เลขที่ฎีกา 50/2531ความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับความ

ผิดฐานนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ   เป็นความผิดต่อกฎหมายคนละ

ฉบับซึ่งอาศัยเจตนาในการกระทำผิดแตกต่างแยกจากกันได้  สำหรับความผิด

ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองนั้น     สาระสำคัญอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย   จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองเมื่อใด ก็เกิดเป็นความผิดสำเร็จ

ขึ้นเมื่อนั้นส่วนการนำกัญชา ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำย่อมเป็น

ความผิดเมื่อจำเลยฝ่าฝืนนำเข้าไป  ซึ่งเป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่งต่างหาก 

เพราะจำเลยมีเจตนาที่แยกต่างหากจากการกระทำผิดฐานแรก แม้กัญชาของ

กลางในความผิดทั้งสองฐานนี้เป็นจำนวนเดียวกันก็ตาม  การที่จำเลยมีกัญชา

ไว้ในครอบครองและนำกัญชาดังกล่าวเข้าไปในเรือนจำจึงเป็นความผิดหลาย

กรรมต่างกัน