เลขที่ฎีกา 3447/2530  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนมิใช่กระทำโดย

เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดเป็นส่วนตัว  รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายโดยตรง

    พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน   เป็นบทบัญญัติ

ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากความผิดฐานฉ้อโกง    ตามประมวลกฎหมาย

อาญาดังจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดนี้     ตาม

มาตรา 4 มาตรา  5 มาตรา 7 และมาตรา 8 บัญญัติถึงวิธีการและลักษณะ

ของการกู้ยืมในกรณีเช่นนี้ไว้   และบัญญัติถึงการที่จะปราบปรามการกระทำที่

เป็นการฉ้อโกงประชาชนกับวางมาตรการ      เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง   และรักษาความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ  ไว้เพื่อคุ้มครอง

ประชาชนเป็นส่วนรวม   และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นมีอำนาจใช้

มาตรการดังกล่าวนั้นได้    ทั้งนี้เพื่อให้กรณีเสร็จเด็ดขาดไปทันที    ดังนั้น

ความผิดตามพระราชกำหนดนี้ รัฐเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีได้

    พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน   เป็นบทบัญญัติ

ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากความผิดฐานฉ้อโกง    ตามประมวลกฎหมาย

อาญาดังจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดนี้     ตาม

มาตรา 4  มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 8 บัญญัติถึงวิธีการและลักษณะ

ของการกู้ยืมในกรณีเช่นนี้ไว้    และบัญญัติถึงการที่จะปราบปรามการกระทำ

ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกับวางมาตรการ     เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง   และรักษาความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ  ไว้ เพื่อคุ้มครอง

ประชาชนเป็นส่วนรวม   และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นมีอำนาจใช้

มาตรการดังกล่าวนั้นได้    ทั้งนี้เพื่อให้กรณีเสร็จเด็ดขาดไปทันที    ดังนั้น

ความผิดตามพระราชกำหนดนี้รัฐเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีได้