เลขที่ฎีกา3862/2533 โจทก์อ้างสำเนาเอกสารใบมอบอำนาจที่โจทก์มอบอำนาจให้

จ.และ อ. เป็นผู้ลงนามในสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่ได้อ้างต้นฉบับใบมอบอำนาจ

มาแสดงซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 572 วรรคสอง และ

มาตรา 798  บังคับว่าสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือและการตั้งตัวแทนเพื่อ

กิจการนั้นต้องทำเป็นหนังสือด้วย อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 93 บังคับว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานนั้น ให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับ

เอกสาร การที่โจทก์อ้างสำเนาเอกสารใบมอบอำนาจดังกล่าว จึงรับฟังเป็น

พยานหลักฐานไม่ได้  ต้องถือว่าการตั้งตัวแทนของโจทก์ในการนี้ไม่ได้ทำเป็น

หนังสือ จ. และ อ. ไม่มีอำนาจลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อได้  ฟังว่าโจทก์ไม่ได้

ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อ  สัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะ  ดังนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับ

จำเลยที่ 1 รับผิดตามสัญญาเช่าซื้อไม่ได้และจำเลยที่ 2  ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน

จำเลยที่ 1 ย่อมไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์