เลขที่ฎีกา212/2537   การที่ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกหมายบังคับคดีตั้งจ่าศาลจังหวัด

พะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528  ของ

ศาลจังหวัดพะเยานั้น  เป็นการตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งจ่าศาลจังหวัดพะเยา

หาใช่ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไม่  ฉะนั้นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งจ่าศาล

จังหวัดพะเยาอยู่ในขณะออกหมายบังคับคดี  ตลอดจนบุคคลที่ย้ายมาดำรง

ตำแหน่งจ่าศาลจังหวัดพะเยาในเวลาต่อมา  ย่อมเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีใน

คดีแพ่งดังกล่าวจนกว่าการบังคับคดีจะเสร็จสิ้น  เมื่อจำเลยย้ายมาดำรง

ตำแหน่งจ่าศาลจังหวัดพะเยาในขณะที่การบังคับคดีแพ่งดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น

จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวตามหมายบังคับคดีที่ศาล

จังหวัดพะเยาได้ออกไว้แล้ว  โดยไม่จำต้องออกหมายบังคับคดีตั้งจำเลยอีก