ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2529

----------

     โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อ

ไปนี้

     ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า `ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529'

     ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อ

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

     ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

     `ข้อบัญญัติ' หมายความว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

     `งบประมาณรายจ่าย' หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตาม

วัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

     `งบประมาณรายจ่ายข้ามปี' หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์

และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

     `รายจ่ายประจำ' หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงิน

รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

     `รายจ่ายพิเศษ' หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับ

ประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

     `ปีงบประมาณ' หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน

ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

     `หนี้' หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่า

จะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืน การค้ำประกัน การซื้อหรือการจ้าง โดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

     `เงินประจำงวด' หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้

ผูกพันสำหรับระยะเวลาหนึ่ง

     ` เงินทดรองราชการ' หมายความว่า เงินที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจ่ายและอนุญาตให้

หน่วยงานมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อทดรองใช้จ่าย

     `งบกลาง' หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลาง มิได้กำหนดเป็น

ของหน่วยงานอื่นใดโดยเฉพาะ

     `หน่วยงาน' หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนด

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม่ต่ำกว่าระดับกอง และรวมถึงสำนักงานการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานครด้วย

     `หัวหน้าหน่วยงาน' หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง

เลขานุการสำนัก ผู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และรวมถึง

หัวหน้าสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

     ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ

ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

     ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได้

                                  หมวด 1

                        อำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร

     ข้อ 6 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้

ในข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

          (1) เรียกให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับ และรายจ่าย ตามแบบและหลักเกณฑ์

พร้อมด้วยรายละเอียด ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณหรือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

          (2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงาน

          (3) อนุมัติและเพิ่มหรือลด เงินประจำงวดตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตาม

กำลังเงินของกรุงเทพมหานคร

          (4) อนุมัติเงินงบกลาง ยกเว้นเงินสำรองจ่ายทั่วไปให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร

          (5) กำหนดปฏิทินงบประมาณประจำปี

                                  หมวด 2

                             ลักษณะของงบประมาณ

     ข้อ 7 งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครนั้นโดยปกติให้ประกอบด้วย

          (1) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลังและสาระสำคัญของนโยบายงบประมาณ

และความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

          (2) รายรับเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

          (3) รายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

          (4) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

          (5) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

          (6) รายงานเกี่ยวกับการเงินของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

          (7) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของกรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้

เพิ่มเติม

          (8) รายงานการรับจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการของกรุงเทพมหานคร

          (9) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     ข้อ 8 การจัดทำงบประมาณห้ามมิให้ตั้งรายจ่ายประจำสูงกว่ารายได้ประจำ เว้นแต่รายจ่ายพิเศษ

จากเงินสะสมจ่ายขาดที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือรายจ่ายพิเศษจากเงินกู้

     ข้อ 9 งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้ง จะมีงบกลางแยกต่างหาก

จากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานก็ได้ และจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายทั่วไปเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจำเป็นในงบกลางนั้นด้วยก็ได้

     ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายข้ามปี จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภาย

ในปีงบประมาณไม่ได้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายข้ามปีนี้ ต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

                                  หมวด 3

                              การจัดทำงบประมาณ

     ข้อ 11 ให้หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายพร้อมด้วย

รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานแต่ละแห่งเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอ

ต่อปลัดกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินงบประมาณประจำปี สำหรับกรณีของผู้อำนวยการเขต

ให้นำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของสภาเขตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตมาประกอบการพิจารณาด้วย

     หากหน่วยงานใดมิได้ดำเนินการดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทำงบประมาณ

ประจำปีของหน่วยงานนั้นเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามลำดับ เพื่อ

พิจารณาตั้งงบประมาณประจำปีตามที่เห็นสมควร

     ข้อ 12 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม ให้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณถัดไป

     ข้อ 13 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาคำของบประมาณประจำปี เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพ

มหานคร เพื่อพิจารณาเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้นอย่างน้อย 90 วัน

                                  หมวด 4

            การโอน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และการใช้งบประมาณรายจ่าย

     ข้อ 14 การโอนรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการใด

สำหรับหน่วยงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

     รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบกลาง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจจัดสรรให้หน่วย

งานเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น ยกเว้น

เงินสำรองจ่ายทั่วไปให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

     ในกรณีจำเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่ม

รายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได้

     ข้อ 15 การใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีก็ดี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กำหนด

                                  หมวด 5

                             การควบคุมงบประมาณ

     ข้อ 16 ห้ามมิให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนให้เสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นราย ๆ ไป

     ข้อ 17 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะสั่งก่อ

หนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือโครงการที่ใช้เงินยืมสะสมซึ่งผ่าน

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว

     ข้อ 18 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

          (1) จัดให้มีการควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณและเงินประจำงวด

          (2) กำหนดระเบียบ หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

          (3) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน ตลอดจน

เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน

          (4) จัดให้มีการกำหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับ

จ่ายเงินและหนี้

          (5) กำหนดระเบียบ หรือ ข้อบังคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ

     ข้อ 19 บรรดาเงินที่หน่วยงานได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อ

บังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจาก

ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร หรือรายได้อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร ให้นำส่ง

เป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีกฎหมาย หรือข้อบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

     ข้อ 20 เงินที่หน่วยงานได้รับจากผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานนั้นใช้จ่ายในกิจการ

อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ให้หน่วยงานนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้อง

นำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติระเบียบหรือข้อบังคับที่กรุงเทพมหานคร

กำหนด

     ข้อ 21 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้นไป

ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครก็ได้ คือ

          (1) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่าย

เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

          (2) เงินรายรับของหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลสถานศึกษา ศูนย์เยาวชน ศูนย์ส่งเสริม

กีฬา หรือสถานอื่นใดที่อำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์

          (3) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

              การจ่ายเงินตาม (2) และ (3) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กำหนด

     ข้อ 22 การขอเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรืองบ

ประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายดังกล่าวนี้ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

ของปีงบประมาณถัดไป และการขยายเวลาเบิกจ่ายรวมแล้วจะต้องไม่เกินปีงบประมาณถัดไป

     ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายข้ามปี

นั้น ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนด

เวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ก็ให้ขยายเวลาขอเบิก

จ่ายเงินต่อไปได้อีกไม่เกินสามเดือนปฏิทิน

     ข้อ 24 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายยังเหลืออยู่ โดยยังมิได้มีการเบิกจ่ายก็ให้เป็น

อันพับไป จะนำไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันมิได้ เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่มีข้อผูกพันตามนัย ข้อ 22

และข้อ 23

     ข้อ 25 ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานผู้ใดของหน่วยงานกระทำการก่อหนี้ผูกพัน หรือจ่ายเงิน

หรือโดยรู้อยู่แล้ว ยินยอมอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวนั้น โดยฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ

ที่ได้ออกตามความในข้อบัญญัตินี้ ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมอนุญาตให้กระทำดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้จำนวน

เงินที่หน่วยงานได้จ่ายไป หรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนสินไหมใด ๆ ให้แก่หน่วยงานนั้น เว้นแต่ใน

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติ

ตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบหรือข้อบังคับ

     ข้อ 26 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเป็นเงินทดรองราชการได้

                              ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2529

                                      พลตรี จำลอง ศรีเมือง

                                    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อให้เรื่องวิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

ได้ตราเป็นข้อบัญญัติใช้บังคับตามนัยมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้