ตราครุฑ

กฎกระทรวง

(พ.ศ. 2525)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร

พุทธศักราช 2477

ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 58

----------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช (2477)

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และมาตรา 7 แห่งพระ

ราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช  2477  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้

ดังต่อไปนี้

     ข้อ  1  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช  2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช

2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 55และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `(5) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว

     สำหรับพลทหารในกรมทหารราบที่   1  มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11

รักษาพระองค์  ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21

รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์มีเครื่องแบบเต็ม

ยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย

     (ก) หมวกยอดมีพู่ เว้นแต่ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์

ไม่มีพู่

     (ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์

     (ค) กางเกงแถบ

     (ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด

     (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ'

     ข้อ  2  ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช  2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช

2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกฉบับที่ 55และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `เครื่องแบบเต็มยศ   เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวเว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ  ถ้า

ประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ  ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก  เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็ก

สีกาแกมเขียว

     สำหรับนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่      1      มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองบังคับ

การกรมทหารราบที่  11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระ

องค์  ในกรมทหารราบที่  21  รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหน่วย

ทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระ

องค์  และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษา

พระองค์มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย

     (ก)   หมวกยอดมีพู่  เว้นแต่ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระ

องค์ ไม่มีพู่

     (ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์

     (ค) กางเกงแถบ

     (ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคต

     (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ'

     ข้อ  3  ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช

2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกฉบับที่ 55และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `(7)  เครื่องแบบเต็มยศ  เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว  เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรอง

เท้าหุ้มข้อหนังสีดำ   ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ   ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก

เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว

     ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกทางหม้อสีน้ำเงินดำและเสื้อเต็มยศสีน้ำ

เงินดำ

     สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่      1     มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองบังคับ

การกรมทหารราบที่  11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระ

องค์  ในกรมทหารราบที่  21  รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในหน่วย

ทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ใน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์   และในหน่วยทหารช่างรักษาพระ

องค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย

     (ก) หมวกยอดมีพู่ เว้นแต่ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์

ไม่มีพู่

     (ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์

     (ค) กางเกงแถบ

     (ง) คันชีพและประคด

     (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ

     สำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์      โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศ ประกอบด้วย

     (ก) หมวดยอดมีพู่

     (ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีปลอกคอและปลอกข้อมือ

     (ค) กางเกงแถบ

     (ง) คันชีพ และประคดไหมริ้วทองสลับเงิน

     (จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ

     สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีเครื่องแบบเต็มยศ

เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศสำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง

     สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมและนายทหารพิเศษประจำกรมใน

กรมทหารราบที่   1  มหาดเล็กรักษาพระองค์มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบ

เต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกองพันที่  3  กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา

พระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง

     สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลและนายทหารพิเศษประจำกองพล

ในกองพลที่  1  รักษาพระองค์  มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา

พระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่   1   มหาดเล็กรักษาพระองค์หรือกองพันที่   3

กรมทหารราบที่  1  มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หรือกรมทหารปืน

ใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์หรือกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง

     สำหรับนายทหารสัญญาบัตร   ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษและนายทหารพิเศษประจำกรมใน

กรมทหารราบที่  21  รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ มีเครื่องแบบเต็ม

ยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหาร

ราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ'

     ข้อ  4 ให้ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช  2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกฉบับที่  39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช

2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกฉบับที่ 55และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `(8)  หมวกยอด  ตัวหมวกสีขาว  ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง  ด้านหน้า

หมวกมีตรา และยอดหมวกมีพู่หรือไม่มีพู่ ตามสังกัดและโอกาส ดังนี้

     ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีตราราชวัลลภ  ถ้า

แต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ

     ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีตราครุฑพ่าห์   ถ้า

แต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีบานเย็น

     ทหารในกองพันที่  2  กรมทหารราบที่  11  รักษาพระองค์  และในกองพันที่  1  กองพันที่ 2

กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และพระมหามงกุฎเพชราวุธ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินดำ

     ทหารในกรมทหารราบที่  21  รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ มี

ตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ  สก  ในพระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพร

แถบสะบัดสองชาย มีคำว่า `ทหารเสือนวมินทราชินี' ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศมีพู่สีดำ

     ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีตราครุฑพ่าห์

ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินหม่น

     ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีตราครุฑพ่าห์  ถ้า

แต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟ้าหม่น

     ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์

     นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม

เกล้า ฯ และนักเรียนนายร้อย มีตราวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีแดง'

     ข้อ  5  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ซ) ของ (7) ในข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช  2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่

39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร

พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกฉบับที่ 55

     `(ซ)   ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ใช้เสื้อทำ

ด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีฟ้าหม่น  ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดกลาง  2 แถว แถวละ 6 ดุม ที่เอวด้าน

หลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลาง  2  แถว  แถวละ 3 ดุม ที่ปลายคอโดยรอบและที่ข้อมือโดยรอบ มีแถบ

กว้าง  1 ซม. 1 แถบ ที่เอวด้านหลัง มีแถบ กว้าง 1 ซม. ข้างละ 1 แถบ ที่ข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้ง

2 ข้าง มีอักษรพระนามาภิไธยย่อ สว ทำด้วยโลหะสีทอง

     แถบ  สำหรับพลทหารและนายทหารประทวน  ใช้แถบไหมสีเหลืองสำหรับนายทหารสัญญาบัตร ใช้

แถบไหมทอง

     เสื้อแบบนี้   สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมโลหะสีทองขนาด

เล็ก สำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็ง'

     ข้อ  6 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 12 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช  2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยกฎกระทรวง พ.ศ. (2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477

ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 55และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `(4)  กางเกงแถบ  ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ เว้นแต่ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ใช้สักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินหม่น  ในหน่วยทหารม้ารักษา

พระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    ใช้สักหลาดหรือเสิร์จสีฟ้าหม่น   และทหารในหน่วย

ทหารช่างรักษาพระองค์   ใช้สักหลาดหรือเสิร์จสีเทา  ในโอกาสที่ใช้เสื้อเต็มยศสีน้ำเงินดำหรือเสื้อชั้น

นอกเปิดอกสีน้ำเงินดำ   ใช้กางเกงแถบทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ  ลักษณะของกางเกงแถบ

เช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติเว้นแต่ปลายขาเรียว  กว้างไม่น้อยกว่า  16  ซม.

และไม่เกิน 22 ซม. ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีแถบหรือเส้นประกอบ ดังนี้

     (ก)   นักเรียนนายร้อยและนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   มีแถบสัก

สักหลาด  กว้าง  1.5  ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 ซม. โดยนักเรียนนายร้อยใช้

แถบสักหลาดสีแดง และนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ใช้แถบสักหลาดสีเขียว

เข้ม

     (ข) นักเรียนนายทหารแผนที่ มีแถบสักหลาดสีเขียว กว้าง 3 ซม. ข้างละ 1 แถบ

     (ค)  พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารรักษาพระองค์  มีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง 1

ซม. ข้างละ 1 แถบ เว้นแต่

     พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์     ในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้แถบสีบานเย็น

     ทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้แถบสีเหลือง

     พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ใช้แถบสีดำ

     พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

ใช้เส้นสักหลาดสีเหลือง ข้างละ 1 เส้น แทนแถบสักหลาด

     พลทหารและนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ใช้แถบสีม่วงขอบของแถบ มีแถบสีเหลืองทำด้วยไหมกำกับ

     พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ใช้แถบสักหลาดสีเหลือง

     (ง)  นายทหารสัญญาบัตร  มีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง 2.5 ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะ

ระหว่างแถบ  0.5  ซม. สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลและนายพล มีแถบสักหลาดสีบานเย็น กว้าง

2.5  ซม.  ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 1.5 ซม. และมีแถบสักหลาดสีบานเย็น กว้าง 0.5

ซม. 1 แถบ คั่นกลาง

     นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง 2.5 ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 ซม.

     นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารรักษาพระองค์  มีแถบสักหลาดกว้าง  2.5  ซม.  ข้างละ  2

แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 ซม. ใช้สีดังนี้

          นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว  ในกองบังคับการกรมทหารราบที่  11  รักษาพระองค์ และในกองพันที่ 1 กับกองพันที่

2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ใช้สีแดง

     นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

อยู่หัว ใช้สีบานเย็น

     นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้สีเหลือง

     นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้สีดำ

     นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใช้เส้นสักหลาดสีเหลือง ข้างละ 1 เส้น แทนแถบสักหลาด

     นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่   21   รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระ

บรมราชินีนาถ ใช้สีม่วง ขอบของแถบและระยะระหว่างแถบ มีแถบสีเหลืองทำด้วยดิ้นทองกำกับ

     นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ใช้แถบสักหลาดสีเหลือง'

     ข้อ  7 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง   (พ.ศ.   2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร

พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารฉบับที่ 55และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `(2)  เข็มขัดหนังสีขาว  กว้าง  4.5 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

มุมมน  ด้านละ  5.5  ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูป เครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด เข็มขัด

แบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   และในกรมทหารราบที่  21  รักษาพระองค์ในสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถ    เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์หรือเครื่องแบบเต็ม

ยศรักษาพระองค์    ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบในหน่วยทหารม้า

รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์  และ

ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายทหารแผนที่     เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ

กับให้มีสายกระบี่หรือถือปืนประกอบด้วย'

     ข้อ  8 ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช  2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2521)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช

2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 51และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `(7)   ประคดไหมสีเหลืองหรือไหมทอง  ใช้คาดทับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารในหน่วย

ทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับพลทหารและนายทหารประทวน

ใช้ประคดไหมสีเหลือง   สำหรับนายทหารสัญญาบัตร  ใช้ประคดไหมทองและใช้คาดทับเสื้อเต็มยศรักษา

พระองค์ของทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี       สำหรับ

นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ใช้ประคดไหมสีเหลือง สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ใช้ประคดไหมทอง'

     ข้อ  9  ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของข้อ 14 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช  2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      ในหน่วย

ทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และ

ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์     สำหรับพลทหารและนายทหารประทวน     ใช้คันชีพหนังสีน้ำตาล

ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทำด้วยโลหะสีทอง  และมีสายสะพายหนังสีน้ำตาล  สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้

คันชีพหนังสีน้าเงินดำ        ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทำด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสีน้าเงินดำ

ด้านนอกมีแถบไหมทอง'

                      ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2525

                             พลเอก ป. ติณสูลานนท์

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

---------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบเต็มยศสำหรับหน่วยราชทหารม้ารักษาพระองค์ใน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    เช่นเดียวกับหน่วยทหารรักษาพระองค์อื่น        จึงจำเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงนี้