เลขที่ฎีกา 1488/2528 โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยโอนขายที่ดิน 167 ไร่เศษ   รวม

เป็นเงิน 2 ล้านบาทเศษ   จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้

จำเลยโอนขายให้โจทก์ได้   ดังนี้ เป็นคดีพิพาทกันในทรัพย์สิน ซึ่งมีราคา 2

ล้านบาทเศษต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์

    พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา  พ.ศ.2517 ม.41 ซึ่งใช้บังคับในขณะขาย

นาพิพาท มิได้บังคับว่าผู้ให้เช่านาจะต้องแจ้งการขายนาให้ผู้เช่านาทราบด้วย

ตนเองดังนั้น จึงมอบให้นายอำเภอเป็นผู้แจ้งการขายแทนได้

    ผู้ให้เช่านาจะขายนาของตนทั้งแปลงหรือจะขายเฉพาะส่วนที่ผู้เช่านาได้

เช่าอยู่บางส่วน ย่อมเป็นสิทธิของผู้ให้เช่า ความสำคัญอยู่ที่ว่าได้แจ้งการขาย

ให้ผู้เช่านาทราบหรือไม่เท่านั้น