กฎกระทรวง

ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2532)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์

พ.ศ. 2522

----------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  (4)   แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์  พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้

ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์   (ฉบับที่  7)   พ.ศ.  2530   รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

     ข้อ  1   ให้ยกเลิกความใน ก. ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ 17  (พ.ศ. 2526)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `ก.  รถยนตร์ส่วนบุคคล  รถพ่วง  รถบดถนน  และรถแทรกเตอร์

          (1)  สำหรับกรุงเทพมหานคร  ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  พื้น

แผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง    แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด   บรรทัดบนเป็นตัวเลขประจำหมวด

กับตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขทะเบียน  ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับตัวเลขทะเบียนมีขีดตามทาง

ยาวคั่นกลาง  บรรทัดล่างเป็นตัวอักษร  `กรุงเทพมหานคร'  ตัวเลขประจำหมวด  ตัวอักษรบอกหมวด

ขีดระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับตัวเลขทะเบียน  ตัวเลขทะเบียน  ตัวอักษร  `กรุงเทพมหานคร'  และ

ขอบแผ่นป้ายรอยดุนสีดำ   ตัวเลขประจำหมวดตัวอักษรมอบหมวด   และตัวเลขทะเบียน  มีขนาดสูง 7

เซนติเมตร  กว้าง  3 เซนติเมตร  ขีดระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับตัวเลขทะเบียน  มีขนาดกว้าง 1

เซนติเมตร  ยาว  1.5  เซนติเมตร   ตัวอักษร  `กรุงเทพมหานคร'   มีขนาดสูง  2 เซนติเมตร

กว้าง  1.5  เซนติเมตร  ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร  `ขส'  อยู่ภายในวงกลม  อัดเป็น

รอยดุนนูนไว้ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย  สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

          ตัวเลขประจำหมวดให้ใช้เลขอารบิคหมวดละหนึ่งตัว    ตั้งแต่เลข   1   ถึง  9   ตัว

อักษรบอกหมวดให้ใช้อักษรไทยหมวดละหนึ่งตัว   เริ่มแต่อักษร    หมายเลขทะเบียนให้ใช้เลขอารบิค

แต่ละหมวด  เริ่มตั้งแต่ 0001 ถึง 9999  และจะใช้ตัวอักษรบอกหมวดใดแก่รถประเภทหรือชนิดใดก็ได้

เว้นแต่เมื่อใช้ตัวอักษรบอกหมวดตัวใดสำหรับรถประเภทหรือชนิดใดแล้ว     ให้ใช้ตัวอักษรตัวนั้นสำหรับ

รถประเภทหรือชนิดนั้นจนกว่าจะครบจำนวนตัวเลขประจำหมวด  จึงจะใช้ตัวอักษรบอกหมวดตัวอื่นสำหรับ

รถประเภทหรือชนิดนั้นได้

          (2)  สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับ ก.

(1)    เว้นแต่บรรทัดบนไม่มีตัวเลขประจำหมวด    มีแต่อักษรบอกหมวดขีดระหว่างตัวอักษรบอกหมวด

กับตัวเลขทะเบียนและหมายเลขทะเบียน  บรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด  สำหรับอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา  ให้ใช้คำว่า  `เบตง'

          เมื่อตัวอักษรที่ใช้สำหรับบอกหมวดแก่รถประเภทหรือชนิดใดได้ใช้จนครบจำนวนตัวอักษร

และครบจำนวนตัวเลขทะเบียนแล้ว       ให้นำตัวอักษรบอกหมวดแก่รถประเภทหรือชนิดนั้นมาใช้ได้อีก

โดยให้เพิ่มตัวเลขประจำหมวดนำหน้าตัวอักษรบอกหมวดขึ้น   ตัวเลขประจำหมวดให้ใช้เลขอารบิคหมวด

ละหนึ่งตัวตั้งแต่เลข 1 ถึง  9'

     ข้อ  2   แผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 17  (พ.ศ. 2526)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรถยนตร์   พ.ศ.  2522   ที่ทางราชการได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

นายทะเบียนจะออกให้แก่รถที่จดทะเบียนแล้วในวันหรือหลังจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับได้ต่อไปไม่

เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

     ข้อ  3   แผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 17  (พ.ศ. 2526)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรถยนตร์   พ.ศ.  2522  ที่นายทะเบียนได้ออกไว้แล้วแก่รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎ

กระทรวงนี้ใช้บังคับ    และที่นายทะเบียนจะออกให้แก่รถที่จดทะเบียนแล้วตามข้อ  2   แห่งกฎกระทรวงนี้

ให้ใช้ได้ต่อไป

                      ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2532

                               นิคม  แสนเจริญ

                        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

                   รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจากได้มีการโอนอำนาจหน้าที่

และกิจการบริหารบางส่วนของกรมตำรวจ    กระทรวงมหาดไทย   ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ

หมายว่าด้วยรถยนตร์    ไปเป็นของกรมการขนส่งทางบก    กระทรวงคมนาคม   ตามพระราชบัญญัติ

โอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมตำรวจ    กระทรวงมหาดไทย    ไปเป็นของกรมการขนส่งทางบก

กระทรวงคมนาคม    พ.ศ.  2530   สมควรแก้ไขลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถให้สอดคล้องกับการ

โอนอำนาจหน้าที่ดังกล่าว   และโดยที่มาตรา  5 (4)  แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522  ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์   (ฉบับที่  7)   พ.ศ. 2530  บัญญัติให้แผ่นป้ายทะเบียนรถ

ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้