ตราครุฑ

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 38 ( พ.ศ. 2516 )

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ. 2497

----------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (3) และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.

2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง

ไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ให้ยกเลิก

     (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2497

     (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2497

     (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2497

     (4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2497

     (5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2497

     (6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2497

     ข้อ 2 บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29 (3) คือ

     (ก) มหาวิทยาลัย

          ---------

          (1) นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          (2) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          (3) นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

          (4) นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          (5) นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          (6) นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

          (7) นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เฉพาะผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าและมีผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตทุกภาคติดต่อกัน

เว้นแต่ภาคใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง

          (8) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

          (9) นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         (10) นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

         (11) นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

         (12) นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

     ทั้งนี้ ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาวิชาเพื่อรับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือ

วิทยฐานะซึ่งทางราชการรับรองว่าเทียบได้เท่ากับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและผ่อนผันให้จนถึงอายุครบ

ยี่สิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่นิสิตหรือนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ผ่อนผันให้ระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

หรือสถาบันทางแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่า

ด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งปี

     (ข) วิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีพ

          --------------------

          (1) นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหม

          (2) นักเรียนโรงเรียนวิชาพนักงานข้าวจัตวาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          (3) นักเรียนโรงเรียนวิชาพนักงานป่าไม่จัตวาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          (4) นักเรียนโรงเรียนวิชาสัตวแพทย์จัตวาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          (5) นักเรียนโรงเรียนการชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          (6) นักเรียนโรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลขของกระทรวงคมนาคม

          (7) นักเรียนโรงเรียนช่างรังวัดที่ดินของกระทรวงมหาดไทย

          (8) นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

          (9) นักเรียนวิทยาลัยเกษตรกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

         (10) นักเรียนวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

         (11) นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคของกระทรวงศึกษาธิการ

         (12) นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ของกระทรวงศึกษาธิการ

         (13) นักเรียนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

         (14) นักเรียนวิทยาลัยวิชาการก่อสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ

         (15) นักเรียนฝึกหัดครูมัธยมของกระทรวงศึกษาธิการ

         (16) นักเรียนฝึกหัดครูประถมของกระทรวงศึกษาธิการ

         (17) นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

         (18) นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

         (19) นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนอกเวลาของกระทรวง

ศึกษาธิการ เฉพาะผู้ซึ่งได้ศึกษาติดต่อกันทุกภาคเรียนโดยแต่ละภาคเรียนต้องศึกษาไม่น้อยกว่าสิบหน่วยกิต

เว้นแต่ภาคเรียนใดไม่อาจศึกษาได้เพราะเจ็บป่วย มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็น ซึ่งหัวหน้าสถาน

ศึกษารับรอง และทุกภาคเรียนที่ได้ศึกษาต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.2

เว้นแต่ภาคเรียนใดไม่อาจเข้าสอบวัดผลการศึกษาได้เพราะประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย

ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษารับรอง

         (20) นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษานอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ

เฉพาะผู้ซึ่งได้ศึกษาติดต่อกันทุกภาคเรียน โดยแต่ละภาคเรียนต้องศึกษาไม่น้อยกว่าสิบหน่วยกิต เว้นแต่

ภาคเรียนใดไม่อาจศึกษาได้เพราะเจ็บป่วยมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็น ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษารับรอง

และทุกภาคเรียนที่ได้ศึกษาต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.2 เว้นแต่ภาคเรียน

ใดไม่อาจเข้าสอบวัดผลการศึกษาได้เพราะประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยซึ่งหัวหน้าสถาน

ศึกษารับรอง

         (21) นักเรียนโรงเรียนช่างศิลป์ของกระทรวงศึกษาธิการ

         (22) นักเรียนประโยควิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

         (23) นักเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ

         (24) นักเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพของโรงเรียนราษฎร์ที่ใช้หลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ

         (25) นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

         (26) นักเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

         (27) นักเรียนพนักงานอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข

         (28) นักเรียนโรงเรียนทันตาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข

         (29) นักเรียนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม

         (30) นักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมของการรถไฟแห่งประเทศไทย

     ทั้งนี้ ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาวิชาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรี

หรือวิทยฐานะซึ่งทางราชการรับรองว่าเทียบได้ไม่เกินปริญญาตรี และผ่อนผันให้จนถึงอายุครบยี่สิบหก

ปีบริบูรณ์ เว้นแต่นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษานอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการผ่อน

ผันให้จนถึงอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

     (ค) โรงเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

          -----------------------------------

          นักเรียนชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญของสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม

ของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

           นักเรียนประเภทนี้ให้ได้รับการผ่อนผันจนสำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

และถ้ายังไม่สำเร็จผ่อนผันให้จนถึงอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์

     ข้อ 3 ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สถาบัน โรงพยาบาล วิทยาลัยหรือกระทรวงที่เกี่ยว

ข้องหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณี ส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ 2 ไปยัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้า

กองประจำการ

 

                       ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516

                              จอมพล ถ. กิตติขจร

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

                             พลเอก ป. จารุเสถียร

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

--------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎกระทรวงที่ว่าด้วย

การผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการ ของบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษามีอยู่หลายฉบับไม่

สะดวกแก่การปฏิวัติ สมควรรวมไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้