พระราชกฤษฎีกา

เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๓๗

----------------

 

                                                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗

                                                 เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๗"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "คณะกรรมการ" ในมาตรา ๔ แห่ง

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.  ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        " "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ โดยประธานรัฐสภา โดยประธานสภาผู้แทน

ราษฎรโดยประธานวุฒิสภา โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี"

                        มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "คณะอนุกรรมการ" ในมาตรา ๔

แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        " "คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ โดยประธานรัฐสภา โดยประธานสภา

ผู้แทนราษฎร โดยประธานวุฒิสภา โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรี หรือโดยคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึง อ.ก.พ. กระทรวง หรือทบวงการเมือง

ที่มีฐานะเป็นกระทรวง อ.ก.พ. ทบวง อ.ก.พ. กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเป็นกรม หรือ

อ.ก.พ. จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการอื่นที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกัน"

                        มาตรา    ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ย

ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "มาตรา ๖ กรรมการซึ่งจะได้รับเบี้ยประชุมต้องอยู่ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด

ดังต่อไปนี้

                        ลักษณะ ๑ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดย

ประกาศพระบรมราชโองการ

                        ลักษณะ ๒ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา โดยประธานสภาผู้แทน

ราษฎร โดยประธานวุฒิสภา โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี"

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

             ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภาโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร และโดย

ประธานวุฒิสภาได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกานี้

 

[รก. ๒๕๓๗/๖๔ก./๒๐/๓๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗]