กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. ๒๕๔๕

------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑  ให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คนพิการ และผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิประชาชน

ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการ

ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้

สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑)  เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๒)  เสริมสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๓)  ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรในการดำเนินการของ

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย

                        (๔)  กำหนดมาตรฐานการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กำหนด

                        (๕)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพและบทบาททางสังคมของ

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๖)  พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๗)  ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

                        ข้อ ๒  ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้

                        (๑)  กองกลาง

                        (๒)  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

                        (๓)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ

                        (๔)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

                        (๕)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน

                        (๖)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส

                        (๗)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

 

                        ข้อ ๓  ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย

โอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑)  กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสนับสนุนและงาน

เลขานุการผู้บริหารงานการประสานราชการและงานบริหารทั่วไปในสำนักงาน

                               (ข)  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของสำนักงาน

                               (ค)  ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติ

งานและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงาน

                               (ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล ข้าราชการ และ

ลูกจ้างของสำนักงาน

                               (จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารงบ

ประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน

                               (ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของสำนักงาน งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

                               (ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ

สำนักงาน

 

                               (ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๒)  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  ส่งเสริมและประสานงานระหว่างองค์กรเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ทั้งในและนอกประเทศ

                               (ข)  เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย รวมทั้งการ

รวมกลุ่มของประชาชน ชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                               (ค)  ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึก พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาสังคม

                               (ง)  ประสานข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายและ

ประชาสังคม

                               (จ)  บริหารกองทุนและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานของเครือข่าย

และประชาสังคม

                               (ฉ)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย รวมทั้งให้

คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่องค์กรเครือข่ายและประชาชนให้สามารถดำเนินการได้ตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

                               (ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๓)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

และการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผน

                               (ข)  พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด

                               (ค)  ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ การเสริม

สร้างบทบาททางสังคม การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการพิทักษ์สิทธิคนพิการให้สอดคล้องกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง)  พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนา

ศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ

                               (จ)  ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๔)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

                               (ข)  พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก การกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

                               (ค)  ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ การ

พิทักษ์สิทธิและเสริมสร้างบทบาททางสังคมของเด็กให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมโลก พันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง)  พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิดการ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก

                               (จ)  ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยว

ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๕) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เยาวชนรวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

                               (ข) พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ การ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน การกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

                               (ค) ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและ

เสริมสร้างบทบาททางสังคมของเยาวชนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง) พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิดการ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

                               (จ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (๖) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการติดตามประเมิน

ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

                               (ข) พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด

                               (ค) ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการคุ้มครองสวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิและ

ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง) พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิด การ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส

                               (จ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว

ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๗) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิและการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ

                               (ข) พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการส่งเสริมศักยภาพ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด

                               (ค) ส่งเสริมและประสานเครือข่ายในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริม

สร้างบทบาททางสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม  พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง) พัฒนาองค์ความรู้ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการจัดสวัสดิการ

สังคมแก่ผู้สูงอายุ

                               (จ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                                                                 ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                                  อนุรักษ์  จุรีมาศ

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

                                                                          และความมั่นคงของมนุษย์

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน

รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และ

ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย

โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และระบุ

อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎ

กระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เล่มที่ ๑)/๑๙๖/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕]

 

พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

๑๓/๑๑/๔๕

A+B (C)