พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข.

ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑

พ.ศ.๒๕๓๓

-------------------------

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓

                                                เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข. ท้ายพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๑

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๑ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน

ทหาร บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ พ.ศ.๒๕๓๓"

 

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓

เป็นต้นไป

 

                        มาตรา ๓  ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๑ แทนบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๑

 

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

          นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในปัจจุบันขยายตัว รายได้ประชาชาติและดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับ

อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และเนื่องจากมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๕๓๑ บัญญัติว่า การให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหารแต่ละบัญชีให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

[รก.๒๕๓๓/๕๖/๔พ/๙ เมษายน ๒๕๓๓]

 

                                                                                    เพ็ญพร/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                       ๑๓/๐๙/๔๕

                                                                                    A+B (C)