กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ศ. ๒๕๐๗

-------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ

ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

                        "ข้อ ๑ ทวิ  เครื่องแบบลูกเสือสำรองแบบลำลอง ประกอบด้วย

                        (ก) เครื่องแบบนักเรียน

                        (ข) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๙๐ เซนติเมตร ด้านตั้ง ๖๕

เซนติเมตร สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนดและมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์

สวมผ้าผูกคอ"

                        ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒ ทวิ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

                        "ข้อ ๒ ทวิ  เครื่องแบบลูกเสือสามัญแบบลำลอง ประกอบด้วย

                        (ก) เครื่องแบบนักเรียน

                        (ข) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร ด้านตั้ง

๗๕ เซนติเมตร สีตามสีประจำภาคศึกษาตามใบแนบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีห่วงซึ่งไม่ใช่

ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ"

                        ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๖ ทวิ  แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

                        "ข้อ ๒๖ ทวิ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสำรองแบบลำลอง

                        (๑) เครื่องหมายจังหวัด ทำด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษสำหรับไปต่างประเทศ

ไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด

                        (๒) เครื่องหมายลูกเสือสำรอง ทำด้วยผ้าสีกรมท่า รูปไข่ ยาว ๔ เซนติเมตร

กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีรูปหน้าเสือและคำว่า "ลูกเสือ" สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า ติดที่อกเสื้อ

ข้างซ้ายเหนือกระเป๋า"

                        ข้อ ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๗ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

                        "ข้อ ๒๗ ทวิ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญแบบลำลอง

                        (๑) เครื่องหมายจังหวัด ทำด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแบบ ๒ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษสำหรับไปต่างประเทศ

ไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด

                        (๒) เครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทองยาว ๓.๕

เซนติเมตร กว้าง ๒ เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า"

                        ข้อ ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๘ ทวิ ในภาค ๕ เบ็ดเตล็ด แห่ง

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

                        "ข้อ ๓๘ ทวิ  การแต่งเครื่องแบบลูกเสือให้ใช้สำหรับงานพิธีเข้าประจำกอง

ลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่โรงเรียนจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม ส่วนเครื่องแบบลูกเสือ

สำรองแบบลำลอง และเครื่องแบบลูกเสือสามัญแบบลำลอง ให้ใช้สำหรับการฝึกอบรมอยู่ค่าย

พักแรมเท่านั้น"

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

                                                                ชวน หลีกภัย

                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้กำหนดเครื่องแบบ

ลูกเสือสำรอง และเครื่องแบบลูกเสือสามัญไว้เพียงชนิดเดียว สมควรกำหนดเครื่องแบบลูกเสือ

สำรองแบบลำลอง และเครื่องแบบลูกเสือสามัญแบบลำลองเพิ่มขึ้น  พร้อมกับกำหนด

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือดังกล่าวและโอกาสสำหรับการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๒๙/๔๐/๑๙พ./๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙]