เลขที่ฎีกา 3053/2531   ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340ตรี เป็นบทบัญญัติที่เพิ่ม

โทษของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339    มาตรา 339ทวิ

มาตรา 340 หรือมาตรา 340ทวิ  ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

มาตรา  7  และมาตรา  8ทวิ  นั้นเป็นความผิดต่างกรรมกัน  ซึ่งประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 91 บัญญัติให้ศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป