กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ศ. ๒๕๐๗

-------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ลูกเสือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้

ดังต่อไปนี้

                        รูปตราหรือเครื่องหมายอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องแบบลูกเสือหรือ

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือที่ห้ามมิให้ผู้ใดจัดทำหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ

                        (๑) รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

                        (๒) รูปตราและเครื่องหมายประกอบตราหน้าหมวก

                        (๓) รูปตราและเครื่องหมายประกอบหัวเข็มขัด

                        (๔) เครื่องหมายตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ

ลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

                        (๕) เครื่องหมายลูกเสือสำรอง

                        (๖) เครื่องหมายจังหวัด

                        (๗) เครื่องหมายชั้น

                        (๘) เครื่องหมายประจำการ

                        (๙) เครื่องหมายเสือเผ่น

                        (๑๐) เครื่องหมายชาวเรือ

                        (๑๑) เครื่องหมายการบิน

                        (๑๒) เครื่องหมายลูกเสือหลวง

                        (๑๓) เครื่องหมายผู้ฝึกสอน

                        (๑๔) เครื่องหมายวิชาพิเศษ

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐

                                                         หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๓ แห่ง

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๐๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดทำหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึ่งรูปตราหรือ

เครื่องหมายอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องแบบลูกเสือหรือประกอบเครื่องแบบลูกเสือ

ตามที่กำหนดห้ามไว้ในกฎกระทรวง  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะลูกเสือแห่งชาติ

จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น

 

[รก.๒๕๑๐/๑๔/๙๔พ./๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐]