เลขที่ฎีกา 2940/2529   ในการบังคับคดี โจทก์ขออายัดเงินที่จำเลยได้รับชำระหนี้

ตามคำพิพากษาในคดีอื่นจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลขอกันส่วนเงินที่โจทก์ขออายัด

ไว้ เมื่อคำร้องขอกันส่วนเงินของจำเลยเป็นคำคู่ความ   การยื่นคำร้องเป็น

การดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาตามกฎหมาย   แม้คำร้องจะเป็นเท็จ

ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามความหมายของ ป.อ.

ม.137เพราะมาตรานี้มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่การยื่นคำคู่ความต่อศาล