กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528)

ออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ

พ.ศ. 2528

----------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

                        `เลขาธิการ' หมายความว่า เลขาธิการสภาทนายความ

                        `นายทะเบียน' หมายความว่า นายทะเบียนสภาทนายความ

                        `กรรมการสภาทนายความประจำภาค' หมายความว่า กรรมการสภาทนายความ

ซึ่งมีสำนักงานประจำอยู่ตามภาคต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค

                        ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วย

หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ท.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        คำขอตามวรรคหนึ่งต้องมีทนายความอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งได้จดทะเบียนและ

รับใบอนุญาตมาแล้วเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี ลงลายมือชื่อรับรองว่า ผู้ยื่นคำขอไม่เป็น

ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้กระทำการใดซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต

                        ข้อ 3 เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 2 ให้เลขาธิการตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนแล้วดำเนินการประกาศชื่อ ถิ่นที่อยู่และอาชีพของผู้ยื่นคำขอไว้ ณ สำนักงานสภาทนายความ

สำนักงานเนติบัณฑิตยสภา และศาลในท้องถิ่นซึ่งผู้ยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

เพื่อให้โอกาสบุคคลอื่นยื่นคำคัดค้าน

                        เมื่อได้ประกาศครบกำหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการเสนอคำขอพร้อมด้วย

คำคัดค้าน ถ้ามี ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตต่อไป

                        ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการมีมติรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอรายใด

ให้เลขาธิการดำเนินการออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความสองปี หรือใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว

                        ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่รับจดทะเบียนและไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอรายใด

ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งมติไม่รับจดทะเบียนและไม่ออกใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลไปให้ผู้ยื่นคำขอ

ทราบโดยเร็ว

                        ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับ

                        ข้อ 5 ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความสองปีผู้ใดประสงค์จะทำการ

เป็นทนายความต่อไป ให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ท.2

ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        สำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา 40 ผู้ยื่นคำขอ

ต่ออายุใบอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตนั้น

เมื่อยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง

                        ข้อ 6 ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความสองปีผู้ใดประสงค์จะขอรับ

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความตลอดชีพ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตลอดชีพก่อน

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความสองปีดังกล่าวสิ้นอายุพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ท.3

ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ 7 ทนายความผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมให้ยื่น

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ท.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ 8 เมื่อได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 5 คำขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ตลอดชีพตามข้อ 6 หรือคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 7 ให้นายทะเบียนหรือกรรมการสภา

ทนายความประจำภาค แล้วแต่กรณี ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

                        ใบรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ ท.5 ท้ายกฎกระทรวงนี้และให้ใช้ใบรับดังกล่าว

เสมือนเป็นใบอนุญาตได้จนกว่าการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี

จะเป็นที่สุด

                        เมื่อออกใบรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการสภาทนายความประจำภาคส่งคำขอ

ตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการต่อไป

                        ข้อ 9 เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 ให้นายทะเบียน

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

                        (1) ในกรณีเป็นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 5 หรือคำขอรับใบอนุญาตให้เป็น

ทนายความตลอดชีพตามข้อ 6 ให้นายทะเบียนเสนอคำขอดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา

                        (2) ในกรณีเป็นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 7 ให้นายทะเบียนพิจารณาออกใบแทน

ใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

                        ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต โดยมีคำว่า `ใบแทน' กำกับไว้ที่มุมบนด้านขวา

และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทน

                        ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุญาตคำขอตามข้อ 5 ให้นายทะเบียนจดแจ้งการต่ออายุ

ใบอนุญาตไว้ในใบอนุญาตฉบับเดิม และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

                        ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ

พร้อมด้วยเหตุผลไปให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

                        ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุญาตคำขอตามข้อ 6 ให้เลขาธิการดำเนินการออกใบอนุญาต

ให้เป็นทนายความตลอดชีพให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว

                        ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่อนุญาตให้นำความในข้อ 10 วรรคสอง มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

                        ข้อ 12 ทนายความผู้ใดประสงค์จะเลิกจากการเป็นทนายความให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์

ต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการประกาศให้ทราบ ณ สำนักงานสภาทนายความ โดยเร็ว ในการนี้ให้ถือว่า

ทนายความผู้นั้นขาดจากการเป็นทนายความในวันที่เลขาธิการประกาศให้ทราบ

                        ข้อ 13 ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนทนายความและรับผิดชอบในการจดแจ้งการรับ

จดทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการขาดจากการเป็น

ทนายความในทะเบียนทนายความ

                        ข้อ 14 คำขอใดต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม เมื่อยื่นคำขอนั้น

ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตตามคำขอให้ได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน

                        ข้อ 15 สำหรับผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง

อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ใช้บังคับ ซึ่งใบอนุญาตมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2528 หากประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ

โดยปฏิบัติดังนี้

                        (1) ในกรณีที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความสองปี ให้ยื่นคำขอ

โดยอนุโลมใช้แบบ ท.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        (2) ในกรณีที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความตลอดชีพ ให้ยื่นคำขอ

โดยอนุโลมใช้แบบ ท.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ให้นำความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง ข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 9 (1) และข้อ 10 วรรคสอง

มาใช้บังคับกับการขอต่ออายุใบอนุญาตวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

                        ข้อ 16 การขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 5 หรือข้อ 15 การขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ตลอดชีพตามข้อ 6 หรือการขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 7 รวมตลอดถึงการรับใบอนุญาต หรือใบแทน

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ผู้ยื่นคำขออาจมีหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่น ยื่นคำขอหรือรับใบอนุญาต

หรือใบแทนใบอนุญาตแทนก็ได้

                        ข้อ 17 การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                        (1) คำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามข้อ 2 ให้ยื่น ณ สำนักงานสภาทนายความ

                        (2) คำขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 5 หรือข้อ 15 คำขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ตลอดชีพตามข้อ 6 หรือคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 7 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงาน

สภาทนายความ ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสภาทนายความประจำภาคที่ผู้ยื่นคำขอมีสำนักงาน

ที่จดทะเบียนอยู่ในเขตหรือ ณ สำนักงานสภาทนายความ

 

                                                                      ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2528

                                                                               พิภพ อะสีติรัตน์

                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย

]

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ. 2528 บัญญัติว่าการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออก

ใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต และการขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.2525/193/3พ/18 ธันวาคม 2528]