กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ

พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

-----------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา    และมาตรา  ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

                        (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

                        (๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

 

                                                                 ส่วนที่ ๑

                                                       เครื่องแบบตำรวจชาย

                                                                 หมวด ๑

                                                        ชนิดของเครื่องแบบ

                                                                 -----------

                        ข้อ    เครื่องแบบนักเรียนพลตำรวจ  พลตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ

และนายสิบตำรวจ มี ๓ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๒) เครื่องแบบฝึก

                        (๓) เครื่องแบบสนาม

                        (๑) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือหมวกหนีบ

สีกากี

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากีหรือกางเกงแบบขี่ม้าสีกากี

                        (ง) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล หรือเข็มขัดด้ายถักสีกากี

                        (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ

ชนิดยืดข้าง หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ

                        (๒) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี  เว้นแต่

หมวกให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากีหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีและกางเกงให้ใช้กางเกง

ขายาวหรือขาสั้นสีกากี

                        (๓) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวก

ทรงอ่อนสักหลาดสีดำหรือสีเขียว

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียว

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากี

แกมเขียว

                        (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดำ

                        (จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว

                        ในโอกาสที่ต้องพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ให้ใช้สีพรางเป็นสีของเครื่องแบบ

แทนสีกากีแกมเขียว

                        ข้อ ๓  เครื่องแบบตำรวจชั้นประทวนยศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไปมี ๗ ชนิด

คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๔) เครื่องแบบฝึก

                        (๕) เครื่องแบบสนาม

                        (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ

                        (๗) เครื่องแบบเต็มยศ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (ข) เสื้อนอกคอปิดสีขาว

                        (ค) กางเกงขายาวสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำชนิดยืดข้าง

                        (จ) กระบี่ใช้ตามโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี

                        (ข) เสื้อนอกคอแบะสีกากี

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากีหรือกางเกงแบบขี่ม้าสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ หรือรองเท้าหุ้มข้อ

หนังสีดำชนิดยืดข้าง หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ

                        (จ) สายกระบี่หรือเข็มขัดหนังสีน้ำตาลชนิดมีสายโยงพร้อมด้วยซองกระบี่

และกระบี่

                        สายกระบี่ใช้ตามโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด   เข็มขัดหนังสีน้ำตาลชนิดมีสาย

โยงพร้อมด้วยซองกระบี่ใช้ในโอกาสที่มีหมายกำหนดการ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม

โอกาสหรือที่กรมตำรวจกำหนด

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือหมวกหนีบ

สีกากี

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากีหรือกางเกงแบบขี่ม้าสีกากี

                        (ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับข้อ ๒ (๑) (ง) ในโอกาสลำลองจะใช้เข็มขัดด้ายถัก

สีกากีก็ได้ ในโอกาสที่ใช้กระบี่ให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาลตามข้อ ๑๑ (๒) แต่ไม่ต้องใช้สายโยง

                        (จ) รองเท้า เช่นเดียวกับข้อ ๒ (๑) (จ)

                        (ฉ) กระบี่ ใช้ตามโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด

                        (๔) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เว้นแต่

หมวกให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีและใช้รองเท้าสูงครึ่งน่อง

หนังสีดำหรือรองเท้าสูงหนังสีดำ

                        ในโอกาสที่ต้องใช้กระบี่ ให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาลตามข้อ ๑๑ (๒) แต่ไม่ต้อง

ใช้สายโยง

                        (๕) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับข้อ ๒ (๓)

                        (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (ข) เสื้อนอกคอปิดสีขาว

                        (ค) กางเกงขายาวสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำชนิดยืดข้าง

                        (จ) กระบี่

                        (ฉ) ถุงมือสีขาว

                        เครื่องแบบนี้ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        (๗) เครื่องแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศตาม  (๖)  และให้

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        ข้อ ๔  เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยตำรวจมี ๘ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๔) เครื่องแบบฝึก

                        (๕) เครื่องแบบสนาม

                        (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ

                        (๗) เครื่องแบบเต็มยศ

                        (๘) เครื่องแบบสโมสรปิดอก

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๑)

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๒)

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๓)

                        (๔) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๔)

                        (๕) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับ ๒ (๓)

                        (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีทำด้วยเสิร์จ ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรง

หม้อตาลสีกากีตามข้อ ๖ (๒) เว้นแต่ใช้สายรัดคางดิ้นเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร ปลายสายรัด

คางติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม

                        (ข) เสื้อนอกคอปิดสีกากี

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากีติดแถบ

                        (ง) เข็มขัดหนังสีขาว และในโอกาสใช้ปืนเล็กยาวใช้ซองดาบปลายปืนทำด้วย

หนังสีขาว

                        (จ) คันชีพ สะพายบ่าซ้ายใต้อินทรธนูเฉียงมาที่เอวขวาให้กระเป๋ากระสุนอยู่

กึ่งกลางด้านหลัง ทำด้วยหนังเลี่ยนสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋ากระสุนหนังเลี่ยนสีขาว

แบบเหลี่ยม กึ่งกลางฝากระเป๋าติดเครื่องหมายตราแผ่นดินขนาดกลาง

                        (ฉ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำชนิดยืดข้าง

                        (ช) สายสะพายปืนหนังเลี่ยนสีขาว ใช้ในโอกาสที่ใช้ปืนเล็กยาว

                        (ซ) ถุงมือสีขาว ใช้ในโอกาสเข้าประจำแถว

                        เครื่องแบบนี้ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        (๗) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศตาม (๖) เว้นแต่

หมวกใช้หมวกยอดสีกากีและให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        (๘) เครื่องแบบสโมสรปิดอก เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวเว้นแต่ใช้

กางเกงขายาวสีกากีติดแถบและรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        ข้อ ๕  เครื่องแบบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมี ๙ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๔) เครื่องแบบฝึก

                        (๕) เครื่องแบบสนาม

                        (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ

                        (๗) เครื่องแบบเต็มยศ

                        (๘) เครื่องแบบสโมสรปิดอก

                        (๙) เครื่องแบบสโมสรเปิดอก

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๑)

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๒)

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๓)

                        (๔) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๔)

                        (๕) เครื่องแบบสนาม มี ๒ ชนิด คือ

                        (ก) เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวเช่นเดียวกับข้อ ๒ (๓)

                        (ข) เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียวหรือหมวก

ทรงอ่อนสักหลาดสีดำ

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว

                        (ค) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกมเขียว

                        (ง) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำหรือรองเท้าสูงครึ่งน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว

                        ในโอกาสที่ต้องพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ใช้สีพรางเป็นสีของเครื่องแบบ

แทนสีกากีแกมเขียว

                        (๖) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับข้อ ๓ (๖) เว้นแต่กางเกงให้ใช้กางเกง

ขายาวสีดำติดแถบ

                        สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ให้ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามข้อ ๔ (๖) เว้นแต่เข็มขัด

ให้ใช้เข็มขัดประคด คันชีพใช้คันชีพทำด้วยดิ้นเงินลายรดน้ำ กว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋า

กระสุนหนังเลี่ยนสีขาวแบบแบน ฝา กระเป๋าขลิบริมด้วยดิ้นเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร กึ่งกลาง

ฝากระเป๋าติดเครื่องหมายตราแผ่นดินขนาดกลางทำด้วยโลหะสีเงิน และไม่ต้องใช้สายสะพาย

ปืนหนังเลี่ยนสีขาว

                        (๗) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศตาม (๖) วรรคแรก

และให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทำหน้าที่ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ให้ใช้เช่นเดียวกับ (๖) วรรคสอง เว้นแต่หมวกให้ใช้หมวกยอดสีกากี และให้ประดับเครื่อง

อิสริยาภรณ์

                        (๘) เครื่องแบบสโมสรปิดอก เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวเว้นแต่ใช้

กางเกงขายาวสีดำติดแถบและรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ผู้ทำหน้าที่ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจใช้กางเกงขายาวสีกากีติดแถบและรองเท้าหุ้มส้น

หนังสีดำ

                        (๙) เครื่องแบบสโมสรเปิดอก มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบสโมสรเปิดอกชนิดอกแข็ง ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (ข) เสื้อนอกแบบเปิดอกปาดเอวสีขาว

                        (ค) เสื้อกั๊กสีขาวและเชิ้ตอกแข็งสีขาว หรือจะใช้เชิ้ตอกจีบสีขาวแทนเชิ้ต

อกแข็งก็ได้

                        (ง) กางเกงขายาวสีดำติดแถบ สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทำหน้าที่

ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ ใช้กางเกงขายาวสีกากีติดแถบ

                        (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (๒) เครื่องแบบสโมสรเปิดอกชนิดอกอ่อน   มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับ

เครื่องแบบสโมสรเปิดอกชนิดอกแข็ง  เว้นแต่ใช้เชิ้ตอกอ่อนสีขาวแขนยาวและแพรแถบรัด

เอวสีเลือดหมูแทนเสื้อกั๊กและเชิ้ตอกแข็ง

 

                                                               หมวด ๒

                                                       ส่วนของเครื่องแบบ

                                                               ----------

 

                        ข้อ ๖  หมวก มี ๑๐ ชนิด คือ

                        (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) กระบัง  ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ  สำหรับนายตำรวจสัญญา

บัตรชั้นพันตำรวจเอก ที่ขอบโค้งของกระบังด้านบนปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงินเป็น

รูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ แถว บนพื้นสักหลาดสีดำ นายตำรวจสัญญาบัตรชั้นนายพลตำรวจ

ที่ขอบโค้งของกระบังด้านบนปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงินเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ แถว

บนพื้นสักหลาดสีดำ พื้นกระบังด้านล่างสีน้ำตาลหรือสีดำ

                        (ข) สายรัดคางดิ้นเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร

                        (ค) ดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กติดปลายสายรัดคางข้างละ ๑ ดุม

                        (ง) ตราหน้าหมวกขนาดกลางดุนเป็นรูปตราแผ่นดิน มีอักษร "พิทักษ์สันติ

ราษฎร์" อยู่ใต้รูปตราแผ่นดิน

                        (จ) ผ้าพันหมวกกว้าง ๔ เซนติเมตร พื้นสีเลือดหมู มีขลิบสีดำกว้าง ๕

มิลลิเมตร เย็บขอบทั้งด้านบนและด้านล่าง นายพลตำรวจเพิ่มแถบดิ้นเงินกว้างแถบละ ๓

มิลลิเมตร ๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๓ มิลลิเมตร อยู่กึ่งกลางผ้าพันหมวกขนานกันไป

ตามความยาวของผ้าพันหมวกโดยรอบ

                        (๒)  หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรง

หม้อตาลสีขาว เว้นแต่ใช้สายรัดคางหนังสีดำ กว้าง ๑ เซนติเมตร ปลายสายรัดคางติดดุม

เกลี้ยงสีน้ำตาลขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไปใช้ดุมโลหะสีเงินขนาด

เล็ก

                        (๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือสีน้ำเงินดำหรือสีกากีแกมเขียวมีอาร์ม

รองรับทำด้วยผ้าสีเลือดหมูรองรับตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ทำด้วยโลหะสีเงิน หรือปักด้วย

ด้ายหรือไหมสีขาว

                        (๔) หมวกหนีบสีกากี มีสายโดยรอบ ป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย 

และด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก

ขอบหมวกด้านบนมีลักษณะดังนี้

                        (ก) ผู้มียศตั้งแต่พลตำรวจตรีขึ้นไป ขลิบด้วยผ้าหรือสักหลาดสีเลือดหมูและ

สีเงิน สีละเส้น กว้างเส้นละ ๕ มิลลิเมตร ควบกันให้สีเงินอยู่ข้างบนขนานกันโดยรอบ

                        (ข) ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ขลิบด้วยผ้าหรือสักหลาดสีเลือดหมู

ยกดิ้นเงิน กว้าง ๕ มิลลิเมตร

                        (ค) ผู้มียศตั้งแต่นายดาบตำรวจลงมา ขลิบด้วยผ้าหรือสักหลาดสีเลือดหมู

กว้าง ๕ มิลลิเมตร

                        (๕) หมวกปีกสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กทำด้วยโลหะสีเงิน

หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาวหรือสีดำที่ด้านหน้าของหมวก

                        (๖) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดำ มีอาร์มรองรับตราหน้าหมวกขนาดเล็ก

ทำด้วยโลหะสีเงินหรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว สำหรับหน่วยพลร่มใช้อาร์มทำด้วยผ้าสี

เลือดหมู หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาร์มทำด้วยผ้าสีเขียว และหน่วยป้องกันและ

ปราบปรามจลาจลของตำรวจนครบาล ยกเว้นแผนกธุรการใช้อาร์มทำด้วยผ้าสีเหลือง

                        หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีเขียว มีอาร์มทำด้วยผ้าสีเลือดหมูขอบดำรองรับตรา

หน้าหมวกขนาดเล็ก ทำด้วยโลหะสีเงินหรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ใช้สำหรับหน่วยปฏิบัติ

การพิเศษของตำรวจภูธร

                        (๗) หมวกกันแดดสีขาว  ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงมาในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรตามโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด

                        (๘) หมวกกันอันตรายสำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์  ใช้ได้สำหรับตำรวจ

ทุกชั้นตามโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกลักษณะคล้ายหมวกเหล็ก สีขาวสำหรับตำรวจทางหลวง ตำรวจ

สันติบาล ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธร สีกากีแกมสีทองสำหรับตำรวจ

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำหรับตำรวจ

ตระเวนชายแดนในโอกาสแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี ให้ใช้สีขาว และในโอกาส

แต่งเครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวให้ใช้สีกากีแกมเขียว และมีอักษรคำว่า

"ตชด" ที่ด้านหลังของหมวก

                        (ข) กระบังสีดำ

                        (ค) สายรัดคางมีสองสาย สายหนึ่งเป็นสายหนังสีดำส่วนอีกสายหนึ่งเป็นสาย

ที่ติดอยู่เหนือกระบังหมวก สีเงินสำหรับตำรวจสันติบาล และตำรวจกองบังคับการสายตรวจ

และปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล สีดำสำหรับตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจร

ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร และตำรวจตระเวนชายแดน

                        (ง) ดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กติดปลายสายรัดคางที่ติดอยู่เหนือกระบังหมวกข้างละ

๑ ดุม

                        (จ) ตราหน้าหมวกขนาดใหญ่

                        (ฉ) ขอบหมวกด้านล่างเป็นสีดำ

                        (๙) หมวกเหล็กสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว ใช้ได้สำหรับตำรวจทุกชั้นตาม

โอกาสที่กรมตำรวจกำหนด และจะสวมหมวกเหล็กหรือเฉพาะรองในหมวกเหล็กสีเดียวกันก็ได้

มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) สายรัดคางหนังสีดำ กว้าง ๑ เซนติเมตร

                        (ข) ตราหน้าหมวกขนาดกลางสีเดียวกับหมวก

                        (๑๐) หมวกยอดสีกากีหุ้มด้วยผ้าเสิร์จ มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) ยอดหมวกทำด้วยโลหะสีเงินรูปบัวตูมตั้งอยู่บนจานรอง

                        (ข) ตราหน้าหมวกขนาดใหญ่

                        (ค) ผ้าพันหมวกทำด้วยสักหลาดลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) (จ)

                        (ง) ดอกมะเขือทำด้วยโลหะสีเงิน ดังนี้

                        ดอกมะเขือใหญ่ก้านสั้น ติดทับผ้าพันหมวกข้างซ้าย

                        ดอกมะเขือใหญ่ก้านยาว ติดทับผ้าพันหมวกข้างขวา

                        ดอกมะเขือเล็กก้านยาว ติดด้านหลังกึ่งกลางหมวกเหนือผ้าพันหมวก

                        (จ) สายรัดคางโลหะสีเงินแบบสร้อยบิดต่อสร้อยห่วงต้นสายรัดคางเกี่ยวไว้ที่

ดอกมะเขือใหญ่ก้านสั้นผ่านหน้าหมวกและดอกมะเขือใหญ่ก้านยาว ปลายสายรัดคางเกี่ยวที่

ดอกมะเขือเล็กก้านยาวเมื่อประจำแถวให้รัดคาง

                        ข้อ ๗  เสื้อ มี ๗ ชนิด คือ

                        (๑) เสื้อนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและ

ล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขัดดุม กระเป๋าล่างไม่มีปก ที่

แนวอกติดดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ ๕ ดุม เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง

                        (๒) เสื้อนอกคอแบะสีกากี คอแบะออก มีตะเข็บหลัง ๓  ตะเข็บด้านหน้า

มีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลม กึ่งกลาง

กระเป๋ามีแถบตามทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นรูปย่ามมีปกรูปตัด กระเป๋าทั้งสิ้นขัดดุมโลหะสีเงิน

ขนาดกลางที่แนวอกติดดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่  ๔ ดุม และให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกผ้า

ผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย เสื้อนี้ประดับอินทรธนูอ่อน เว้นแต่กรมตำรวจจะได้

กำหนดเป็นอย่างอื่น

                        (๓) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี ที่คอและแนวสาบอกมีดุมขนาดกลาง ๕ ดุม แขน

ยาวรัดข้อมือ ขัดดุมขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเพียงข้อศอก ที่อกมีกระเป๋าข้างละ ๑

กระเป๋า กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลมขัดดุมขนาดเล็กข้างละ ๑

ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมเกลี้ยงสีน้ำตาล เสื้อนี้ประดับอินทรธนูอ่อนและให้สอดชายเสื้ออยู่ภายใน

กางเกง

                        (๔) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียว  คอแบะออก ที่แนวอกมีดุม ๕ ดุม แขน

ยาวทรงกระบอก มีหรือไม่มีดุมรัดที่ปลายแขน มีกระเป๋าบนข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋ารูป

สี่เหลี่ยมมีฝาปิด ขัดดุม ๑ ดุม และให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

                        (๕) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว มีลักษณะเช่นเดียวกับ (๔)

แต่มีกระเป๋าล่างเพิ่มอีกข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าทั้งสี่เป็นกระเป๋าย่ามและให้ปล่อยชายเสื้อ

ทับกางเกง

                        (๖) เสื้อนอกคอปิดสีกากี  ทำด้วยเสิร์จ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ตะเข็บคู่

กลางเหนือแนวเอวเป็นตะเข็บธรรมดา ใต้แนวเอวเป็นตะเข็บจีบเข้าหากัน ต้นตะเข็บจีบใต้แนว

เข็มขัดหรือเข็มขัดประคด มีดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม ระหว่างกลางตะเข็บมีจีบผ่า

ตั้งแต่ชายเสื้อถึงแนวเอว ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็น

กระเป๋าปะ กึ่งกลางมีแถบตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็นรูปย่ามมีปก

รูปตัด ปกกระเป๋าทั้งสิ้นขัดดุมโลหะสีเงินขนาดกลางกระเป๋าละ ๑ ดุม ที่แนวอกมีดุมโลหะสีเงิน

ขนาดใหญ่ ๗ ดุม เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง

                        (๗) เสื้อนอกเปิดอกปาดเอวสีขาว คอพับกลมมนไม่บากตลอดจนถึงชายพับ

หน้าอกมีดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ติดระหว่างชายเสื้อกับคอพับข้างละ ๑ ดุม และมีสายสร้อย

สีเงินสำหรับโยงดุมทั้งสองข้างติดกัน ที่ปลายล่างคอพับทั้งสองข้างมีดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่

ข้างละ ๑ ดุม เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง และมีสิ่งประกอบ แล้วแต่กรณี คือ

                        (ก) เสื้อกั๊กสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ระหว่างหน้าอกกับชายเสื้อติดดุมโลหะ

สีเงินขนาดเล็ก ๓ ดุม ชายล่างสุดของเสื้อเป็นรูปสามเหลี่ยม

                        (ข) เชิ้ตอกแข็งหรือเชิ้ตอกจีบสีขาวแขนยาว ข้อมือแข็งขัดดุมโลหะสีเงินขนาด

เล็กข้างละ ๑ ดุม คอแข็งชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย

                        (ค) เชิ้ตอกอ่อนสีขาวแขนยาว ข้อมือพับขัดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑

ดุม ที่แนวอกมีสาบ คอพับ ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย

                        (ง) แพรแถบรัดเอวสีเลือดหมู กึ่งกลางด้านหน้ากว้าง ๑๒ เซนติเมตร

ปลายทั้งสองข้างกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาวเท่าขนาดเอวของผู้ใช้

                        ข้อ ๘  กางเกง มี ๗ ชนิด คือ

                        (๑) กางเกงขายาวสีขาวหรือสีกากี ไม่พับปลายขา

                        (๒) กางเกงขาสั้นสีกากี

                        (๓) กางเกงแบบขี่ม้าสีกากี

                        (๔) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวไม่พับปลายขา  กระเป๋าเจาะด้านข้างและ

หลัง  ข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าหลังมีฝาปิดติดดุม

                        (๕) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกมเขียว เช่นเดียวกับ (๔) แต่เพิ่ม

กระเป๋าย่ามข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือเข่าข้างละ ๑ กระเป๋า

                        (๖) กางเกงขายาวสีดำติดแถบทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จไม่พับปลายขา

ที่แนวตะเข็บข้างกางเกงด้านนอกติดแถบสักหลาดสีเลือดหมูกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร ข้างละ

๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร

                        (๗) กางเกงขายาวสีกากีติดแถบ  ทำด้วยเสิร์จ  ไม่พับปลายขา ปลายขามีสาย

รั้งทำด้วยแถบยืดสีดำ ที่แนวตะเข็บขากางเกงด้านนอกติดแถบสักหลาด ดังนี้

                        (ก) นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรติดแถบสีเลือดหมู  กว้าง  ๒ เซนติเมตร ๒

แถบ และแถบสีดำ กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร อยู่ระหว่างกลาง นายพลตำรวจติดแถบสีเลือดหมู

กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๒ แถบและแถบสีดำ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร อยู่ระหว่างกลาง

                        (ข) นักเรียนนายร้อยตำรวจ  แถบสีเลือดหมู  กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ

และแถบสีดำ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร อยู่ระหว่างกลาง

                        ข้อ ๙  ดุมมี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) ดุมโลหะสีเงิน ลักษณะกลมนูน มีรูปตราโล่เขน มี ๓ ขนาด คือ เล็ก

กลาง และใหญ่

                        (๒) ดุมเกลี้ยงสีน้ำตาล ลักษณะกลมแบน มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง

และใหญ่

                        ข้อ ๑๐  สายนกหวีดมี ๓ ชนิด คือ

                        (๑) สายนกหวีดทำด้วยไหมหรือด้ายสีเลือดหมูสลับดำเกลี้ยง ๑ เส้น

คล้องแขนซ้ายใต้อินทรธนูทางด้านไหล่ ปลายสายมีนกหวีดทำด้วยโลหะสีเงินสอดไว้ในกระเป๋า

เสื้อข้างซ้าย ระหว่างดุมกระเป๋าเสื้อกับไหล่ซ้าย ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงมาใน

ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรยามหรือควบคุมแถว

                        (๒) สายนกหวีดทำด้วยไหมหรือด้ายสีเลือดหมูสลับดำถัก ๑ เส้น เกลี้ยง ๑

เส้น คล้องแขนซ้ายใต้อินทรธนูทางด้านไหล่ ปลายสายเกลี้ยงมีนกหวีดสอดเก็บไว้เช่นเดียวกับ

ที่กล่าวใน (๑) ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป  และนักเรียนนายร้อยตำรวจใน

ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรยามหรือควบคุมแถว เมื่อแต่งเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (๓) สายนกหวีดด้ายถักสีขาว ๑ เส้น คล้องแขนและปลายสายมีนกหวีดสอด

เก็บไว้เช่นเดียวกับที่กล่าวใน (๑) ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงมาในขณะปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับการจราจร

                        ข้อ ๑๑  เข็มขัด มี ๖ ชนิด คือ

                        (๑) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน

ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้ง มีเข็มสำหรับสอดรู ๒ เข็ม

                        (๒) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ชนิดมีสายโยง กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร มีสายโยง

ผ่านไหล่ขวา ๑ เส้น  พร้อมด้วยซองกระบี่ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ทางตั้ง มีเข็มสำหรับสอดรู ๒ เข็ม

                        (๓) เข็มขัดประคด ทำด้วยไหมหรือด้ายถัก พื้นสีเลือดหมูกว้าง ๕.๕

เซนติเมตร มีแถบไหมหรือด้ายสีดำ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ขลิบด้านบนและด้านล่าง ติดแถบ

สีเงินหรือสีขาว กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ตรงกลางเข็มขัดขนานไปตามความยาวของสาย

เข็มขัด เว้นระยะกึ่งกลางระหว่างแถบ ๒.๕ เซนติเมตร โดยรอบ มีพู่ทำด้วยลวดสีเงินหรือ

ไหมสีขาวและไหมสีเลือดหมูกับไหมสีดำสลับกันจำนวน ๒ พู่ ห้อยที่เข็มขัดแนวนอกขากางเกง

ด้านซ้าย

                        (๔) เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน

ลักษณะสี่เหลี่ยม มีตราโล่เขนขนาดใหญ่ดุนนูนอยู่กึ่งกลาง

                        (๕) เข็มขัดด้ายถักสีกากีหรือสีกากีแกมเขียวหรือสีดำ กว้าง ๓ เซนติเมตร

หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร

ยาว ๕.๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปตราโล่เขนดุนนูนกึ่งกลาง ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู

ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร

                        (๖) เข็มขัดด้ายถักสีขาว หรือผ้าสะท้อนแสง กว้าง ๖ เซนติเมตร มีสายโยง

กว้าง ๓ เซนติเมตร ทำด้วยด้ายถักสีขาวหรือผ้าสะท้อนแสงเช่นเดียวกัน  ใช้ได้เฉพาะผู้มียศ

ตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงมาขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจร ในเวลากลางวันจะไม่ใช้สายโยง

ก็ได้ เมื่อใช้เข็มขัดนี้ให้สวมถุงมือสีขาวด้วย

                        ข้อ ๑๒  รองเท้า มี ๕ ชนิด คือ

                        (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก

                        (๒) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง

                        (๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ

                        (๔) รองเท้าสูงหนังสีดำ

                        (๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว

                        รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้น ไม่มีลวดลาย และต้องใช้ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

                        ข้อ ๑๓  เดือยทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ส้นรองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าสูงครึ่งน่อง

หรือรองเท้าสูงใช้ได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ขี่ม้าหรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เฉพาะในเวลาขี่ม้า

                        ข้อ ๑๔  สนับแข้ง มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) สนับแข้งหนังหรือผ้า ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป และ

นักเรียนนายร้อยตำรวจ

                        (๒) สนับแข้งครึ่งน่องหนังหรือผ้า  สำหรับสนับแข้งครึ่งน่องทำด้วยหนัง

ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป และนักเรียนนายร้อยตำรวจ สำหรับสนับแข้ง

ครึ่งน่องทำด้วยผ้าใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป

                        การใช้สนับแข้งจะใช้สีใดและในโอกาสใด ให้เป็นไปตามที่กรมตำรวจกำหนด

                        ข้อ ๑๕  กระบี่ มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) กระบี่ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร

ทำด้วยโลหะสีเงิน ปลายด้ามเป็นรูปหัวช้าง มีกระบังและโกร่ง ที่โกร่งด้านนอก มีรูปตราแผ่น

ดินมีพู่ดิ้นเงินหรือไหมสีขาวประกอบที่ฝักมีห่วง ๑ ห่วง

                        (๒) กระบี่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ยาวประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ปลายด้าม

เป็นรูปหัวช้าง และกระบังทำด้วยโลหะสีเงิน ฝักทำด้วยโลหะสีเงิน ตอนต้นของฝัก และปลาย

ฝักหุ้มด้วยโลหะสีเงิน มีห่วง ๒ ห่วง ทำด้วยโลหะสีเงิน

                        ข้อ ๑๖  สายกระบี่ มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) สายกระบี่ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป ทำด้วยหนังสีน้ำตาล มี ๓ สาย

เย็บติดกันเป็นแผง

                        (๒) สายกระบี่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ทำด้วยหนังสีน้ำตาลมี ๒ สาย

กว้างสายละประมาณ ๒ เซนติเมตร

                        สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ

และใช้เครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ ให้ใช้สายกระบี่ทำด้วยไหมหรือด้ายถัก

พื้นสีเลือดหมู  กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมหรือด้ายสีดำ กว้าง ๐.๒๕ เซนติเมตร

ขลิบทั้งสองข้างติดแถบสีเงินหรือสีขาว กว้าง ๐.๒๕ เซนติเมตร ๒ แถบ มี ๓ สายคล้องในห่วง

โลหะสีเงินวางเรียงกันเป็นแผง

                        ข้อ ๑๗  ซองกระบี่ ทำด้วยหนังสีน้ำตาล  ตอนบนมีสาย ๒ สาย สำหรับแขวน

ติดกับเข็มขัด ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป

                        ข้อ ๑๘  ซองปืนพกแบบมีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิด ทำด้วยหนังหรือผ้าใบสีน้ำ

ตาล  สีกากี หรือสีกากีแกมเขียวติดที่เข็มขัด ใช้ได้ในโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด

                        ข้อ ๑๙  ซองดาบปลายปืน ทำด้วยหนังสีน้ำตาลหรือสีขาว หรือผ้าใบสีกากี

                        ข้อ ๒๐  ซองกระบอง ทำด้วยหนังสีน้ำตาลหรือสีขาว หรือผ้าใบสีกากี

                        ข้อ ๒๑  กระเป๋ากระสุน ทำด้วยหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาล สีกากี หรือสีกากี

แกมเขียว ใช้ประกอบเครื่องแบบได้เฉพาะผู้ที่ใช้ปืนยิงเร็วหรือปืนเล็กยาว ตามลักษณะของ

กระเป๋ากระสุนชนิดนั้น ๆ

 

 

                                                                ส่วนที่ ๒

                                                       เครื่องแบบตำรวจหญิง

                                                                หมวด ๑

                                                        ชนิดของเครื่องแบบ

                                                               ------------

 

                        ข้อ ๒๒  เครื่องแบบพลตำรวจหญิงและสิบตำรวจหญิง มี ๕ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอปกกากี

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๓) เครื่องแบบฝึก

                        (๔) เครื่องแบบสนาม

                        (๕) เครื่องแบบลำลอง

                        (๑) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอปกกากี ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        (ข) เสื้อนอกคอปกสีกากี

                        (ค) กระโปรงสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีน้ำตาล

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (ค) กระโปรงสีกากี

                        (ง) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล

                        (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีน้ำตาล

                        (ฉ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน ใช้ตามโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด

                        (๓) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เว้นแต่

ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี กางเกงขายาวสีกากีและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีน้ำตาล

                        (๔) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวก

ทรงอ่อนสักหลาดสีดำหรือสีเขียว

                        (ข) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกม

เขียว

                        (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดำ

                        (จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว

                        ในโอกาสที่ต้องพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ให้ใช้สีพรางเป็นสีของเครื่องแบบ

แทนสีกากีแกมเขียว

                        (๕) เครื่องแบบลำลอง เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เว้น

แต่ให้ใช้เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว และเข็มขัดด้ายถักสีกากี

                        ข้อ ๒๓  เครื่องแบบตำรวจชั้นประทวนตั้งแต่จ่าสิบตำรวจหญิงขึ้นไป มี ๗ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอปกกากี

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๕) เครื่องแบบฝึก

                        (๖) เครื่องแบบสนาม

                        (๗) เครื่องแบบลำลอง

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

                        (ข) เสื้อนอกคอแบะสีขาว

                        (ค) กระโปรงสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        (ข) เสื้อนอกคอแบะสีกากี

                        (ค) กระโปรงสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีน้ำตาล

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอปกกากี เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๑)

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๒)

                        (๕) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๓)

                        (๖) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๔)

                        (๗) เครื่องแบบลำลอง เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๕)

                        ข้อ ๒๔  เครื่องแบบตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง มี ๑๐ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอปกกากี

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๕) เครื่องแบบฝึก

                        (๖) เครื่องแบบสนาม

                        (๗) เครื่องแบบสโมสร

                        (๘) เครื่องแบบครึ่งยศ

                        (๙) เครื่องแบบเต็มยศ

                        (๑๐) เครื่องแบบลำลอง

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว เช่นเดียวกับข้อ ๒๓ (๑)

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี เช่นเดียวกับข้อ ๒๓ (๒)

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอปกกากี เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๑)

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๒)

                        (๕) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๓)

                        (๖) เครื่องแบบสนาม มี ๒ ชนิด คือ

                        (ก) เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียว เช่น เดียวกับข้อ ๒๒ (๔)

                        (ข) เครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว ประกอบด้วย

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หมวกปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวก

ทรงอ่อนสักหลาดสีดำ

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว

                        (ค) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกมเขียว

                        (ง) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว

                        ในโอกาสที่ต้องพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ให้ใช้สีพรางเป็นสีของเครื่องแบบ

แทนสีกากีแกมเขียว

                        (๗) เครื่องแบบสโมสร เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กระโปรงสีดำ

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (๘) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรตาม (๗)

                        (๙) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร เว้นแต่ในโอกาสที่อยู่

ต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีดำและเสื้อนอกคอแบะสีดำ

                        (๑๐) เครื่องแบบลำลอง เช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๕)

 

 

                                                                หมวด ๒

                                                       ส่วนของเครื่องแบบ

                                                                ----------

 

                        ข้อ ๒๕  หมวก มี ๖ แบบ คือ

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี มีปีกโดยรอบพอสมควรด้านข้างทั้งสอง

พับขึ้นเล็กน้อยกึ่งกลางด้านหน้าหมวกมีตราหน้าหมวกโลหะสีเงินขนาดใหญ่ดุนเป็นรูปตราแผ่นดิน

มีอักษร "พิทักษ์สันติราษฎร์" อยู่ใต้รูปตราแผ่นดิน มีสายรัดคางทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ

ติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กปลายสายข้างละ ๑ ดุม มีผ้าพันหมวกสักหลาดสีเลือดหมูขลิบดำเช่นเดียว

กับผ้าพันหมวกตำรวจชาย

                        (๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรง

อ่อนพับปีกสีกากี  แต่ใช้สายรัดคางทำด้วยดิ้นเงิน

                        (๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรง

อ่อนพับปีกสีกากี

                        (๔) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกโลหะ

สีเงินขนาดเล็กดุนเป็นรูปตราแผ่นดิน มีอักษร "พิทักษ์สันติราษฎร์" อยู่ใต้รูปตราแผ่นดิน

                        (๕) หมวกปีกสีกากีแกมเขียว  มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กทำด้วยโลหะสีเงิน

หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาวหรือสีดำที่ด้านหน้าของหมวก

                        (๖) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดำหรือสีเขียว มีอาร์มรองรับตราหน้าหมวก

ขนาดเล็ก ทำด้วยโลหะสีเงินหรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว   สำหรับหน่วยพลร่มใช้อาร์ม

ทำด้วยผ้าสีเลือดหมู  หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาร์มทำด้วยผ้าสีเขียว  และหน่วย

ป้องกันและปราบปรามจลาจลของตำรวจนครบาล  ยกเว้นแผนกธุรการใช้อาร์มทำด้วยผ้า

สีเหลือง

                        ข้อ ๒๖  เสื้อ มี ๘ แบบ คือ

                        (๑) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี  ที่คอและแนวสาบอกมีดุมขนาดกลาง ๕ ดุม

แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเพียงข้อศอก ที่อกมีกระเป๋าข้าง

ละ ๑ กระเป๋า กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลมขัดดุมขนาดเล็ก

ข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมเกลี้ยงสีน้ำตาล เสื้อนี้ประดับอินทรธนูอ่อน และให้สอดชายเสื้อ

อยู่ภายในกระโปรง หรือกางเกง

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (๓) เสื้อนอกคอแบะสีกากี คอป้าน มีตะเข็บหลัง ๑ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุม

โลหะสีเงินขนาดใหญ่ ๓ ดุม มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย

ไม่มีปกและมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็ก เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว

ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย

                        (๔) เสื้อนอกคอแบะสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อนอกคอแบะสีกากี

เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย

                        (๕) เสื้อนอกคอแบะสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อนอกคอแบะสีกากี เสื้อ

แบบนี้ให้ใช้เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย

                        (๖) เสื้อนอกคอปกสีกากี  คอแหลม แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๕

เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ จากคอปกถึงฝากระเป๋าล่างและด้านหลัง  ๓ ตะเข็บ

จากบ่าทั้ง ๒ ข้าง และกึ่งกลางคอปกถึงชายเสื้อมีสายรัดเอวกว้างพองามเย็บติดยาวจากแนว

ตะเข็บข้างถึงข้างที่แนวอกมีดุมโลหะสีเงินขนาดกลาง ๓ ดุม มีกระเป๋าล่างสาบกลางข้างละ ๑

ใบ เป็นกระเป๋าปะมีฝารูปใบโพติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อน

ขัดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม เสื้อแบบนี้ไม่ต้องใช้เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาวผูกผ้าผูกคอ

สีดำเงื่อนกะลาสีประกอบ

                        (๗) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียว มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๗ (๔)

                        (๘) เสื้อเชิ้ตคอแบะสีกากีแกมเขียวปล่อยเอว มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๗ (๕)

                        ข้อ ๒๗  กระโปรงและกางเกง มีดังนี้

                        (๑) กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบชายกระโปรง

ไม่บาน และไม่มีกระเป๋า

                        (๒) กระโปรงสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากี

                        (๓) กระโปรงสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากี

                        (๔) กางเกงขายาวสีกากี ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐

เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร ไม่พับปลายขา

                        (๕) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว มีลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ ๘ (๔)

                        (๖) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกากีแกมเขียว มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๘ (๕)

                        ข้อ ๒๘  เข็มขัด มี ๒ แบบ คือ

                        (๑) เข็มขัดด้ายถักสีกากี หรือสีกากีแกมเขียวหรือสีดำ กว้าง ๓ เซนติเมตร

หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร

ยาว ๕.๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยงมีรูปตราโล่เขนดุนนูนอยู่กึ่งกลาง ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู

ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร

                        (๒) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล  กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน

ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้ง มีเข็มสำหรับสอดรู ๒ เข็ม

                        ข้อ ๒๙  รองเท้า มี ๔ แบบ คือ

                        (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีน้ำตาลหรือสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือกส้นใหญ่พอสมควร

สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

                        (๒) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีน้ำตาลชนิดผูกเชือก

                        (๓) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีน้ำตาล

                        (๔) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ หรือรองเท้าสูงครึ่งน่องผ้าใบสีกากีแกมเขียว

                        รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย

                        ข้อ ๓๐  กระเป๋าถือ มี ๔ แบบ คือ

                        (๑) กระเป๋าถือสีขาว ทำด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มุมมน สูง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร ไม่มีลวดลายที่กึ่งกลางฝากระเป๋าด้านนอก

มีตราโล่เขน ขนาด ๓ เซนติเมตร

                        (๒) กระเป๋าถือสีน้ำตาล มีลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว

                        (๓) กระเป๋าถือสีดำขนาดใหญ่ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว

                        (๔) กระเป๋าถือสีดำขนาดเล็กมีลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว เว้นแต่

สูง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร

                        กระเป๋าถือทั้ง ๔ แบบนี้ ใช้สีตามแต่โอกาส โดยปกติถือด้วยมือซ้าย สำหรับ

กระเป๋าถือตาม (๑) (๒) และ (๓) จะมีสายสะพายก็ได้โดยสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้

แนวเอว

                        ข้อ ๓๑  ดุม สายนกหวีด ซองปืนพก ซองกระบอง เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว

มีลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับตำรวจชาย

 

                                                                 ส่วนที่ ๓

                                                            เครื่องแบบพิเศษ

                                                                  หมวด ๑

                                                     เครื่องแบบตำรวจดับเพลิง

                                                                -------------

 

                        ข้อ ๓๒  เครื่องแบบตำรวจดับเพลิงใช้ในเวลาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวแก่การ

ดับเพลิง มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) หมวกกันอันตรายสีดำ เว้นแต่

                        (ก) ผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง ใช้หมวกสีขาว ตัวหมวกคาดสีแดง โดยรอบ

๒ แถบ กว้างแถบละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

                        (ข) รองผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง ผู้กำกับการ และหัวหน้าแผนกในกอง

บังคับการตำรวจดับเพลิง ใช้หมวกสีขาว ตัวหมวกคาดสีแดงโดยรอบ ๑ แถบ กว้างแถบ

ละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

                        (ค) หัวหน้าสถานีดับเพลิง ใช้หมวกสีขาว ด้านหน้ามีเลขหมายประจำสถานี

สีแดง สูง ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑ เซนติเมตร

                        (๒) เสื้อคลุมกันร้อน

                        (ก) ผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงไป ทำด้วยผ้าสีกากีอย่างหนา ที่คอมีปกริม

อกซ้อนทับ ติดดุมโลหะเกลี้ยงสีเงินขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๕ ดุม ตัวยาวถึงเข่า แขนยาว

จรดข้อมือ ที่ปลายแขนมีแถบผ้ารัดและติดดุมโลหะเกลี้ยงสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม เสื้อนี้

ประดับอินทรธนูอ่อน ปลายอินทรธนูทางด้านไหล่ติดดุมโลหะเกลี้ยงสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑

ดุม

                        (ข) ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป มีลักษณะและเครื่องประกอบตาม (ก)

เว้นแต่ตัวยาวครึ่งน่อง

                        (๓) กางเกงขายาวสีกากี

                        (๔) เข็มขัดช่วยชีวิต เฉพาะผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงไป  มีซองสำหรับ

ใส่ขวาน เชือกและเครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ

                        (๕) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำ

                        (๖) เครื่องหมายยศ  เครื่องหมายจำพวก  และเครื่องหมายสังกัดประดับเช่น

เดียวกับเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

 

                                                               หมวด ๒

                                        เครื่องแบบตำรวจกองตรวจคนเข้าเมือง

                                                          -----------------

 

                        ข้อ ๓๓  เครื่องแบบตำรวจชาย กองตรวจคนเข้าเมือง ในเวลาปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง มี ๕ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับขาว

                        (๕) เครื่องแบบกันหนาว

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (ข) เสื้อนอกคอปิดสีขาว

                        (ค) กางเกงขายาวสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี

                        (ข) เสื้อนอกคอแบะสีกากี

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (ค) กางเกงขายาวสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับขาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว

                        (ค) กางเกงขายาวสีขาว

                        (ง) เข็มขัดหนังสีดำ

                        (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

                        (๕) เครื่องแบบกันหนาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (ข) เสื้อสักหลาดเปิดอกสีน้ำเงินแก่

                        (ค) กางเกงสักหลาดขายาวสีน้ำเงินแก่หรือกางเกงขายาวสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

                        ข้อ ๓๔  ส่วนของเครื่องแบบตำรวจกองตรวจคนเข้าเมือง ตามข้อ ๓๓ มีดังนี้ คือ

                        ก. หมวก มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) กระบัง ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำสำหรับพันตำรวจโทและ

พันตำรวจเอก ให้ปักรูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ แถว ด้วยดิ้นหรือโลหะสีทองบนพื้นสักหลาดสีดำ

ที่ขอบโค้งของกระบังด้านบนและพื้นกระบังด้านล่างสีดำ สำหรับพันตำรวจเอก (พิเศษ) ถึง

พลตำรวจตรีให้ปักรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ แถว ด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองบนพื้นสักหลาด

สีดำที่ขอบโค้งของกระบังด้านบนและพื้นกระบังด้านล่างสีดำ

                        (ข) สายรัดคาง ดิ้นทองกว้าง ๑ เซนติเมตร

                        (ค) ดุมโลหะสีทองตราโล่เขน ขนาดเล็กติดปลายสายรัดคาง ข้างละ ๑ ดุม

                        (ง)  ตราหน้าหมวกทำด้วยดิ้นหรือโลหะเทียมดิ้นสีทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์

แยกเป็น ๒ แฉก ระหว่างแฉกมีรูปตราแผ่นดินเบื้องบนมี "อุณาโลม" เปล่งรัศมีปักด้วยดิ้นทอง

หรือวัตถุเทียมดิ้นสีทองติดทาบอยู่บนสักหลาดสีดำทำเป็นหมอนรองใน

                        (จ) ผ้าพันหมวกสักหลาดสีดำ

                        (๒) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อ

ตาลสีขาว เว้นแต่ยศพลตำรวจถึงนายดาบตำรวจ ใช้สายรัดคางหนังสีดำ

                        ข. เสื้อ มี ๕ ชนิด คือ

                        (๑) เสื้อนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและ

ล่างอย่างละ ๒  กระเป๋า กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลมไม่ขัดดุม  กระเป๋าล่างไม่มีปก 

ที่แนวอกติดดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๕ ดุม เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง

                        (๒) เสื้อนอกคอแบะสีกากี คอแบะออก มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ด้านหน้า

มีกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนมีปกรูปมนชายกลางแหลม กึ่งกลาง

กระเป๋ามีแถบตามทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นรูปย่าม มีปกรูปตัด กระเป๋าทั้งสิ้นขัดดุมโลหะสีทอง

ขนาดกลางที่แนวอกติดดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๔ ดุม และให้ใช้เสื้อเชิ้ตขาวแขนยาว ผูกผ้า

ผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง

                        (๓) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี  ที่คอและแนวสาบอกมีดุมขนาดกลาง  ๕ ดุม แขน

ยาวรัดข้อมือ ขัดดุมขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเพียงข้อศอก ที่อกมีกระเป๋าข้างละ ๑

กระเป๋า กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลมขัดดุมขนาดเล็กข้างละ ๑

ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมเกลี้ยงสีน้ำตาล เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง และให้สอดชายเสื้ออยู่ภายใน

กางเกง

                        (๔) เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี เว้นแต่

ดุมทั้งสิ้น เป็นดุมเกลี้ยงสีขาว เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง และให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

                        (๕) เสื้อสักหลาดเปิดอกสีน้ำเงินแก่  มีดุมโลหะสีทองที่แนวอก ๒ แถว

แถวละ ๓ ดุม มีกระเป๋าที่อกเสื้อข้างซ้าย ๑ กระเป๋า และมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า

เป็นกระเป๋าแบบเจาะไม่มีปก สวมทับเสื้อเชิ้ตขาวแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี

ใช้แถบเครื่องหมายอินทรธนูตามชั้นที่ตอนปลายแขนเสื้อด้านนอกทั้ง ๒ ข้าง เป็นแถบสีทอง

โดยกำหนดขนาดกว้างของแถบขนาดใหญ่ ๕ เซนติเมตร แถบขนาดกลาง ๑.๕ เซนติเมตร

แถบขนาดเล็ก ๐.๖ เซนติเมตร มีจำนวนแถบตามลำดับดังนี้

                        พลตำรวจ-จ่าสิบตำรวจ                           แถบขนาดกลาง ๑ แถบ

                        จ่าสิบตำรวจ (อันดับ ๒)-นายดาบตำรวจ    แถบขนาดกลาง ๑ แถบ กับแถบ

                                                                                                ขนาดเล็ก ๑ แถบ ให้แถบ

                                                                                                ขนาดเล็กอยู่ทางปลายแขนเสื้อ

                        ร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจโท                                  แถบขนาดกลาง ๒ แถบ

                        ร้อยตำรวจเอก-พันตำรวจตรี                                 แถบขนาดกลาง ๓ แถบ

                        พันตำรวจโท-พันตำรวจเอก                                  แถบขนาดกลาง ๔ แถบ

                        พันตำรวจเอก  (พิเศษ)-พลตำรวจตรี         แถบขนาดใหญ่    แถบ กับแถบ

                                                                                                ขนาดกลาง ๑ แถบ ให้แถบ

                                                                                                ขนาดใหญ่อยู่ทางปลายแขนเสื้อ

                        ในกรณีมีแถบมากกว่า ๑ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร

ตอนบนเครื่องหมายชั้นยศมีรูปเครื่องหมาย "ตม"  ไขว้ในบัวกนกปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุ

เทียมดิ้นสีทองอยู่บนเหนือแถบทางด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๖ เซนติเมตร แถบสีทอง

ที่ประดับปลายแขนเสื้อด้านนอกทั้งสองข้างนี้ ให้ห่างจากปลายแขนเสื้อ ๗.๕ เซนติเมตร

                        ค. กางเกง มี ๓ ชนิด คือ

                        (๑) กางเกงขายาวสีขาวไม่พับปลายขา

                        (๒) กางเกงขายาวสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีขาว

                        (๓) กางเกงสักหลาดขายาวสีน้ำเงินแก่ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาว

สีขาว

                        ง. รองเท้า มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำชนิดผูกเชือก

                        (๒) รองเท้าหุ้มส้นข้อหนังสีดำชนิดยืดข้าง

                        รองเท้าทั้งสองชนิด ต้องมีส้นไม่มีลวดลาย และต้องใช้ถุงเท้าสีเดียวกับ

รองเท้า

                        จ. ดุม มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) ดุมโลหะสีทอง ลักษณะกลมนูนมีรูปตราโล่เขน มี ๓ ขนาด คือ

เล็ก กลาง และใหญ่

                        (๒) ดุมเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือสีขาว

                        ฉ. เข็มขัด ทำด้วยหนังสีน้ำตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะ

สีทอง ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้ง มีเข็มสำหรับสอดรู ๒ เข็ม

                        ข้อ ๓๕  อินทรธนูและป้ายชื่อ ประกอบเครื่องแบบตำรวจชายกองตรวจ

คนเข้าเมืองตามข้อ ๓๓ มีดังนี้

                        ก. อินทรธนู ใช้อินทรธนูแข็งทำด้วยสักหลาดสีดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียว

จากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายบนด้านไหล่กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร

ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม กลางอินทรธนูติดเครื่องหมายอักษร "ตม"

ไขว้ในบัวกนกทำด้วยโลหะสีทองกับมีเครื่องหมายชั้นยศเป็นรูปแถบทองประดับขวางของ

อินทรธนูเสื้อ

                        สำหรับ ๑ แถบ ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ครึ่งแถบขนาดกว้าง ๐.๖

เซนติเมตร กรณีมีมากกว่า ๑ แถบ ให้ติดห่างกันครึ่งเซนติเมตรโดยให้มีจำนวนแถบตามลำดับ

ดังนี้

                        (๑) พลตำรวจ-จ่าสิบตำรวจ                                             ๑ แถบ

                        (๒) จ่าสิบตำรวจ (อันดับ ๒)-นายดาบตำรวจ          ๑ แถบครึ่ง ครึ่งแถบ

                                                                                                            อยู่ด้านล่าง

                        (๓) ร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจโท                            ๒ แถบ

                        (๔) ร้อยตำรวจเอก-พันตำรวจตรี                           ๓ แถบ

                        (๕) พันตำรวจโท-พันตำรวจเอก                            ๔ แถบ

                        (๖) พันตำรวจเอก (พิเศษ)-พลตำรวจตรี ใช้อินทรธนูพื้นดิ้นหรือวัตถุเทียม

ดิ้นสีทองเป็นลายถักเต็มแผ่น กลางอินทรธนูติดเครื่องหมาย "ตม" ไขว้ทำด้วยโลหะสีทอง

ประกอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทอง โดยให้ติดให้ห่างกันพองาม ให้ปลายช่อชัยพฤกษ์

โค้งเข้าหาส่วนกลางของเครื่องหมาย "ตม" โดยเพิ่มรูปพระมหามงกุฎรัศมีสีทองติดอยู่บน

เครื่องหมาย "ตม"

                        ข. ป้ายชื่อ ตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองที่มียศตั้งแต่พันตำรวจเอกลงมา

ยกเว้นผู้ได้รับเงินเดือนในอัตราพันตำรวจเอก (พิเศษ) เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ต

คอพับกากี หรือเครื่องแบบตรวจคนเข้าเมือง ปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีหรือปกติเสื้อเชิ้ตคอพับ

ขาว ให้ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า สูงจากกระเป๋าประมาณไม่เกิน ๑.๕

เซนติเมตร โดยแผ่นป้ายชื่อให้ทำด้วยโลหะขนาดกว้าง ๒.๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๒ เซนติเมตร

มีกรอบกว้าง ๑ มิลลิเมตร ในบรรทัดที่ ๑ ให้มีคำว่า "IMMIGRATION" ตัวอักษรหนาความ

สูง ๕ มิลลิเมตร บรรทัดที่ ๒ เป็นชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย บรรทัดที่ ๓ เป็นชื่อและ

ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ ความสูง ๓ มิลลิเมตร ตัวอักษรเป็นแบบตัวพิมพ์เรียงกันเป็น ๓ แถว

พื้นแผ่นป้ายเป็นสีดำ ตัวอักษรและกรอบเป็นสีเงิน

                        ข้อ ๓๖  เครื่องแบบตำรวจหญิง กองตรวจคนเข้าเมือง ในเวลาปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง มี ๕ ชนิด คือ

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับขาว

                        (๕) เครื่องแบบกันหนาว

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

                        (ข) เสื้อนอกคอแบะสีขาว

                        (ค) กระโปรงสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        (ข) เสื้อนอกคอแบะสีกากี

                        (ค) กระโปรงสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (ค) กระโปรงสีกากี

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับขาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

                        (ข) เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว

                        (ค) กระโปรงสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        (๕) เครื่องแบบกันหนาว มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

                        (ข) เสื้อสักหลาดเปิดอกสีน้ำเงินแก่

                        (ค) กระโปรงสักหลาดสีน้ำเงินแก่ หรือกระโปรงสีขาว

                        (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (จ) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน

                        ข้อ ๓๗  ส่วนของเครื่องแบบตำรวจหญิง กองตรวจคนเข้าเมืองตามข้อ ๓๖

มีดังนี้

                        ก. หมวก มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

                        (๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        โดยมีเครื่องประกอบและลักษณะการใช้เช่นเดียวกับหมวกของตำรวจชาย

กองตรวจคนเข้าเมือง โดยอนุโลม

                        ข. เสื้อ มี ๕ ชนิด คือ

                        (๑) เสื้อนอกคอแบะสีขาว คอป้าน มีตะเข็บหลัง ๑ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุม

โลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย

ไม่มีปก และให้ใช้เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็ง

                        (๒) เสื้อนอกคอแบะสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อนอกคอแบะสีขาว

                        (๓) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี ที่คอและแนวสาบอกมีดุมขนาดกลาง ๕ ดุม

แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเพียงข้อศอก ที่อกมีกระเป๋าข้างละ

๑ กระเป๋า กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบตามทางดิ่งมีปกรูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมขนาดเล็กข้างละ

๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมเกลี้ยงสีน้ำตาล เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็งและให้สอดชายเสื้ออยู่ภายใน

กระโปรง

                        (๔) เสื้อเชิ้ตคอพับสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี เว้นแต่

ดุมทั้งสิ้นเป็นดุมเกลี้ยงสีขาว เสื้อนี้ประดับอินทรธนูแข็งและให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง

                        (๕) เสื้อสักหลาดเปิดอกสีน้ำเงินแก่ มีลักษณะและเครื่องประกอบเช่นเดียว

กับตำรวจชาย กองตรวจคนเข้าเมือง เว้นแต่การประดับแถบที่ปลายแขนเสื้อด้านนอกทั้ง

สองข้าง ถ้าเป็นกรณีมีแถบมากกว่า ๑ แถบ เว้นระยะห่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ตอนบน

เครื่องหมายชั้นมีรูปเครื่องหมาย  "ตม" ไขว้ในบัวกนกปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง

อยู่บนเหนือแถบทางด้านไหล่ กว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร แถบสีทองที่ประดับปลาย

แขนเสื้อนอกทั้งสองข้างนี้ ให้ห่างจากปลายแขนเสื้อ ๖.๕ เซนติเมตร

                        ค. กระโปรง มี ๓ ชนิด คือ

                        (๑) กระโปรงสีขาวยาวครึ่งน่อง ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบพองาม

กระโปรงไม่บานและไม่มีกระเป๋า

                        (๒) กระโปรงสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว

                        (๓) กระโปรงสักหลาดสีน้ำเงินแก่ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว

                        ง. รองเท้า มี ๒ แบบ คือ

                        (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือก ส้นใหญ่พอสมควร สูงไม่เกิน ๕

เซนติเมตร

                        (๒) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำชนิดผูกเชือก

                        รองเท้าทุกแบบต้องไม่มีริ้วและลวดลาย

                        จ. กระเป๋าถือ มี ๓ แบบ คือ

                        (๑) กระเป๋าถือสีขาว ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน

สูง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ที่กึ่งกลางฝากระเป๋าด้านนอกมีตรา

โล่เขน ขนาด ๓ เซนติเมตร

                        (๒) กระเป๋าถือสีดำขนาดใหญ่ ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว

                        (๓) กระเป๋าถือสีดำขนาดเล็ก ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว เว้นแต่สูง

๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร

                        กระเป๋าถือทั้ง ๓  แบบนี้ ใช้สีตามแต่โอกาสโดยปกติถือด้วยมือซ้าย สำหรับ

กระเป๋าถือ ตาม (๑) และ (๒) จะมีสายสะพายก็ได้ โดยสายสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้

แนวเอว

                        ข้อ ๓๘  ดุม เข็มขัด อินทรธนู ป้ายชื่อ มีลักษณะการใช้และเครื่องประกอบ

เช่นเดียวกับตำรวจชาย กองตรวจคนเข้าเมือง เว้นแต่อินทรธนูให้ลดขนาดให้เล็กลง คือ อินทร

ธนูให้มีขนาดกว้างตอนต้น ๔ เซนติเมตร

 

                                                                   หมวด ๓

                                                      เครื่องแบบตำรวจดุริยางค์

                                                                  ------------

 

                        ข้อ ๓๙  เครื่องแบบตำรวจดุริยางค์ ใช้ได้ในโอกาสที่มีหมายกำหนดการหรือ

คำสั่งของกรมตำรวจ มี ๕ ชนิด คือ

                        ก. เครื่องแบบแถวเกียรติยศ ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่นายดาบตำรวจลงมา

มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) รองในหมวกเหล็กสีขาว ติดตราหน้าหมวกโลหะสีเงินขนาดใหญ่ดุนรูป

ตราแผ่นดิน มีอักษร "พิทักษ์สันติราษฎร์" อยู่ใต้รูปตราแผ่นดิน มีสายรัดคางโซ่ถักทำด้วย

โลหะสีเงิน กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาวสีกากี

                        (๓) กางเกงขายาวสีกากี ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านนอกติดแถบข้างละ ๑ แถบ

ใหญ่ โดยมีแถบสักหลาดสีขาว กว้าง ๐.๕ นิ้ว ๑ แถบ และแถบสักหลาดสีเลือดหมู กว้าง ๐.๕

นิ้ว ๑ แถบ อยู่กึ่งกลางระหว่างแถบสีขาว ๒ แถบนี้

                        (๔) เข็มขัดสนามด้ายถักสีขาว  กว้าง ๕ เซนติเมตร ให้มีสายโยงด้ายถักสีขาว

๒ สาย สอดใต้อินทรธนูข้างละสายไขว้กันด้านหลังโดยให้สายขวาทับสายซ้าย

                        (๕) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำและสนับแข้งสูงครึ่งน่องผ้าใบสีขาวมีสายรัดตอน

บนและล่าง

                        (๖) สายนกหวีดทำด้วยไหมหรือด้ายสีเลือดหมูสลับดำถัก  ๑ เส้น เกลี้ยง ๑

เส้น คล้องแขนซ้ายสอดใต้อินทรธนูทางด้านไหล่ปลายสายมีตุ้มโลหะสีเงิน

                        (๗) ถุงมือสีขาว

                        ผู้ที่ทำหน้าที่จ่ากลองถือไม้นำ (ดรัมเมเยอร์) มีเครื่องประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้

                        (๑) สายสะพายสักหลาดสีเลือดหมู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาวตามขนาด

ลำตัว ขอบตามยาวทั้งสองข้างขลิบด้วยแถบไหมสีเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ข้างละแถบขนาน

กัน ระยะห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร ที่กึ่งกลางด้านหน้ามีรูปตราแผ่นดินและมีลายกนกตามทาง

ยาวทั้ง ๒ ข้างปักด้วยดิ้นเงิน หรือไหมสีเงินสะพายใต้อินทรธนูซ้ายเฉียงไปขวา

                        (๒) ถุงมือหนังสีขาวยาวแค่ศอก

                        ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยเพลงซึ่งมียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป แต่งกายเช่นเดียว

กับผู้ปฏิบัติการบรรเลง แต่เพิ่มกระบี่และซองกระบี่ด้ายถักสีขาว

                        ข. เครื่องแบบบรรเลงตามปกติและบรรเลงสวนสนาม ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้ง

แต่นายดาบตำรวจลงมา มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแต่มี

เครื่องประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้

                        (๑) กางเกง เช่นเดียวกับ ก. (๓)

                        (๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ขณะบรรเลงสวนสนามให้รัดขากางเกง

                        (๓) สายนกหวีด เช่นเดียวกับ ก. (๖)

                        ผู้ทำหน้าที่จ่ากลองบรรเลงสวนสนาม มีเครื่องประกอบเพิ่มขึ้นดังนี้

                        (๑) มีเครื่องประกอบเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่ทำหน้าที่จ่ากลองถือไม้นำ

                        (๒) หมวกทรงหม้อตาลสีเลือดหมู เว้นแต่สายรัดคางทำด้วยดิ้นเงิน

                        ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยเพลงนั่งบรรเลง ตามปกติซึ่งมียศตั้งแต่นายดาบตำรวจ

ขึ้นไปให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี

                         ค. เครื่องแบบบรรเลงปี่สก๊อต ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่นายดาบตำรวจลงมา

มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบบรรเลงตามปกติและบรรเลงสวนสนาม แต่มีเครื่อง

ประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้

                        (๑) หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีเลือดหมู ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้า

หมวกโลหะสีเงินขนาดเล็กติดบนพื้นอาร์มสีดำขนาดพองาม มีพู่สีขาวประดับไว้ที่ตราหน้า

หมวก

                        (๒) ผ้าสะพายตาสก๊อตสีเลือดหมูสลับดำ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สอดใต้

อินทรธนูขวาเฉียงไปซ้าย

                        ผู้ที่ทำหน้าที่จ่ากลอง ให้ใช้หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีกรมท่าแก่

                        ผู้ที่ทำหน้าที่จ่ากลอง (หญิง) มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) เสื้อเชิ้ตคอพับแขนพองยาวสีขาวติดอินทรธนูอ่อน

                        (๒) กระโปรงลายตาสก๊อตสูงเหนือเข่า ๑ นิ้ว

                        (๓) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ถุงเท้ายาวสีขาวใต้เข่าประมาณ ๒ นิ้ว

                        ง. เครื่องแบบเกียรติยศและราตรีสโมสร มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว สายรัดคางดิ้นเงิน

                        (๒) เสื้อนอกคอปิดสีขาว ประดับอินทรธนูแข็งยาวตามขนาดของบ่าด้านไหล่

กว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ย่อมุมทั้ง ๒ ข้าง พื้นสีเลือดหมู มีไหมสีขาว

ถักลายขัด ๒ เส้นคู่ พาดกึ่งกลางตามทางยาวของอินทรธนู ปลายอินทรธนูด้านคอมีดุมโลหะ

สีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม

                        (๓) กางเกงเช่นเดียวกับ ก. (๓)

                        (๔) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ

                        (๕) สายนกหวีดเช่นเดียวกับ ก. (๖)

                        ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยเพลงซึ่งมียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจถึงนายดาบตำรวจแต่งกาย

เช่นเดียวกับผู้บรรเลง

                        ผู้ทำหน้าที่อำนวยเพลงชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้กางเกงขายาวสีดำติดแถบเช่น

เดียวกับเครื่องแบบสโมสร

                        จ. เครื่องแบบตำรวจหญิงที่ทำหน้าที่นักร้องสำหรับบรรเลงตามปกติ  ใช้ได้

เฉพาะผู้มียศตั้งแต่นายดาบตำรวจลงมา มีเครื่องประกอบดังนี้

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากีแขนยาว

                        (๓) กระโปรงสีกากี

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        (๕) สายนกหวีดเช่นเดียวกับ ก. (๖)

                        ฉ. เครื่องแบบเกียรติยศและราตรีสโมสรสำหรับตำรวจหญิงที่ทำหน้าที่นักร้อง

ใช้ได้เฉพาะผู้มียศตั้งแต่นายดาบตำรวจลงมา มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

                        (๒) เสื้อนอกคอแบะสีขาว ประดับอินทรธนูแข็งยาวตามขนาดของบ่าด้าน

ไหล่กว้าง  ๓ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง  ๒.๕ เซนติเมตร ย่อมุมทั้ง ๒ ข้าง พื้นสีเลือดหมู

มีไหมสีขาวถักลายขัด ๒ เส้นคู่ พาดกึ่งกลางตามทางยาวของอินทรธนู ปลายอินทรธนูด้านคอ

มีดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม

                        (๓) กระโปรงสีกากี

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำส้นใหญ่พอสมควร สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

                        (๕) สายนกหวีดเช่นเดียวกับ ก. (๖)

                        (๖) ผ้าผูกคอสีดำ

                        เครื่องแบบตาม จ. และ ฉ. ถ้าเป็นชั้นสัญญาบัตรให้แต่งเครื่องแบบตาม

ระเบียบกรมตำรวจ

                        เครื่องแบบตามข้อ ๓๙ นี้ ให้มีเครื่องหมายรูปอาร์ม กว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร

สูง ๙ เซนติเมตร  พื้นสีเลือดหมูขลิบริมด้วยไหมสีขาวรอบ ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางอาร์มมี

รูปโล่เขนสีขาว และกึ่งกลางรูปโล่เขนมีรูปพิณปักด้วยไหมสีเหลืองข้างล่างรูปโล่เขนปักคำว่า

"กรมตำรวจ" ด้วยไหมสีขาว และกรณีใช้สายนกหวีดให้คล้องแขนซ้าย

 

                                                                หมวด ๔

                                    เครื่องแบบตำรวจที่ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์

                                                         -------------------

 

                        ข้อ  ๔๐ เครื่องแบบตำรวจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ปฏิบัติงาน

ในโรงงานอู่ซ่อม หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมสร้างงานด้านสวัสดิภาพของประชาชน

มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ แก๊ปขนาดกว้าง ๗.๕ เซนติเมตร

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับสีน้ำเงินดำแขนสั้น  เหนือกระเป๋าด้านซ้ายติดป้ายชื่อ

เหนือกระเป๋าด้านขวาติดชื่อสังกัด

                        (๓) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

 

                                                            หมวด ๕

                                                   เครื่องแบบตำรวจน้ำ

                                                     ------------------

 

                        ข้อ ๔๑ ตำรวจน้ำในขณะปฏิบัติหน้าที่ในเรือให้แต่งเครื่องแบบมี

เครื่องประกอบดังนี้

                        ก. ผู้มียศตั้งแต่นายดาบตำรวจลงมา

                        (๑) หมวกเช่นเดียวกันกับผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

                        (๒) เสื้อผ้ายืดคอกลมแขนสั้นสีขาวหรือสีกากี

                        (๓)  กางเกงขายาวหรือขาสั้นสีกากี  ใช้เข็มขัดด้ายถักสีกากีมีหัวเข็มขัดทำ

ด้วยโลหะเป็นรูปโล่เขนสีเงิน

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหนังสานรัดส้นสีน้ำตาล

                        ข. ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กปักด้วยไหมสีขาว

บนพื้นสีดำ

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากีแขนสั้นแต่ไม่มีอินทรธนูอ่อนเครื่องหมายยศปักด้วย

ไหมสีขาวเป็นรูปเครื่องหมายยศขนาดเล็กที่คอเสื้อทั้งสองข้าง

                        (๓) กางเกงขายาวสีกากี ใช้เข็มขัดด้ายถักสีกากีมีหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็น

รูปโล่เขนสีเงิน

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหนังสานรัดส้นสีน้ำตาล

                        สำหรับผู้ที่เข้าเวรยามในเรือหรือปฏิบัติหน้าที่ในกรณีพิเศษ ให้แต่งเครื่อง

แบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        ข้อ ๔๒  เครื่องแบบกันหนาวสำหรับตำรวจน้ำ มีเครื่องประกอบดังนี้

                        ก. ผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงมา

                        (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาวรัดเอวทำด้วยผ้าสักหลาดสีดำ  ติดเครื่องหมาย

ยศและสังกัดเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (๓) กางเกงขายาวสีดำหรือขาว

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        ข. ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป

                        (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

                        (๒) เสื้อกันหนาวแบบเปิดอกทำด้วยสักหลาดสีดำ มีดุมตราโล่สีเงิน ๒ แถว

แถวละ ๔ ดุม ทำนองเดียวกับเสื้อน้อยของนายทหารเรือ สวมทับเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผ้าผูก

คอสีดำเงื่อนกะลาสีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรใช้แถบเครื่องหมายยศที่ตอนปลายแขนเสื้อ เป็น

แถบสีเงิน มีขนาดลักษณะและระดับยศตามแบบเสื้อน้อยของนายทหารเรือ โดยมีรูปดาวแปด

แฉก ทำด้วยโลหะสีเงินประดับเหนือแถบเครื่องหมายยศแทนขนวด จ่าสิบตำรวจใช้เครื่อง

หมายยศของพันจ่าเอกแต่ไม่มีเครื่องหมายใดเหนือแถบ ส่วนนายดาบตำรวจใช้เครื่องหมาย

ยศเช่นเดียวกับจ่าสิบตำรวจและมีเครื่องหมายดาบไขว้ทำด้วยโลหะสีเงินประดับเหนือแถบ

                        (๓) กางเกงขายาวสีดำหรือสีขาว สำหรับกางเกงสีดำไม่ติดแถบ

                        (๔) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

                        ข้อ ๔๓  เครื่องแบบนักปฏิบัติการใต้น้ำสำหรับตำรวจน้ำ มีเครื่องประกอบดังนี้

                        (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีแสด มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กปักด้วยไหมสีขาว

บนพื้นสีดำ

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาวสีแสด ไม่รวบปลายแขน  ตัวเสื้อยาวแค่เอวมี

เครื่องหมายยศขนาดเล็กปักด้วยไหมสีดำบนคอเสื้อทั้งสองข้าง หน้าอกข้างซ้ายติดเครื่องหมาย

นักปฏิบัติการใต้น้ำ หน้าอกข้างขวาติดป้ายชื่อปักด้วยไหมสีขาวบนพื้นสีดำ

                        (๓) กางเกงขายาวสีแสด ติดซิปรูดที่ปลายขากางเกงด้านนอกทั้งสองข้าง

                        (๔) รองเท้าหุ้มข้อผ้าใบสีดำ

                        ในโอกาสที่นักปฏิบัติการใต้น้ำปฏิบัติงานใต้น้ำ ให้แต่งกายตามระเบียบที่กรมตำรวจ

กำหนด

 

                                                                        หมวด ๖

                        เครื่องแบบตำรวจที่ขับรถจักรยานยนต์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

                                                                       -----------

 

                        ข้อ ๔๔  เครื่องแบบตำรวจที่ขับรถจักรยานยนต์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

และตำรวจหน่วยจักรยานยนต์วิทยุ มีเครื่องประกอบ ดังนี้

                        (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี

                        (๒) เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี

                        (๓) กางเกงแบบขี่ม้าสีกากี

                        (๔) รองเท้าสูงหนังสีน้ำตาล หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีน้ำตาลและสนับแข้ง

สีน้ำตาล  ถ้าอยู่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินให้ใช้รองเท้าสูง

                        (๕) ถุงมือยาวหนังสีน้ำตาล

                        (๖) แว่นตากันฝุ่น ถ้าใช้ชนิดมีสายรัดขณะไม่สวมให้คล้องอยู่ที่คอ

                        นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ขับรถจักรยานยนต์ นำ แซง หรือ ตามเสด็จ ให้ใช้

เสื้อนอกคอแบะสีกากี เข็มขัดหนังสีน้ำตาลชนิดมีสายโยง

 

                                                                หมวด ๗

                                      เครื่องแบบข้าราชการตำรวจกองบินตำรวจ

                                                          -----------------

 

                        ข้อ ๔๕  เครื่องแบบนักบินตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ มีส่วนประกอบดังนี้

                        ก. หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กปักด้วยด้ายหรือไหมสี

ขาว บนพื้นสีกากีเย็บติดกึ่งกลางหน้าหมวกหรือหมวกกันอันตรายสีกากีแกมเขียวหรือสีขาว

ประกอบด้วยอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารหมวกชนิดนี้ใช้ในโอกาสติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องบิน

หรือระหว่างภาคพื้นดินกับเครื่องบิน

                        ข. เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีกากีหรือสีกากีแกมเขียวเย็บติดกันทั้งชุด

                        ค. รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง

                        ง. เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน การประดับเครื่องหมายนี้ ให้

เป็นไปตามระเบียบของกรมตำรวจ

                        ข้อ ๔๖  เครื่องแบบช่างอากาศในขณะปฏิบัติหน้าที่ มีส่วนประกอบเช่นเดียว

กับเครื่องแบบนักบินตำรวจ เว้นแต่เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินให้ใช้เครื่อง

หมายผู้ทำการในอากาศแทน การประดับเครื่องหมายนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตำรวจ

 

                                                               หมวด ๘

                                                เสื้อกันฝนและเสื้อกันหนาว

                                                               ----------

 

                        ข้อ ๔๗  เสื้อกันฝน ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป สวมทับเครื่องแบบได้ทุก

ประเภท จะใช้สีใดให้กรมตำรวจกำหนด

                        ข้อ ๔๘  เสื้อกันหนาว มี ๓ ชนิด คือ

                        (๑) เสื้อคลุมกันหนาว ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป สวมทับเครื่องแบบได้ทุก

ประเภท จะใช้สีใดและโอกาสใดให้กรมตำรวจกำหนด มี ๒ ขนาด คือ

                        (ก) ขนาดสั้นเหนือเข่า

                        (ข) ขนาดยาวครึ่งน่อง

                        (๒) เสื้อกันหนาวแบบเปิดคอ มีอินทรธนูอ่อนประดับเครื่องหมายยศ ใช้ได้

ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป สวมทับเครื่องแบบได้ทุกประเภท จะใช้สีใดและโอกาสใด ให้กรมตำรวจ

กำหนด มี ๒ ขนาด คือ

                        (ก) ขนาดสั้นเหนือเข่า

                        (ข) ขนาดยาวครึ่งน่อง

                        (๓) เสื้อกันหนาวสีกากีแกมเขียวแขนยาวทรงกระบอก ด้านหน้ามีซิปรูด

ผ่าอกยาวตลอดตั้งแต่ปกคอถึงด้านล่าง ที่ปลายแขนทั้งสองข้างมีดุมติดข้างละ ๑ ดุม หน้าอก

ตอนบนมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า มีฝาปิด ตอนล่างมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า มีฝาปิด

ขอบเสื้อตอนล่างสุดและระดับเอวด้านในมีเชือกสำหรับรัดเสื้อให้กระชับลำตัว มีซับใน

                        ข้อ ๔๙  เสื้อกันฝนและกันหนาว สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่

ขับจักรยานยนต์ถวายอารักขาและสายตรวจปกติ มีเครื่องประกอบดังนี้

                        (ก) เสื้อแจ๊กเก็ตแขนยาวตัดด้วยหนังเทียมสีขาว มีปก ความยาวของชายเสื้อ

ประมาณหัวแม่มือเมื่อเอาแขนลงตามแนวดิ่ง ด้านหน้ามีซิปรูด ผ่าอกยาวตลอดตั้งแต่ปกคอถึง

ด้านล่าง  มีแขนทั้งสองข้าง มีซิปรูดยาวประมาณ ๖ นิ้ว ทั้ง ๒ ข้าง

                        (ข) เข็มขัดทำด้วยวัสดุอย่างเดียวกับเสื้อ กว้าง ๒ นิ้ว ให้หัวเข็มขัดเป็นโลหะ

ชุบโครเมียมชนิดเดียวกับหัวเข็มขัดหนังที่ใช้กับเครื่องแบบฝึกสีกากี ด้านข้างและด้านหลังเย็บ

ติดกับตัวเสื้อ

                        (ค) เครื่องหมายยศและสังกัดประดับเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกสีกากี

 

                                                          ส่วนที่ ๔

                                         อินทรธนูและเครื่องหมายยศ

                                                       -------------

 

                        ข้อ ๕๐  อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ

                        (๑) อินทรธนูอ่อน  ทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ  ด้านไหล่กว้าง ๓.๕

เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บเสื้อ  ด้านคอกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ปลายมนยาวตามขนาดของ

บ่า ปลายอินทรธนูติดดุมโลหะสีเงิน หรือดุมเกลี้ยงสีน้ำตาลขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี ข้างละ ๑

ดุม

                        (๒) อินทรธนูแข็ง เย็บเป็นแผ่นกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามขนาดของบ่า

ด้านคอย่อมุมพื้นสีเลือดหมู ตอนปลายติดดุมโลหะสีเงินขนาดเล็ก ๑ ดุม สาบสีดำ มีเครื่อง

ประกอบดังนี้

                        นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีแถบสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตาม

ทางยาวของอินทรธนู

                        จ่าสิบตำรวจและนายดาบตำรวจ มีแถบสีเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร เย็บขอบ

เว้นด้านไหล่

                        นายร้อยตำรวจ มีแถบสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร เย็บขอบเว้นด้านไหล่ และ

มีลวดลายสีเงินประกอบแถบด้านนอก

                        นายพันตำรวจ เช่นเดียวกับของนายร้อยตำรวจ เว้นแต่มีแถบสีเงิน กว้าง ๐.๕

เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามทางยาวของอินทรธนู

                        นายพลตำรวจ พื้นปักด้วยดิ้นเงินเป็นลายถักเต็มแผ่นอินทรธนู

                        ข้อ ๕๑  เครื่องหมายยศประดับที่แขนเสื้อเหนือข้อศอกข้างซ้ายรูปบั้ง ทำด้วย

แถบสีขาวหรือสีเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร ขาบั้งยาว ๕ เซนติเมตร บรรจบกันในลักษณะมุมข้อ

ศอกตรึงบนพื้นสีเลือดหมูสาบสีดำเหนือบั้งมีรูปตราโล่เขนทำด้วยโลหะสีเงิน มีจำนวนบั้งตาม

ชั้นยศ ดังนี้

                        สิบตำรวจตรี ๑ บั้ง

                        สิบตำรวจโท ๒ บั้ง

                        สิบตำรวจเอก ๓ บั้ง

                        ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไป เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๔

เซนติเมตร

                        ข้อ ๕๒ เครื่องหมายยศประดับอินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง มีดังนี้

                        (๑) จ่าสิบตำรวจ รูปบั้งทำด้วยโลหะสีเงินรูปหางนกแซงแซวกว้าง ๐.๓

เซนติเมตร ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้างห่างกัน ๓ เซนติเมตร ติดเรียงกัน ๓ บั้ง เว้นระยะระหว่าง

บั้ง ๐.๒ เซนติเมตร ให้มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านคอ และมีขีดกว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ยาว ๓

เซนติเมตร ๑ ขีด วางตามขวางของอินทรธนูติดกับปลายบั้ง และห่างจากริมอินทรธนูทางด้าน

ไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร

                        (๒) นายดาบตำรวจ รูปดาบทำด้วยโลหะสีเงิน  ๒ เล่ม ไขว้ติดที่ริมอินทรธนู

ทางด้านไหล่ ให้ปลายดาบอยู่ทางด้านคอ

                        (๓) นายร้อยตำรวจ  รูปดาว  ๘ แฉก ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดที่ริมอินทรธนู

ทางด้านไหล่ตรงกึ่งกลางด้านกว้างของอินทรธนู มีจำนวนดาวตามชั้นยศ ดังนี้

                        ร้อยตำรวจตรี ๑ ดาว

                        ร้อยตำรวจโท ๒ ดาว

                        ร้อยตำรวจเอก ๓ ดาว

                        ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว ให้ติดเรียงกันตามส่วนยาวของอินทรธนู

เว้นระยะระหว่างดาวพองาม

                        (๔) นายพันตำรวจ รูปดาวชั้นยศทำนองเดียวกับนายร้อยตำรวจแต่มีรูป

พระมหามงกุฎมีรัศมีทำด้วยโลหะสีเงินติดกับรูปดาวเพิ่มขึ้น ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ

ถ้ามีดาวหลายดาวให้ติดรูปพระมหามงกุฎที่ดาวซึ่งอยู่ด้านคอ

                        (๕) นายพลตำรวจ รูปพระมหามงกุฎมีรัศมีทำนองเดียวกันกับนายพันตำรวจ

และมีช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีเงิน ให้ปลายช่อชัยพฤกษ์โค้งเข้าหาส่วนล่างของพระมหา

มงกุฎทั้ง ๒ ข้าง ประกอบด้วย รูปดาว ๘ แฉก ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดกึ่งกลางระหว่างพระมหา

มงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ มีจำนวนดาวตามชั้นยศ ดังนี้

                        พลตำรวจจัตวา ๑ ดาว

                        พลตำรวจตรี ๒ ดาว

                        พลตำรวจโท ๓ ดาว

                        พลตำรวจเอก ๔ ดาว

                        ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว แต่ไม่เกิน ๓ ดาว ให้ติดเรียงกันตามส่วนยาว

ของอินทรธนู เว้นระยะระหว่างดาวพองาม ถ้ามี ๔ ดาวให้ติดเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนม

เปียกปูน ให้มุมแหลมวางตามส่วนยาวของอินทรธนู

                        ข้อ ๕๓  เครื่องหมายยศของเครื่องแบบสนาม ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว

หรือสีดำที่ปกคอเสื้อข้างขวา มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายโลหะขนาดย่อพองาม สำหรับ

เครื่องหมายยศของเครื่องแบบสนามของนายพลตำรวจ และพันตำรวจเอกที่ได้รับเงินเดือน

ในอัตราพันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมายยศปักที่คอเสื้อทั้ง ๒ ข้าง แทน

เครื่องหมายจำพวกและสังกัด

 

                                                               ส่วนที่ ๕

                                    เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัด

                                                        ------------------

 

                        ข้อ ๕๔  เครื่องหมายจำพวกทำด้วยโลหะสีเงิน ติดที่คอเสื้อตอนหน้าข้างขวา

มีลักษณะดังนี้

                        (๑) สำนักงานเลขานุการกรม ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๒) สำนักงานจเรตำรวจ ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๓) กองคดี ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๔) กองการเงิน ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๕) กองพลาธิการ ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๖) กองการต่างประเทศ ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๗) กองตรวจคนเข้าเมือง อักษร ตม กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๘) กองวิจัยและวางแผน ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๙) กองวิชาการ ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๐) กองสวัสดิการ ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๑) กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๒) กองกำลังพล ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๓) กองบินตำรวจ ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๔) กองบังคับการตำรวจสื่อสาร ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๕) กองบังคับการตำรวจดับเพลิง ตราโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๖) สำนักงานแพทย์ใหญ่ อักษร พต กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๗) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อักษร ก กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๘) กองบัญชาการศึกษา อักษร ศ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๙) กองบัญชาการตำรวจภูธร อักษร ภ ๑ ภ ๒ ภ ๓ หรือ ภ ๔ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (๒๐) กองบัญชาการตำรวจนครบาล อักษร น กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๒๑) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อักษร ตชด กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        ข้อ ๕๕  เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีเงิน ติดที่คอเสื้อตอนหน้าข้างซ้าย

มีลักษณะดังนี้

                        (๑) สำนักงานเลขานุการกรม อักษร ลข กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๒) สำนักงานจเรตำรวจ อักษร จต กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๓) กองคดี อักษร คด กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๔) กองการเงิน อักษร กง กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๕) กองพลาธิการ อักษร พธ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๖) กองการต่างประเทศ อักษร ตท กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๗) กองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนกลางลักษณะอย่างเดียวกับเครื่องหมาย

จำพวกในส่วนภูมิภาคอักษรย่อชื่อจังหวัดกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๘) กองวิจัยและวางแผน อักษร วผ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๙) กองวิชาการ อักษร วช กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๐) กองสวัสดิการ อักษร สก กลางกนกสี่เหลี่ยมรี เว้นตำรวจแผนก

ดุริยางค์ รูปพิณกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๑) กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร อักษร ตภ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๒) กองกำลังพล อักษร กพ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๓) กองบินตำรวจ อักษร บตร กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๔) กองบังคับการตำรวจสื่อสาร อักษร สส กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๕) กองบังคับการตำรวจดับเพิง อักษร ดพ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๖) สำนักงานแพทย์ใหญ่ ลักษณะอย่างเดียวกับเครื่องหมายจำพวก เว้นแต่

                        (ก) กองอำนวยการ อักษร อก กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ข) โรงพยาบาลตำรวจ อักษร รพ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ค) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อักษร วพ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ง) สถาบันนิติเวชวิทยา อักษร นต กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๗) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลักษณะอย่างเดียวกับเครื่อง

หมายจำพวก เว้นแต่

                        (ก) กองบังคับการอำนวยการ อักษร อก กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ข) กองปราบปราม อักษร ป กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ค) กองตำรวจสันติบาล อักษร ส กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ง) กองทะเบียนประวัติอาชญากร อักษร ทว กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (จ) กองพิสูจน์หลักฐาน อักษร พฐ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ฉ) กองทะเบียน อักษร ท กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ช) กองตำรวจรถไฟ อักษร รฟ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ซ) กองตำรวจน้ำ รูปสมอกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ฌ) กองตำรวจทางหลวง อักษร ทล กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ญ) กองตำรวจป่าไม้ อักษร ปม กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๑๘) กองบัญชาการศึกษา ลักษณะอย่างเดียวกับเครื่องหมายจำพวก เว้นแต่

                        (ก) กองอำนวยการศึกษา อักษร อศ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ข) โรงเรียนสืบสวน อักษร รส กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ค) กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อักษร ร กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

กองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ อักษร สต กลางกนกสี่เหลี่ยมรี กองกำกับการโรงเรียน

ตำรวจนครบาล อักษร น กลางกนกสี่เหลี่ยมรี กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร อักษร เลข ๑

ถึง ๙ ตามสังกัด เว้นแต่นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียน

นายร้อยตำรวจ ให้เป็นไปตามข้อ ๕๘

                        (๑๙) กองบัญชาการตำรวจภูธร ลักษณะอย่างเดียวกับเครื่องหมายจำพวก

เว้นแต่

                        (ก) กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร อักษร อก กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ข) กองบังคับการตำรวจภูธร ๑ ถึง ๑๒ อักษร เลข ๑ ถึง ๑๒ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ค) กองกำกับการสืบสวนสอบสวน  ของกองบัญชาการตำรวจภูธร  ๑ ถึง ๔

อักษร สส กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ง) กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจภูธรอักษรย่อชื่อจังหวัด

กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๒๐) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ลักษณะอย่างเดียวกับเครื่องหมาย

จำพวก เว้นแต่

                        (ก) กองบังคับการอำนวยการ อักษร อก กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ข) กองบังคับการตำรวจจราจร อักษร จร กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ค) กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ อักษร นน กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ง) กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ อักษร นต กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (จ) กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี อักษร นธ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ฉ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ อักษร สปพ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ช) กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน อักษร สด กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (๒๑) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ลักษณะอย่างเดียวกับเครื่อง

หมายจำพวก เว้นแต่

                        (ก) กองบังคับการอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดนอักษร อก กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ข) กองบังคับการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน อักษร สสน กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ค) กองบังคับการฝึกพิเศษ อักษร กฝ กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ง) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ อักษร เลข ๑ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (จ) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ อักษร เลข ๒ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ฉ) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ อักษร เลข ๓ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ช) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๔ อักษร เลข ๔ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ซ) กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน อักษร สอ

กลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ฌ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๒ อักษร เลข ๑/๒ กลาง

กนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ญ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗ อักษร เลข ๑/๗ กลาง

กนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ฎ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๓ อักษร เลข ๒/๓ กลาง

กนกสี่เหลี่ยมรี

                        (ฏ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๔ อักษร เลข ๒/๔ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ฐ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ อักษร เลข ๓/๕ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ฑ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๖ อักษร เลข ๓/๖ กลางกนก

สี่เหลี่ยมรี

                        (ฒ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๘ อักษร เลข ๔/๘ กลาง

กนกสี่เหลี่ยมรี

                        ข้อ ๕๖  นายพลตำรวจและพันตำรวจเอกที่ได้รับเงินเดือนในอัตราพันตำรวจ

เอก (พิเศษ) ขึ้นไป  ใช้เครื่องหมายรูปโล่เขนประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์รอบนอกครึ่งรอบ

ทำด้วยโลหะสีเงินตามลักษณะและขนาดที่กรมตำรวจกำหนด ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง

แทนเครื่องหมายจำพวกและสังกัด

                        ข้อ ๕๗  ผู้มียศพันตำรวจเอกลงมาซึ่งดำรงตำแหน่งประจำกรมตำรวจใช้

เครื่องหมายรูปโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรีติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง

                        ข้อ ๕๘  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียน

นายร้อยตำรวจ ใช้เครื่องหมายรูปอาร์ม ภายในอาร์มมีรูปกระบี่ไขว้กับพระแสงดาบเขนและโล่

ซึ่งเป็นวงกลมเส้นคู่ ๒ ชั้น วงนอกมีลายกนกทำด้วยโลหะสีเงินตามลักษณะและขนาดที่

กรมตำรวจกำหนดติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง

                        ข้อ ๕๙  นายตำรวจที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า    ให้เป็นนายตำรวจ

ราชสำนักประจำ ซึ่งปฏิบัติราชการอยู่ในราชสำนักในบังคับบัญชาของสมุหราชองครักษ์ใช้

เครื่องหมายจำพวกตามข้อ ๕๔ หรือข้อ ๕๖ แล้วแต่กรณี ส่วนเครื่องหมายสังกัดใช้

เครื่องหมายครุฑทำด้วยโลหะสีเงินขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายครุฑของ

ราชองครักษ์ประจำ

                        ข้อ ๖๐  ข้าราชการประจำการที่ได้รับพระราชทานยศตำรวจ ใช้เครื่องหมาย

ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ดังนี้

                        (๑) นายพลตำรวจ เครื่องหมายรูปโล่เขนประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์รอบนอก

ครึ่งรอบ ทำด้วยโลหะสีเงิน

                        (๒) ผู้มียศต่ำกว่านายพลตำรวจ เครื่องหมายรูปโล่เขนกลางกนกสี่เหลี่ยมรี

                        ข้อ ๖๑  การติดเครื่องหมายตามส่วนนี้ สำหรับเสื้อนอกคอปิดติดที่คอเสื้อ

เสื้อนอกคอแบะติดที่แนวพับของเสื้อตอนบน เสื้อเชิ้ตคอพับติดที่คอพับ เสื้อนอกแบบเปิดอก

ปาดเอวติดที่แนวพับเหนือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        ข้อ ๖๒  เครื่องหมายจำพวกของเครื่องแบบสนาม ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสี

ขาว หรือสีดำที่ปกคอเสื้อข้างซ้าย มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายโลหะขนาดพองาม

สำหรับพลตำรวจให้ปักเครื่องหมายจำพวกที่ปกคอเสื้อข้างซ้ายและขวา

                        เครื่องหมายสังกัดของเครื่องแบบสนาม  ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองบน

แถบผ้าพื้นสีดำติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย

 

                                                                    ส่วนที่ ๖

                                                              เครื่องหมายอื่น ๆ

                                                                    หมวด ๑

                                           ป้ายชื่อ เครื่องหมายที่อกเสื้อและอินทรธนู

                                                                   -----------

 

                        ข้อ ๖๓  ข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันตำรวจเอกลงมา ยกเว้นผู้ที่ได้รับ

เงินเดือนในอัตราพันตำรวจเอก (พิเศษ) เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว

หรือแขนสั้น ให้ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า สูงจากกระเป๋าไม่เกิน ๑.๕ เซนติเมตร

แผ่นป้ายชื่อให้ทำด้วยโลหะขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร มีกรอบกว้าง ๑ มิลลิเมตร

ตัวอักษรบอกชื่อ ชื่อสกุลเป็นแบบตัวพิมพ์สูง ๕ มิลลิเมตร กว้างพอสมควร พื้นแผ่นป้ายเป็นสีดำ

ตัวอักษรและกรอบเป็นสีเงิน

                        ข้อ ๖๔  ป้ายชื่อ ชื่อสกุล สำหรับเครื่องแบบสนามให้ปักหรือพิมพ์ด้วยอักษร

ภาษาไทยสีดำบนแถบพื้นผ้าสีขาว เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา ในโอกาสที่เครื่องหมายยศจำพวก

ใช้สีดำ สังกัด ชื่อ และชื่อสกุลให้ใช้สีดำบนพื้นสีกากีแกมเขียว

                        ข้อ ๖๕  เครื่องหมายที่อกเสื้อทำด้วยโลหะสีเงิน ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือป้าย

ชื่อขึ้นไป มีลักษณะดังนี้

                        (๑) นักเรียนนายสิบตำรวจและนายสิบตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่

นักเรียนนายสิบตำรวจ อักษร "รร. นายสิบตำรวจ"

                        (๒) นักเรียนตำรวจนครบาลและนายสิบตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่

นักเรียนตำรวจนครบาล อักษร "รร. ตำรวจนครบาล"

                        (๓) นักเรียนตำรวจภูธรและนายสิบตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่

นักเรียนตำรวจภูธร อักษร "รร. ตำรวจภูธร" และตัวเลขประจำกองกำกับการโรงเรียนตำรวจ

ภูธรที่สังกัด

                        (๔) ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหรือกิ่งสถานีตำรวจนครบาลผู้มียศตั้งแต่

จ่าสิบตำรวจลงมา  ให้มีโลหะสีเงินบอกชื่อสถานีตำรวจหรือกิ่งสถานีตำรวจที่สังกัดอยู่

                        ข้อ ๖๖  เครื่องหมายที่อินทรธนูทำด้วยโลหะสีเงิน  สำหรับนักเรียนนายร้อย

ตำรวจ อักษร "ร" ที่กึ่งกลางอินทรธนู ส่วนบนของตัวอักษรอยู่ทางด้านคอ และเลขประจำชั้น

เรียงต่อไปทางด้านไหล่ทั้งสองข้าง

                        สำหรับผู้มีหน้าที่ในการบังคับบัญชา ให้มีเครื่องหมายดังนี้

                        (๑) ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด ให้มีเครื่องหมายพระมหามงกุฎมีรัศมี ทำด้วยโลหะ

สีเงินประดับอินทรธนูทั้งสองข้าง เหนืออักษร "ร"

                        (๒) หัวหน้าตอน ให้มีเครื่องหมายพระมหามงกุฎไม่มีรัศมี ทำด้วยโลหะสีเงิน

ประดับอินทรธนูทั้งสองข้าง เหนืออักษร "ร"

 

 

                                                              หมวด ๒

                                                เครื่องหมายปลอกแขนเสื้อ

                                                                --------

 

                        ข้อ ๖๗  ตำรวจผู้มียศตั้งแต่สิบตำรวจเอกลงมา ในขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

การจราจรในเวลากลางคืน ใช้ปลอกแขนทำด้วยผ้าสะท้อนแสงยาวตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ

ตามแบบของกรมตำรวจสวมแขนเสื้อทั้งสองข้าง

                        ข้อ ๖๘  ตำรวจผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป ขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ

จราจร ใช้ปลอกแขนทำด้วยผ้าสีขาว กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีอักษรย่อชื่อจังหวัดทำด้วยผ้าสีขาว

อยู่ในวงกลมซึ่งทำด้วยผ้าสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร เย็บติดที่ปลอกแขน

ด้านนอก สวมแขนเสื้อข้างขวาเหนือข้อศอก

                        ข้อ ๖๙  ตำรวจผู้มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการดับเพลิง  ใช้ปลอกแขนทำด้วย

ผ้าสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีอักษร ดพ ทำด้วยผ้าสีดำอยู่ในวงกลมซึ่งทำด้วยผ้าสีขาว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร เย็บติดที่ปลอกแขนด้านนอก สวมแขนเสื้อข้างขวาเหนือ

ข้อศอก

                        ข้อ ๗๐  ตำรวจผู้มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของเทศบาลใช้ปลอกแขน

ทำด้วยผ้าสีเขียว กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีอักษร ทศ ทำด้วยผ้าสีขาว อยู่ในวงกลมทำด้วย

ผ้าสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร เย็บติดที่ปลอกแขนด้านนอก สวนแขนเสื้อข้าง

ขวาเหนือข้อศอก

                                                              หมวด ๓

                                                      เครื่องหมายพิเศษ

                                                               ---------

 

                        ข้อ ๗๑  ตำรวจผู้มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาการณ์พระราชฐานที่

ประทับการติดต่อกับราชองครักษ์หรือโดยเสด็จพระราชดำเนินใช้เครื่องหมายรูปอาร์ม ขนาด

ส่วนกว้างที่สุด  ๗ เซนติเมตร ส่วนยาวที่สุด ๙ เซนติเมตร พื้นทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีน้ำเงิน

แก่ปักเป็นลวดวงรอบ ๒ เส้น ตรงกลางมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สำหรับนายตำรวจ

ชั้นสัญญาบัตรปักด้วยดิ้นสีทอง  สำหรับนายตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ปักด้วยไหมสี

เหลืองติดที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ข้างขวาโดยให้ส่วนบนของเครื่องหมายชิดกับขอบอินทรธนู

และให้ประดับตามโอกาส ดังนี้

                        (ก) ตำรวจผู้มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาการณ์พระราชฐานที่ประทับ 

ให้ประดับได้เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาการณ์พระราชฐานที่ประทับ

                        (ข) ตำรวจผู้มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อกับราชองครักษ์หรือโดย

เสด็จพระราชดำเนินให้ประดับได้เฉพาะในโอกาสที่ทำหน้าที่นั้น ๆ

                        ข้อ ๗๒  นายตำรวจราชสำนักใช้สายยงยศไหมสีเงินหรือไหมสีขาวเป็นสายถัก

๒ เส้น สายเกลี้ยง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูด้านขวา สายถักให้คล้องใต้แขนขวา ๑

เส้น ผ่านหน้าอก ๑ เส้น สายเกลี้ยงทำเป็นบ่วงคล้องแขนขวา ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ทำเป็น

บ่วงผ่านหน้าอกมารวมกับสายถักทั้งสองเส้นที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ปลายสายถักทั้งสองมีตุ้ม

โลหะสีเงินสายละตุ้ม และมีเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงินรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อภายใต้

เลขลำดับรัชกาล และพระมหามงกุฎไม่มีรัศมีติดที่กึ่งกลางอินทรธนูด้านขวา โดยไม่ต้องติด

เครื่องหมายยศบนอินทรธนูข้างนั้นอีก

                        สายยงยศไหมสีเงินใช้ในโอกาสที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ

หรือเครื่องแบบสโมสร หรือในโอกาสที่แต่งเครื่องแบบปกติประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สายยงยศไหมสีขาวใช้ในโอกาสที่แต่งเครื่องแบบปกติขาว

                        เมื่อใช้สายยงยศตามข้อนี้ ไม่ต้องใช้สายยงยศอย่างอื่นหรือสายนกหวีด

                        นายตำรวจราชสำนักที่ปฏิบัติหน้าที่เวรร่วมกับราชองครักษ์หรือตามคำสั่ง

สมุหราชองครักษ์ในหน้าที่นายตำรวจราชสำนัก ให้ใช้ปลอกแขนสักหลาดสีน้ำเงินดำ กว้าง ๑๐

เซนติเมตร มีแถบสีเงินกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ทาบกลางปลอกแขนโดยรอบ เว้นระยะ

ระหว่างแถบ ๕ มิลลิเมตร ตรงกลางปลอกด้านนอกมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อภายใต้เลขลำดับ

รัชกาลและพระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นเงิน ที่ขอบบนและขอบล่างปลอกแขนขลิบไหมเงิน สวมที่

แขนเสื้อซ้ายเหนือข้อศอก

                        ถ้าต้องไว้ทุกข์ตามประกาศหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังใน

โอกาสปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ปลอกแขนนายตำรวจราชสำนัก ให้สวมปลอกแขนทับบนแขนทุกข์

โดยแลบแขนทุกข์ออกจากส่วนล่างของปลอกแขน ๑ เซนติเมตร

                        นายตำรวจราชสำนักซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว เมื่อได้รับพระราชทานเข็มอักษร

พระปรมาภิไธยย่อ ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา ในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่นติดอยู่ด้วยก็ให้

ประดับเข็มนี้เหนือขึ้นไป

                        ข้อ ๗๓  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่งนายเวร ใช้สายยงยศเป็น

สายถัก ๑ เส้น สายเกลี้ยง ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม ติดที่ใต้อินทรธนูเสื้อข้างขวา

ไม่ผ่านหน้าอก ให้ตุ้มโลหะสีเงินอยู่ทางด้านหน้า

            สายยงยศทำด้วยไหมเงินหรือไหมสีขาว ใช้ประกอบกับเครื่องแบบดังนี้

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากีที่ประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสรใช้สายยงยศ

ไหมเงิน

                        (๒) เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากีที่ไม่

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีขาว

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตกากี ใช้สายยงยศไหมสีขาว เกลี้ยง ๑ เส้น

ทำเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา

                        นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ใช้สายยงยศ ฝ่ายอำนวยการ และดำรงตำแหน่ง

นายเวรด้วย  ให้ใช้สายยงยศฝ่ายอำนวยการแต่อย่างเดียว

                        เมื่อใช้สายยงยศตามข้อนี้ไม่ต้องใช้สายนกหวีด

                        ข้อ ๗๔  นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหาร

เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ

ตำรวจที่ดำรงตำแหน่งฝ่ายอำนวยการ หรือตำแหน่งที่กำหนดว่าเป็นตำแหน่งฝ่ายอำนวยการ

ได้แก่ หน้าที่กำลังพลการข่าวยุทธการ หรือนโยบายและแผน ส่งกำลังบำรุง ใช้สายยงยศเป็น

สายถัก ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม สายเกลี้ยง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนู

เสื้อข้างขวา สายถักคล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ทำเป็นบ่วงผ่านหน้าอกขวา รวม

กับปลายสายถักคล้องที่ดุมอกเสื้อ ให้ตุ้มโลหะสีเงินอยู่ที่หน้าอกเสื้อ ถ้าเป็นเสื้อนอกคอปิด

คล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ถ้าเป็นเสื้อนอกคอแบะหรือเสื้อนอกเปิดอกคล้องใต้ชายพับประมาณ

แนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อนอกคอปิด

                        สายยงยศทำด้วยไหมสีเงินหรือไหมสีขาว ใช้ประกอบกับเครื่องแบบ ดังนี้

                        (๑) เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากีที่ประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร ใช้สายยงยศ

ไหมสีเงิน

                        (๒) เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากีที่

ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีขาว

                        (๓) เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี ใช้สายยงยศไหมสีขาวเฉพาะแต่

สายเกลี้ยง ๑ เส้น ทำเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๒ ปลายสายรวมติดใต้

อินทรธนูเสื้อข้างขวา

                        ข้อ ๗๕  ตำรวจที่เป็นนักบินใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน

ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้น ดังนี้

                        (๑) เครื่องหมายชั้นที่ ๑ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก ปักด้วยดิ้นทองบนสักหลาด

หรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวปีกต่อกันปักด้วยไหมเป็นรูปธง

ไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์มขนาด ๑.๕  เซนติเมตร  กลางอาร์มมีเครื่องหมายโล่ตำรวจสีเงิน

ทำด้วยโลหะขนาดเล็ก กลัดอยู่ เหนืออาร์มมีรูปอุณาโลมปักด้วยดิ้นเงินในพระมหามงกุฎ

เปล่งรัศมีสีทอง

                        (๒) เครื่องหมายชั้นที่ ๒ มีลักษณะและขนาดเหมือนเครื่องหมายชั้นที่ ๑

แต่ไม่มีอุณาโลมและพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี ให้มีดาวห้าแฉกปักด้วยดิ้นทองขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง กว้าง ๒ เซนติเมตร แทน

                        (๓) เครื่องหมายชั้นที่ ๓ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก ปักด้วยดิ้นทองบนสักหลาด

หรือเสิร์จสีน้ำเงินดำขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวปีกต่อกันปักด้วยไหมเป็นรูป

ธงไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์มขนาด ๑.๕ เซนติเมตร

                        (๔) เครื่องหมายชั้นที่ ๔ เป็นปีกกิตติมศักดิ์ มีลักษณะและขนาดเหมือน

เครื่องหมายชั้นที่  ๑ เหนืออาร์มไม่มีอุณาโลม คงมีแต่เฉพาะพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีทอง

อย่างเดียว

                        (๕) เครื่องหมายชั้นที่ ๕ เป็นปีกสำหรับศิษย์การบินชั้นมัธยมเป็นรูปปีกนก

ปีกเดียว  ปักด้วยดิ้นทองบนสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ตรงต้น

ปีกปักด้วยไหมเป็นรูปธงไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์ม ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร

                        การประดับเครื่องหมายนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตำรวจว่าด้วยการ

ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินเฉพาะนักบินของกรมตำรวจเท่านั้น

                        ข้อ ๗๖  ตำรวจที่เป็นนักโดดร่ม ใช้เครื่องหมายนักโดดร่มติดที่อกเสื้อข้างซ้าย

เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้น ดังนี้

                        (๑) ชั้นพิเศษ รูปร่มชูชีพกางเต็มทางดิ่งอยู่เหนือรูปอาร์ม พื้นของรูปอาร์ม

ทำด้วยไหมสีธงชาติ มีดิ้นเงินปักเป็นวงรอบ ๑ เส้น ตรงกลางมีรูปนักโดดร่มปักด้วยดิ้นเงิน

ประกอบด้วยปีกนกทั้งสองข้าง ขนาดของปีกส่วนกว้าง ๔ เซนติเมตร ส่วนสูง ๒ เซนติเมตร

ปักด้วยดิ้นเงินมีดาวโลหะสีเงินรูปห้าแฉก ๑ ดวง อยู่เหนือร่ม และมีช่อชัยพฤกษ์โอบใต้ดาว

กับมีดาวโลหะสีเงินขนาดเล็กรูปห้าแฉกติดบนพื้นปีกตรงกลางข้างละดาว สาบทำด้วยสักหลาด

สีเลือดหมู

                        (๒) ชั้นที่ ๑ เช่นเดียวกับชั้นพิเศษ เว้นแต่ไม่มีดาวบนพื้นปีก

                        (๓) ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีช่อชัยพฤกษ์

                        (๔) ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีดาว และช่อชัยพฤกษ์

                        (๕) ชั้นกิตติมศักดิ์  มีลักษณะเช่นเดียวกับ (๒) เว้นแต่สาบทำด้วยสักหลาด

สีฟ้าและตรงกลางไม่มีรูปนักโดดร่ม

                        การประดับเครื่องหมายนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมตำรวจ

                        เครื่องหมายนี้ ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด ถ้าใช้ประกอบกับ

เครื่องแบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง ถ้าใช้ประกอบกับเครื่องแบบสนาม อาจใช้ชนิด

ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาวหรือสีดำ หรือเป็นปีกโลหะสีเงินก็ได้

                        ข้อ ๗๗  ผู้ที่เป็นนักโดดร่มประจำกอง ซึ่งได้รับเงินเพิ่มสำหรับนักโดดร่ม

ให้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเพิ่มขึ้นอีกคือ ให้ใช้สายยงยศไหมสีเลือดหมูเป็น

สายถัก ๑ เส้น  มีสายเกลี้ยงทั้งสองข้างประกอบด้วยตุ้มโลหะสีเงิน ๑ ตุ้ม และสายเกลี้ยง ๑

สาย ทำเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดที่กระดุมอินทรธนูเสื้อด้านขวา  ให้ปลาย

สายถักข้างที่ประกอบตุ้มโลหะสีเงินอยู่ที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา ใช้ประดับในเวลาแต่งเครื่องแบบ

ได้ทุกชนิด เว้นเครื่องแบบที่ใช้ในการฝึกและปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจะใช้กับเครื่องแบบ

ชุดปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว ให้ใช้เสื้อแขนยาว สวมรองเท้าหนังครึ่งน่อง

สีดำ กางเกงขายาวรัดปลายขา

                        ข้อ ๗๘  ตำรวจที่เป็นนักปฏิบัติการใต้น้ำ  ใช้เครื่องหมายนักปฏิบัติการใต้น้ำ

ทำด้วยโลหะขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๙.๕ เซนติเมตร พื้นสีเลือดหมู ตรงกลางเป็นรูป

โล่เขนสีเงิน ตั้งอยู่บนเกลียวคลื่นสีทองปลายเกลียวคลื่นทั้งสองข้าง มีรูปปลาฉลามสีเงินข้างละ

๑ ตัว ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบ ถ้าใช้ประดับกับเครื่อง

แบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง  และถ้าประดับกับเครื่องแบบนักปฏิบัติการใต้น้ำ 

ให้เปลี่ยนเป็นปักด้วยไหมโดยใช้สีเหลืองแทนสีทอง และสีขาวแทนสีเงิน

                        ข้อ ๗๙  ตำรวจผู้มีตำแหน่งที่เป็นครูฝึกอาวุธหรือสำเร็จวิชาครูฝึกอาวุธตาม

ข้อบังคับของกรมตำรวจ ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษรูปสามเหลี่ยม  ส่วนกว้าง

ของฐาน ๖ เซนติเมตร ส่วนสูงจากยอดถึงฐาน ๖ เซนติเมตร พื้นทำด้วยสักหลาดสีเลือดหมู

มีไหมสีดำและสีขาวปักเป็นวงรอบสองเส้นขนานกัน  ภายในกรอบสามเหลี่ยมตรงกลางมี

รูปคบเพลิงกับปืนยาว ๒ กระบอก ไขว้ปักด้วยไหมสีขาวอยู่ใต้รูปตราโล่เขนขนาดเล็กทำด้วย

โลหะสีเงินประดับที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ข้างขวาโดยให้ส่วนบนของเครื่องหมายชิดกับขอบ

อินทรธนู

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบ

                        ข้อ ๘๐  ตำรวจกองตำรวจทางหลวง  ตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการลงไปให้ใช้

เครื่องหมายรูปอาร์มทรงระฆัง ทำด้วยสักหลาดหรือไหมสีดำมีขอบสองชั้น ขอบชั้นนอกเป็น

สีฟ้าอ่อน มีส่วนกว้าง  ๒ มิลลิเมตร ขอบชั้นในเป็นสีฟ้า มีส่วนกว้าง ๕ มิลลิเมตร ขนาดส่วน

กว้างขอบบน ๘.๕ เซนติเมตร ขนาดส่วนกว้างตรงกลาง ๘ เซนติเมตร ขนาดส่วนกว้างขอบล่าง

๑๐ เซนติเมตร ส่วนยาว ๑๐ เซนติเมตร ตรงกลางเป็นรูปวงกลมพื้นสีเหลือง มีเส้นผ่าศูนย์

กลางยาว ๓ เซนติเมตร เส้นรอบวงสีดำประกอบด้วยรัศมีสีเหลือง ภายในวงกลมมีรูปแผนที่

ประเทศไทยปักด้วยไหมสีน้ำเงินแก่ประกอบเสาวิทยุ มีวิชชุลดาอยู่โดยรอบ ถักด้วยไหมสีแดง

กำกับ มีรูปรถวิทยุด้านล่างพร้อมไฟแดงบนหลังคารถ ปักด้วยไหมสีแดง ภายในขอบชั้นใน

ด้านบนมีอักษร "ตำรวจทางหลวง" ปักด้วยไหมสีเหลือง ใต้วงกลมมีช่อชัยพฤกษ์ปักด้วยไหม

สีเหลือง ภายในขอบชั้นล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ  "HIGHWAY POLICE" ปักด้วยไหม

สีเหลืองติดที่ต้นแขนทั้งสองข้าง ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

หรือเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        ข้อ ๘๑  ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษตั้งแต่ตำแหน่ง

ผู้บังคับการลงไป  ใช้เครื่องหมายรูปอาร์มติดที่ต้นแขนเสื้อทั้งสองข้าง ห่างจากตะเข็บไหล่ ๑

เซนติเมตร ลักษณะเครื่องหมายรูปอาร์มทำด้วยผ้าสะท้อนแสงสีเลือดหมู ตอนบนเป็นรูปโค้ง

มีความยาว ๘ เซนติเมตร ตัดมุมเป็นฐาน ส่วนสูงของมุม ๑ เซนติเมตร ฐานของมุม ๐.๕

เซนติเมตร ส่วนฐานแคบลง ด้านล่างแนวดิ่งสูง ๖.๗๕ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๖.๕ เซนติเมตร

ขอบปักด้วยไหมสีน้ำเงินเข้ม มีอักษรคำว่า "ตำรวจนครบาล" ปักด้วยไหมสีฟ้าอยู่ส่วนบน

ขนานไป กับขอบโค้งตรงกลางเป็นรูปโล่พื้นสีน้ำเงินเข้ม ขอบสีฟ้ามีความกว้างและสูง ๓.๖

เซนติเมตร เท่ากัน มีรูปอุณาโลมสีเหลืองสูง ๒.๕ เซนติเมตร อยู่ตรงกลาง ใต้รูปโล่มีอักษรคำ

ว่า "สายตรวจ" ปักด้วยไหมสีฟ้าบรรทัดบนและอักษรคำว่า "ปฏิบัติการพิเศษ"

ปักด้วยไหมสีฟ้าอยู่บรรทัดล่างตัวอักษรสูง ๐.๕ เซนติเมตร โดยขนานไปกับขอบล่าง

                        เครื่องหมายนี้ใช้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะ

กากี หรือเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        ข้อ ๘๒  ตำรวจกองปราบปราม ตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการลงไปให้ใช้เครื่อง

หมายรูปอาร์มติดที่ต้นแขนเสื้อทั้งสองข้าง ห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร ลักษณะเครื่อง

หมายรูปอาร์มทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีน้ำเงินเข้มเป็นอาร์มรูปโค้งหนึ่งในสามของวงกลมตัด

มุมป้าน มีขอบถักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง ขนาดส่วนกว้างที่สุด ๑๑ เซนติเมตร ส่วนสูงที่สุด

๘ เซนติเมตร มีอักษรคำว่า "กองปราบปราม" สีเหลืองอยู่ส่วนบนขนานไปกับขอบโค้งตรง

กลางเป็นรูปอาร์มพื้นสีน้ำเงินเข้มขอบสีเหลืองภายในรูปอาร์มส่วนบนเป็นรูปตราชูสีเหลือง

ส่วนล่างเป็นรูปสีธงชาติมีช่อชัยพฤกษ์สีฟ้าอยู่ใต้รูปอาร์ม มีรูปดาวแปดแฉกสีฟ้า จำนวน ๗

ดวง อยู่เหนืออาร์มเรียงกันเป็นรูปครึ่งวงกลม ใต้ช่อชัยพฤกษ์มีอักษรคำว่า "POLICE"

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

หรือเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        ข้อ ๘๓  ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจภูธรให้ใช้

เครื่องหมายรูปอาร์มติดที่แขนเสื้อข้างขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร ลักษณะ

เครื่องหมายรูปอาร์มทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีเลือดหมูมีขอบถักด้วยด้ายหรือไหมสีดำ ขนาด

ส่วนกว้างที่สุด ๗ เซนติเมตร ส่วนยาวที่สุด ๙ เซนติเมตร ตรงกลางปักด้วยด้ายหรือไหมเป็น

รูปเสือลายพาดกลอนสีเหลืองดำกำลังกระโดดตัดกับสายฟ้าสีขาวบนช่อชัยพฤกษ์สีขาว เหนือ

รูปอาร์มด้านบนมีอักษร คำว่า "หน่วยปฏิบัติการพิเศษ" สีขาวปักไว้บนพื้นสีน้ำเงิน มีขอบ

ถักด้วยด้ายหรือไหมสีดำ

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบสนาม

                        ข้อ ๘๔  ตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ตำแหน่งผู้บัญชา

การลงไป ใช้เครื่องหมายรูปอาร์มติดที่ต้นแขนเสื้อข้างขวาห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร

ลักษณะเครื่องหมายรูปอาร์มทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีม่วง ขอบขวาขลิบสีเลือดหมู สูง ๗.๕

เซนติเมตร กว้าง ๘ เซนติเมตร ภายในรูปอาร์มตรงกลางเป็นรูปช้างศึก ในลักษณะวิ่งเข้าหา

ศัตรูหันหน้าไปทางขวา ตัวช้างปักด้วยไหมสีเทาเงิน เครื่องทรงช้างสีแดงสลับเหลือง รูป

กษัตริย์ที่ทรงคอช้างปักด้วยด้ายหรือไหมสีดำหมวกสีแดง ทหารประจำหลังช้างปักด้วยด้าย

หรือไหมสีแดงทั้งชุด ฉัตรและพู่สีเหลืองขลิบแดง กูบสีเทาเงิน อาวุธด้ามสีดำปลายสีเทาเงิน

เหนือรูปอาร์มด้านบนมีแถบรูปโค้ง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ภายในแถบมี

อักษรคำว่า "ตำรวจตระเวนชายแดน" สีเหลืองบนแถบพื้นสีดำ ที่ขอบขลิบด้วยด้ายหรือไหม

สีเลือดหมู

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบสนามเสื้อเชิ้ตคอแบะ

สีกากีแกมเขียว

                        ข้อ ๘๕  ตำรวจเทศกิจ  ตั้งแต่ตำแหน่งสารวัตรลงไป ใช้เครื่องหมายรูปอาร์ม

ตำรวจเทศกิจติดที่ต้นแขนเสื้อทั้งสองข้าง  ห่างจากตะเข็บไหล่ ๑ เซนติเมตร ลักษณะของ

เครื่องหมายรูปอาร์มทำด้วยผ้าหรือสักหลาดปักด้วยด้ายหรือไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุม

มนทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมเป็นเส้นโค้งเอายอดสามเหลี่ยมลง มีขอบนอกปักด้วยด้ายหรือ

ไหมสีน้ำตาลเข้ม ขอบในปักด้วยด้ายหรือไหมสีเขียว ขนาดส่วนกว้างที่สุด ๙ เซนติเมตร ส่วน

สูงที่สุด ๑๑ เซนติเมตร มีอักษรคำว่า "ตำรวจ" บรรทัดบน และอักษรคำว่า "กรุงเทพมหานคร"

อยู่บรรทัดรองลงมา ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองอยู่บนพื้นส่วนบน ซึ่งปักด้วยด้ายหรือไหมสี

น้ำตาลเข้ม ตัวหนังสือทั้ง ๒ แถวขนานไปกับขอบโค้งฐานของสามเหลี่ยมด้านบน ถัดลงมาเป็น

ส่วนพื้นสีน้ำตาลอ่อน ตรงกลางเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหยียบก้อนเมฆ มีรัศมีอยู่ใน

วงกลมซึ่งอยู่ในรูปดาวแปดแฉก โดยให้รูปดาวแปดแฉกปักด้วยด้ายหรือไหมสีเขียวขอบวงกลม

ภายในของดาวแปดแฉกปักด้วยด้ายหรือไหมเช่นกัน แต่ปักอีกลักษณะหนึ่ง พื้นในรูปวงกลมปักด้วย

ด้ายหรือไหมสีน้ำตาลเข้ม รัศมี ช้าง เมฆ ในรูปวงกลม ตรงกลางปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว

พระวรกาย พระอินทร์ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเขียว เครื่องทรงพระอินทร์และเครื่องทรงช้างปักด้วย

ด้ายหรือไหมสีทอง

                        เครื่องหมายนี้ประดับได้ทุกโอกาสที่แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี หรือเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

                        ข้อ ๘๖  ตำรวจที่ไปราชการหรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ขณะที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ให้ใช้เครื่องหมายรูปอาร์มทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ กว้าง ๖ เซนติเมตร สูง 

เซนติเมตร ส่วนบนมีอักษรโรมันสีขาวว่า "THAILAND" บนพื้นสีน้ำเงินดำ สูง ๒ เซนติเมตร

ยาวตลอดส่วนกว้างของรูปอาร์ม ส่วนล่างเป็นแถบธงไตรรงค์ทางตั้งเย็บติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย

ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร

                        เครื่องหมายนี้ใช้กับเครื่องแบบตามที่กรมตำรวจกำหนด  และเมื่อใช้เครื่อง

หมายนี้ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอื่นติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายอีก

 

                                                            ส่วนที่ ๗

                                                     การใช้เครื่องแบบ

                                                      -----------------

 

                        ข้อ ๘๗  ผู้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตำรวจ คือ

                        (๑) ข้าราชการตำรวจ

                        (๒) ข้าราชการประจำการที่ได้รับพระราชทานยศตำรวจ

                        ข้อ ๘๘  นักเรียนพลตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจ  แต่งเครื่องแบบอย่าง

เดียวกับพลตำรวจ เว้นแต่ผู้มียศตำรวจชั้นประทวนให้ประดับเครื่องหมายยศตามข้อ ๕๑

                        ข้อ ๘๙  ผู้ดำรงตำแหน่งยศชั้นว่าที่นายตำรวจชั้นใด  แต่งเครื่องแบบได้เช่น

เดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งยศชั้นนั้น

                        ข้อ ๙๐  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ

ตำรวจตามยศนั้น ๆ ได้ในโอกาสที่กรมตำรวจกำหนด และให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อ

ตอนหน้าข้างซ้ายกับเครื่องหมายอักษรนก กลางกนกสี่เหลี่ยมรีที่คอเสื้อตอนหน้าข้างขวา

สำหรับนายพลตำรวจและพันตำรวจเอกที่ได้รับเงินเดือนในอัตราพันตำรวจเอก (พิเศษ)

ขึ้นไปให้ติดเครื่องหมายตามข้อ ๕๖

                        ข้อ ๙๑  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการผู้ได้รับพระบรมราชโองการ

แต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจราชสำนักพิเศษ มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตำรวจได้ตามชั้นยศ ในโอกาส

ที่ทำหน้าที่นายตำรวจราชสำนักพิเศษ ตามคำสั่งของสมุหราชองครักษ์ ในโอกาสที่เข้าเฝ้า

ทูลละอองธุลีพระบาทหรือในโอกาสอื่นที่กรมตำรวจกำหนด และให้ติดเครื่องหมายรูปตราหน้า

หมวกแทนเครื่องหมายจำพวกและเครื่องสังกัด  สำหรับนายพลตำรวจให้ติดเครื่องหมายตาม

ข้อ ๕๖

                        ข้อ ๙๒  ข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งพักราชการ ให้งดใช้เครื่องแบบตำรวจ

ตลอดเวลาที่ถูกสั่งพักราชการ

                        ข้อ ๙๓  เพื่อประโยชน์ในการฝึกหรือปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือการปฏิบัติ

ราชการสนาม หรือในเวลาฉุกเฉิน อธิบดีกรมตำรวจจะกำหนดเครื่องแบบตำรวจตามความ

จำเป็นก็ได้

                        ข้อ ๙๔  อธิบดีกรมตำรวจจะสั่งให้ตำรวจแต่งเครื่องแบบประเภทใด ใช้หรือ

งดใช้เครื่องแบบหรือส่วนประกอบของเครื่องแบบชนิดใด ในกรณีใด หรือในโอกาสใดตาม

ความเหมาะสมแก่พฤติการณ์ก็ได้

 

                                                              ส่วนที่ ๘

                                                             เบ็ดเตล็ด

                                                       -----------------

 

                        ข้อ ๙๕  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติและระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

                        ข้อ ๙๖  ตำรวจซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้

                        ข้อ ๙๗  เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ใช้

แพรแถบอย่างแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ ทำเป็นแถบสูงประมาณ ๑.๕

เซนติเมตร กว้างประมาณ  ๓ เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋าบน เว้นแต่เครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ใดซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวา ก็ให้ติดแพรแถบที่อกเสื้อ

ข้างขวา สำหรับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดมีกฎหมายกำหนดเครื่องหมายสำหรับ

ประดับแพรแถบ ก็ให้ประดับเครื่องหมายที่แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นด้วย

                        ในกรณีมีแพรแถบหลายแถบ ให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาวแถวละไม่เกิน ๕ แถบ

                        ข้อ ๙๘  ในเวลาแต่งเครื่องแบบตำรวจ  ห้ามมิให้ใช้สิ่งอื่นใดติดหรือทับ

เครื่องแบบนอกจากที่ทางราชการได้อนุญาต

                        ตำรวจที่เป็นสมาชิกในสมาคมหรือสโมสรใด ในโอกาสเกี่ยวกับงานของสมาคมหรือโมสร

นั้น ให้ประดับเครื่องหมายนั้น  ๆ เป็นพิเศษเฉพาะคราว แต่ถ้าต้องการจะประดับเป็นการถาวรต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจ

                        ตำรวจผู้ที่ได้รับเสื้อครุยหรือเสื้อปริญญา ให้สวมทับเครื่องแบบตำรวจได้ใน

โอกาสตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการใช้เสื้อนั้น ๆ

                        ข้อ ๙๙  ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป และนักเรียนนายร้อยตำรวจใช้ปลอก

แขนทุกข์สีดำ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สวมทับที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอกได้ตามโอกาสที่

กรมตำรวจกำหนด

                        ข้อ ๑๐๐  ให้กรมตำรวจจัดทำหรือเขียนตัวอย่างเครื่องแบบตำรวจตามกฎ

กระทรวงนี้ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน

                        ข้อ ๑๐๑  บรรดาเครื่องแบบตำรวจตามกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ผ่อนผันใช้ได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๒๕

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

                                                               พลเอก สิทธิ จิรโรจน์

                                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

+----------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากเครื่องแบบตำรวจ

ซึ่งกำหนดไว้โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแบบ

และส่วนประกอบของเครื่องแบบที่กำหนดไว้บางอย่างล้าสมัยไม่เหมาะสมที่จะใช้แต่งใน

ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมแก่กาลสมัย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๒๕/๘๐/๗พ/๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕]

 

                                                                                                                        พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                                        ๙ ก.ค. ๒๕๔๔