กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๕

----------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้

ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑  ให้กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้อง

ขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมือง

ดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบ

อาชีพที่สุจริต และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ โดย

ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑) ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย

โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                        (๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ

บังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา  ตลอดจนข้อกำหนดมาตร

ฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ

                        (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

                        (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

                        ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ ดังต่อไปนี้

                        ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

                            (๑) สำนักงานเลขานุการกรม

                            (๒) กองการเจ้าหน้าที่

                            (๓) กองคลัง

                            (๔) กองนิติการ

                            (๕) กองบริการทางการแพทย์

                            (๖) กองแผนงาน

                            (๗) ทัณฑสถาน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                            (๘) เรือนจำกลาง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                            (๙) เรือนจำพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                          (๑๐) สถานกักกัน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                          (๑๑) สถานกักขัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                          (๑๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

                          (๑๓) สำนักทัณฑปฏิบัติ

                          (๑๔) สำนักทัณฑวิทยา

                          (๑๕) สำนักพัฒนาพฤตินิสัย

                        ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

                            (๑) เรือนจำจังหวัด ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

                            (๒) เรือนจำอำเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

                        ข้อ ๓  ส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

                            (๑) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่ว

ไปของกรมและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

                                  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

                                  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

                                  (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้

ความก้าวหน้า และผลงานของกรม

                                   (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๒) กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม

                                   (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๓) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การ

พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

                                  (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๔) กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด

ชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

                                  (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อประโยชน์ในกิจการของกรม รวมทั้งการ

จัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้ายเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง

                                  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๕) กองบริการทางการแพทย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ควบคุม กำกับ 

สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข สุขาภิบาล และ

อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

                                  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การบำบัด รักษา และ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย

                                  (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๖) กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง

                                  (ข) วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของ

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกรม และร่วมกับกองคลังในการพิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณให้กับหน่วยงาน

                                   (ค) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตาม

แผนงานโครงการของหน่วยงาน

                                  (ง) กำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสำรวจผู้ต้อง

ราชทัณฑ์

                                  (จ) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

และระบบฐานข้อมูลเพื่อการประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๗) ทัณฑสถาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) ควบคุมผู้ต้องขังที่แยกประเภทแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการ

ราชทัณฑ์

                                  (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง

                                  (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพ

แก่ผู้ต้องขัง

                                  (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

                                  (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้อง

ขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๘) เรือนจำกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) ควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจการควบคุม

ตามที่กำหนด ผู้ต้องขังอุกฉกรรจ์ และผู้ต้องขังอื่นๆ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย

                                  (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง

                                  (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพ

แก่ผู้ต้องขัง

                                  (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

                                  (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้อง

ขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๙) เรือนจำพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจ

ศาลที่เรือนจำตั้งอยู่ และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจการควบคุมตามที่กำหนด

                                  (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง

                                  (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพ

แก่ผู้ต้องขัง

                                  (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

                                  (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้อง

ขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๑๐) สถานกักกัน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                    (ก) ควบคุมผู้ถูกกักกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

                                    (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ถูกกักกัน

                                    (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชา

ชีพแก่ผู้ถูกกักกัน

                                    (ง) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ถูก

กักกัน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๑๑) สถานกักขัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                     (ก) ควบคุมผู้ต้องกักขังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกัก

ขังตามประมวลกฎหมายอาญา

                                     (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องกักขัง

                                     (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชา

ชีพแก่ผู้ต้องกักขัง

                                      (ง) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่

ผู้ต้องกักขังรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                      (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๑๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                    (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง

ประจำ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

                                     (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๑๓) สำนักทัณฑปฏิบัติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                     (ก) กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานด้าน

ทัณฑปฏิบัติ ทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง จำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การย้ายผู้ต้องขัง การ

ลดวันต้องโทษจำคุก การเลื่อน ลดชั้น การลา การขอพระราชทานอภัยโทษ การให้ผู้ต้องขังออก

ทำงานนอกเรือนจำ งานสาธารณะนอกเรือนจำ และการพักการลงโทษ

                                      (ข) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงาน  รวม

ทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติของเรือนจำให้เป็นไปในมาตรฐานเดียว

กัน

                                     (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๑๔) สำนักทัณฑวิทยา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลัก

เกณฑ์ และวิธีการด้านการควบคุมผู้ต้องขัง และระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำหรือทัณฑสถาน

                                    (ข) เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านอาชญา

วิทยาและทัณฑวิทยา

                                     (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่าง

ประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่

ของกรม ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง

ประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือในด้านการราชทัณฑ์ รวมทั้งการประชุมและการ

เจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย

                                     (ง) ปฏิบัติงานสำรวจ งานออกแบบ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน

วิศวกรรม สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนงานภูมิสถาปัตย์ของเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกัก

กัน สถานกักขังและอาคารสถานที่ของกรม

                                      (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๑๕) สำนักพัฒนาพฤตินิสัย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                     (ก) กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา

แก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง

                                   (ข) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง รวมทั้งเด็กในความดูแลของผู้ต้องขัง

ที่ติดเข้ามาในเรือนจำ  ทั้งการจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ การพัฒนาจิตใจ การจัดการ

ศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

                                   (ค) กำหนดแผนงาน โครงการ  รวมทั้งกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินผลการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง

                                    (ง) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว

ทั้งผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขและผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวครบกำหนดโทษ รวมทั้งการประสาน

งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่จะปล่อยตัว

                                     (จ) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

                                     (ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือ

ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

                                     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

                            (๑) เรือนจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                 (ก) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจศาล

ที่เรือนจำตั้งอยู่ และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจการควบคุมตามที่กำหนด

                                 (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง

                                 (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพ

แก่ผู้ต้องขัง

                                  (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

                                 (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง

รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๒) เรือนจำอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (ก) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจศาล

ที่เรือนจำตั้งอยู่ และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจการควบคุมตามที่กำหนด

                                  (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง

                                 (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพ

แก่ผู้ต้องขัง

                                 (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

                                 (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง

รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

                        ข้อ ๔  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙

และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี

ประกาศตามข้อ ๒ ก. (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และ ข. (๑) และ (๒) แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ

 

                                                                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                                     ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน

รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และ

ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และระบุอำนาจหน้าที่

ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก/๒๕๕/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕]

 

                                                                                    จารุวรรณ/แก้ไข

                                                                                    ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

                                                                                    B+A (C)