เลขที่ฎีกา 486/2536 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จำนองของลูกหนี้เอาเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้มีประกัน อันเป็นการบังคับเอา

แก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อตกลงในการประนอมหนี้หลังล้มละลาย ซึ่ง

ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบแล้วได้  แม้ศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายและให้

จำเลยมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนแล้วก็ตาม ก็มิได้หมายความว่า

อำนาจจัดการทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงเพราะ   

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อ

ตกลงในการประนอมหนี้อยู่