ศาลจังหวัดชลบุรีใช้  ดุลพินิจยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีตามพระธรรมนูญศาล

ยุติธรรม ม.14 (2)  แล้ว ศาลฎีกาจึงไม่อาจพิพากษาให้ไม่ประทับฟ้องของ

โจทก์ไว้พิจารณาได้