เลขที่ฎีกา 591/2536  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317  วรรคสาม

มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป   หากจำเลยให้การรับสารภาพก็

เป็นหน้าที่ของโจทก์  ที่จะต้องนำสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของ

จำเลยและศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์   จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้

กระทำผิดจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   มาตรา  176

เมื่อโจทก์แถลงไม่ติดใจสืบพยาน   โจทก์จึงไม่มีพยานหลักฐานที่จะให้ศาลฟัง

ลงโทษจำเลยในบทมาตราดังกล่าวได้  แต่เมื่อความผิดในมาตราดังกล่าวใน

วรรคแรกมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป   ไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์

จะต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลย และศาลไม่จำต้องฟังพยาน

หลักฐานของโจทก์เสียก่อน ศาลจึงลงโทษจำเลยในบทมาตราดังกล่าวเฉพาะ

ในวรรคแรกได้