พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๕

--------------------

                                                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

                                               เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕"

 

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                        มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกอง

ทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๑)  เงินกู้จากธนาคารออมสิน และธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐตาม

มาตรา ๓๒"

 

                        มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่

บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "มาตรา ๓๒ ให้กองทุนกู้เงินจากธนาคารออมสิน และธนาคารหรือสถาบันการ

เงินของรัฐโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อเป็นทุนประเดิมตามมาตรา ๙ (๑) เป็นคราว ๆ

ตามความจำเป็นของกองทุน โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณชำระหนี้เงินกู้เงินดังกล่าว"

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

         นายกรัฐมนตรี

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ทุนและทรัพย์สิน

ในการดำเนินงานของกองทุนมาจากเงินกู้จากธนาคารออมสินเท่านั้น จึงทำให้การดำเนินงานของ

กองทุนไม่คล่องตัวและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ของกองทุน จึงสมควรให้กองทุนสามารถกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ นอกเหนือ

จากธนาคารออมสินได้ด้วย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันและรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ

ชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

[รก.๒๕๔๕/๙๕ก/๑๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๕]

 

                                                                                    ธิดาวรรณ /  แก้ไข

                                                                                    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

                                                                                                B+A(C)