พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก.

ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ศ. ๒๕๓๑

-------------

 

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

                                                   เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า  ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจบัญชี ก.

ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน

ข้าราชการตำรวจ บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

เป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ แทนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข ๓ ท้ายพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

         นายกรัฐมนตรี

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่ได้มีการกำหนดจำนวน

ขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ พร้อมทั้งได้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเนื่องจากมาตรา ๖ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ บัญญัติว่า การให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ตำรวจแต่ละบัญชีให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

[รก.๒๕๓๑/๒๐๔/๗พ / ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑]