กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่

พ.ศ. ๒๕๑๐

-------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความใน (ข) ของเลขลำดับ ๙ ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        [ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

                        ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความในเลขลำดับ ๒๒ ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        [ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

                                                               ประมวล  สภาวสุ

                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันราคาดีบุกใน

ตลาดโลกตกต่ำ ทำให้ผู้ทำเหมืองแร่ดีบุกต้องประสบการขาดทุน เพื่อให้ผู้ทำเหมืองแร่ดีบุก

สามารถดำเนินกิจการทำเหมืองต่อไปได้ สมควรลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองแร่ดีบุกให้แก่

ผู้ทำเหมืองแร่ดีบุก โดยการลดอัตราค่าใช้เนื้อที่และอัตราค่าธรรมเนียมหยุดการทำเหมือง

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก. ๒๕๒๙/๑๙๔/๑๒พ/ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙]