พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์

พ.ศ.  ๒๕๑๙

------------------------

                                                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙

                                             เป็นปีที่ ๓๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และวาง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการ

รักษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในพระองค์

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กับมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๑๙"

 

                        มาตรา    พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

 

                        มาตรา    ในพระราชกฤษฎีกานี้ คำว่า "อ.ก.พ. สำนัก" หมายความว่า อ.ก.พ.

สำนักพระราชวัง หรือ อ.ก.พ. สำนักราชเลขาธิการ แล้วแต่กรณี

 

                        มาตรา    ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ได้แก่ตำแหน่งข้าราชการ

พลเรือนในสังกัดสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานในพระองค์

พระมหากษัตริย์ดังต่อไปนี้ คือ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ หัวหน้าหมวด หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง

ผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ผู้ช่วยราชเลขาธิการ รองเลขาธิการพระราชวัง รอง

ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ และที่เรียกชื่ออย่างอื่น

                        ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตำแหน่งใดจะเทียบกับตำแหน่งดังกล่าวในวรรคหนึ่ง

ตำแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

                        ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์จะมีในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้

เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

 

                        มาตรา    ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งดัง

ต่อไปนี้

                        (๑)  เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ๑ ถึงระดับ

                        (๒)  หัวหน้าหมวด หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ๓

                        (๓)  หัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ๔ ถึงระดับ ๕

                        (๔)  หัวหน้ากอง หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ๖

                        (๕)  ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ๗ ถึงระดับ ๘

                        (๖)  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ผู้ช่วยราชเลขาธิการ หรือเทียบเท่าให้ได้รับเงิน

เดือนระดับ ๘ ถึงระดับ ๙

                        (๗)  รองเลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงิน

เดือนระดับ ๙ ถึงระดับ ๑๐

                        (๘)  เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ๑๐ ถึงระดับ

๑๑

                        ทั้งนี้ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘

 

                        มาตรา    การให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง

ตามมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

๒๕๑๘ โดยอนุโลม

                        ในกรณีที่ตำแหน่งใดได้รับเงินเดือนหลายระดับ เมื่อข้าราชการพลเรือนใน

พระองค์ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไป ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตาม

มาตรา ๙ มีคำสั่งให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปนั้น

 

                        มาตรา    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ต้องมี

คุณสมบัติทั่วไป หรือได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่

อ.ก.พ. สำนักกำหนดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                        (๑) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ หรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถตามที่ อ.ก.พ. สำนักเห็นสมควร

                        (๒)  ตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือเทียบเท่า ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญา ในสาขาวิชาที่ อ.ก.พ. สำนักกำหนด

                        (๓)  ตำแหน่งหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตาม

ที่ ก.พ กำหนด

 

                        มาตรา    การบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าลงมา ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้มี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักคัดเลือกตามวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนัก

กำหนด

 

                        มาตรา    การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้ดำรง

ตำแหน่ง ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

                        (๑)  นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังและสำนัก

ราชเลขาธิการ เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

แต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                        (๒)  นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังและสำนักราช

เลขาธิการ เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่า โดยพระ

บรมราชานุมัติ

                        (๓)  เลขาธิการพระราชวัง หรือราชเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าลงมา

 

                        มาตรา  ๑๐  ผู้ใดได้รับบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดตาม

มาตรา ๘ ให้ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชกรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยอนุโลม เว้นแต่กำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักกำหนด

 

                        มาตรา  ๑๑  ให้นำมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยอนุโลม เว้นแต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นอำนาจเลขาธิการพระราชวังหรือราช

เลขาธิการ แล้วแต่กรณี

 

                        มาตรา  ๑๒  การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                        (๑)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือเทียบเท่า ให้

เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์หรือเทียบเท่า มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี กำหนดเวลาเจ็ดปีให้ลดเป็นสี่ปีสำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยม

ศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และให้ลดเป็นสองปีสำหรับผู้ได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

                        (๒)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ให้

เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือเทียบเท่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สองปีกำหนดเวลาสองปีให้ลดเป็นหนึ่งปีสำหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

                        (๓)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า ให้เลื่อน

และแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี

                        (๔)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ให้

เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สองปี

                        (๕)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ผู้ช่วย

เลขาธิการ หรือเทียบเท่า ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่า

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี หรือจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

มาแล้ว

                        (๖)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง รอง

ราชเลขาธิการหรือเทียบเท่า ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วย

เลขาธิการพระราชวัง ผู้ช่วยราชเลขาธิการ หรือเทียบเท่าแล้วแต่กรณี มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี

                        (๗)  การเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง หรือราช

เลขาธิการ ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ

หรือเทียบเท่า แล้วแต่กรณี มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

                        การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ

ที่สูงขึ้นตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ อ.ก.พ. สำนักเป็นผู้พิจารณา แต่สำหรับ (๓) นั้น จะต้องได้รับ

พระบรมราชานุมัติ

                        การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ

ที่สูงขึ้นตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้

พิจารณาและให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ

                        การเลื่อนข้าราชการพลเรือนในพระองค์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่

สูงขึ้นตาม (๗) ให้นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการ

นำความกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ

 

                        มาตรา  ๑๓  การออกจากราชการของข้าราชกรพลเรือนในพระองค์ ให้เป็นไป

ตามลักษณะ ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยอนุโลม เว้นแต่

                        (๑)  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งตั้งแต่

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้น

จากตำแหน่ง

                        (๒)  ความในมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มิให้นำมาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

 

                        มาตรา  ๑๔  ในกรณีที่ให้เป็นไปตามลักษณะ ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยอนุโลมนั้น บรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙

 

                        มาตรา  ๑๕  ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๒ ว่าด้วยการบรรจุและการแต่งตั้ง

หมวด ๓ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หมวด ๕ ว่าด้วยการ

ออกจากราชการ และหมวด ๖ ว่าด้วยการร้องทุกข์ ของลักษณะ ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนพระองค์ โดยอนุโลม เว้นแต่ที่

บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้

 

                        มาตรา  ๑๖  การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง

การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนใน

พระองค์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นพิเศษเฉพาะราย โดยมีนายก

รัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการรับสนองพระบรม

ราชโองการก็ได้

 

                        มาตรา  ๑๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช

          นายกรัฐมนตรี

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดตำแหน่งข้าราชการ

พลเรือนในพระองค์ และเพื่อวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การ

เลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ของ

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตามนัยมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

[รก.๒๕๑๙/๒๒/๑พ/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙]

 

                                                                        พุทธชาด / แก้ไข

                                                                        ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                        B+A (C )