ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2 )

พ.ศ. 2533

--------------

     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.

2529 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ

มหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อ

บัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า `ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)

 พ.ศ. 2533'

     ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2529และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 22 การขอเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่

               (1) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ

               (2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้

รับอนุมัติจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เบิกเหลื่อมปี   และได้มีการกันเงินไว้ตามข้อบัญญัติ

ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

          ในกรณี (2) ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำ

เป็นต้องขอเบิกจ่ายภายหลังเวลาดังกล่าวให้เสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร เป็น

กรณี ๆ ไป'

     ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามข้อบัญญัตินี้

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533

                          พลตรี จำลอง ศรีเมือง

                        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากตามข้อ 22 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพ

มหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจขยายเวลา

การเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป เฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งบางครั้งกรุงเทพมหานครมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีได้

ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป ซึ่งบางครั้งกรุงเทพมหานครมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีไม่ทัน

ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทำให้เงินงบประมาณรายจ่ายต้องตกไปและเป็นภาระแก่กรุงเทพ

มหานครในการจัดสรรเงินงบประมาณในปีต่อไป สมควรกำหนดให้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เหลื่อมปีเกินปีงบประมาณถัดไปได้ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครเป็นกรณี ๆ

ไป และกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีในกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ก่อนสิ้นปีงบประมาณได้