กฎกระทรวง

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45

ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

-----------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 7 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45

ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16

พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  การอนุญาตให้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มในเวลาห้ามขายตามประกาศของ

คณะปฏิวัติดังกล่าว จะอนุญาตให้ขายได้เฉพาะที่เห็นว่ามีความจำเป็น ณ สถานที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้

                        ก. สถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม สำหรับโรงแรม หรือท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศ

                        ข. สถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม สำหรับท่าอากาศยานภายในประเทศ สถานี

รถไฟ สถานีขนส่งทางบก สถานีขนส่งทางน้ำ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในทำนองเดียวกัน

                        ข้อ 2  การขออนุญาตขายอาหารหรือเครื่องดื่มตามข้อ 1 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มยื่นคำร้องขออนุญาตตามแบบ ข.อ.1 ท้ายกฎกระทรวงต่อสารวัตร

สถานีตำรวจนครบาลท้องที่สำหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือนายอำเภอท้องที่สำหรับจังหวัดอื่น

                        ให้สารวัตรสถานีตำรวจหรือนายอำเภอที่ได้รับคำร้องขออนุญาต เสนอเรื่องราวต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต

                        การออกใบอนุญาตให้ออกตามแบบ ข.อ.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะบุคคลและสถานที่ขายที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

                        ข้อ 3  ใบอนุญาตให้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับสถานที่ขายอาหารหรือ

เครื่องดื่มตามข้อ 1 ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น

                        ข้อ 4  การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบ

ข.อ.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมี

คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

                        ข้อ 5  ในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหายให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น

ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย

                        ข้อ 6  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ให้เห็นได้ง่ายภายในสถานที่ขาย

อาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับใบอนุญาต

                        ข้อ 7  ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บดังนี้

                        (1) การออกหรือต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 1 ก. ฉบับละ 100 บาท

                        (2) การออกหรือต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 1 ข. ฉบับละ 50 บาท

                        (3) การออกใบแทนใบอนุญาตที่ชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 20 บาท

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

                                                                  พ่วง  สวรรณรัฐ

                                                ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้อำนาจของ

                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ได้บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการเกี่ยวกับ

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การแสดงใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การขายอาหารหรือ

เครื่องดื่มของผู้รับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

จึงสมควรออกกฎกระทรวงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ

 

[รก.2515/174/17พ - 20/11/2515]