เลขที่ฎีกา1108/2534 ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างที่กำหนดว่า  "ห้ามพนักงานดื่ม

หรือเสพสุราเครื่องดองของเขา  หรือยาเสพติดใด ๆ ในขณะปฏิบัติงานหรือ

ในบริเวณโรงงานหรือบริษัท...โดยมิได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารเป็นอันขาด

ผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิด"  นั้น มีความมุ่งหมายที่จะห้ามมิให้พนักงานมึนเมา

สุราในขณะปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กิจการของนายจ้างและผู้

ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานของนายจ้าง ดังนั้นการที่ลูกจ้างออกไปดื่มสุราหรือ

เครื่องดองของเมาข้างนอกบริษัทและเมาสุรากลับเข้าไปทำงานโรงงานหรือ

บริษัท ย่อมถือได้ว่าลูกจ้างเมาสุราในขณะปฏิบัติงาน  เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ

ข้อบังคับดังกล่าว

    งานขับรถเครนยกของหนักที่ลูกจ้างทำ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง

และเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครมทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อปรากฏ

ว่าลูกจ้างเมาสุราเข้ามาปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง  การ

กระทำของลูกจ้างดังกล่าว  ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในกรณีร้าย

แรง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47

(3) นายจ้างย่อมเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่จำต้องตักเตือน

เป็นหนังสือก่อน ทั้งมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม ป.พ.พ. มาตรา 583

    เมื่อการกระทำของลูกจ้าง เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเป็นกรณีร้าย

แรงการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างย่อมมีเหตุอันสมควร  ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่

เป็นธรรม