กฎกระทรวง

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

เก็บ  ขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

พ.ศ. ๒๕๔๕

---------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕  และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระ

ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 

                        ข้อ    อัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามมาตรา ๒๐ (๔) 

และมาตรา ๖๓  ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนด ให้กำหนดได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามที่

กำหนดไว้ในบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

 

                        ข้อ    อัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของ

ท้องถิ่นกำหนดได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ มีดังต่อไปนี้

                        (๑)  อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขน

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)

                        (๒)  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙  มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๘  และมาตรา ๔๑ วรรคสอง

                        (๓)  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                               สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศ

ใช้บังคับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์

วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะแยกห่างจาก

กรณีมูลฝอยทั่วไป  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและเป็นประโยชน์

แก่ผู้ประกอบกิจการด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้งเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ แต่การดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และสภาพการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องใช้ต้นทุนในการดำเนินการ

สูงกว่าการดำเนินการในกรณีของมูลฝอยทั่วไปจึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่า

ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อแยกกำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

และมูลฝอยติดเชื้อออกจากกัน  รวมทั้งแยกกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

ให้บุคคลใดดำเนินการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อออกจากกัน

ด้วย  โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีของมูลฝอยติดเชื้อให้สูงกว่ากรณีของมูลฝอย

ทั่วไป ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมที่จะทำให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนัก

งานท้องถิ่นจะสามารถประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่ได้ จึงจำ

เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๕/๘๖ก/๑๗/๕ กันยายน ๒๕๔๕]

 

                                                                                    ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                    ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๔๕

                                                                                                B+A(C)