เลขที่ฎีกา   2075/2540   การที่ บ. ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน

ตามตารางกำหนดชำระหนี้เงินกู้ของสัญญากู้ยืมลดหลั่นกันไปแต่ละเดือนจนถึง

งวดสุดท้ายนั้น ถือได้ว่าบ. ตกลงชำระหนี้เพื่อผ่อนทุนเป็นงวด ๆ ตาม ป.พ.พ.

มาตรา 193/33 (2) สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีกำหนดอายุความ 5 ปี โจทก์

ฟ้องคดีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 เป็นเวลาเกินกว่า5 ปี นับแต่วันที่ 9 มกราคม

2523 ซึ่งเป็นวันที่ บ. ผิดนัดและโจทก์อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดได้

คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ส. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันย่อมถือตาม

อายุความของลูกหนี้ เมื่อคดีเกี่ยวกับ บ. ลูกหนี้ขาดอายุความแล้วคดีที่เกี่ยวกับจำเลย

ที่ 1 ที่ 2 และ ส. ผู้ค้ำประกันก็ย่อมขาดอายุความไปด้วย

     การที่โจทก์เพิ่งยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายภายหลังเวลาที่คดีขาด

อายุความและการที่ บ. ชำระหนี้แก่โจทก์ไปจำนวนหนี้นั้นก็เป็นการชำระหนี้ตามสิทธิ

เรียกร้องที่ขาดอายุความไม่ใช่เป็นเรื่องรับสภาพนี้ ฉะนั้น การขอรับชำระหนี้ในคดี

ล้มละลายของโจทก์และการที่บ. ชำระหนี้โจทก์ไปบางส่วนจึงไม่ทำให้อายุความสะดุด

หยุดลง