เลขที่ฎีกา1583/2537 คดีต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา

224  วรรคสอง  จำเลยอุทธรณ์เรื่องอาณาเขตที่ดินโจทก์  รัศมีถนนและ

บ้านจำเลยอยู่เขตทางหลวงเพียงใด   และค่าเสียหายไม่ควรเท่าที่ศาล

ชั้นต้นกำหนด ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง

    การที่จะสั่งให้มีการทำแผนที่พิพาทใหม่หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ศาลชั้นต้นในการดำเนินกระบวนพิจารณาที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้มีการทำ

แผนที่พิพาทใหม่ จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการดำเนินกระบวนพิจารณา

ของศาลชั้นต้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง