กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542)

ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

-------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้

                        "ยานพาหนะ" หมายความว่า ยานพาหนะตั้งแต่สามล้อขึ้นไป และเดินด้วยกำลัง

เครื่องยนต์กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น

                        "รถจักรยานยนต์" หมายความว่า ยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลัง

ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีรถพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ

                        "รถบรรทุก" หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์

                        "รถบรรทุกคนโดยสาร" หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุก

คนโดยสารเกินเจ็ดคน

                        "รถพ่วง" หมายความว่า ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้ยานพาหนะอื่นลากจูง

                        ข้อ 2  อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบทมีดังต่อไปนี้

                        (1) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร

                        (2) รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน

ชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร

                        (3) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะ

ลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ

80 กิโลเมตร

                        ข้อ 3  ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถ

ช้า ๆ ให้ลดความเร็ว และใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นตามสมควร

                        ข้อ 4  ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

ไว้ในข้อ 2 ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

                                                              พินิจ จารุสมบัติ

                                                รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตรา

ความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน ประกอบกับมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้การ

กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก

กฎกระทรวงนี้

 

[รก.2542/38ก/6 - 17:05:42]